ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 23639
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 50568
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 134289
Kierownictwo urzędu 31799
Burmistrz Miasta 35786
Zastępca Burmistrza 25508
Skarbnik 21849
Rada Miejska 39575
Skład Rady Miejskiej 34590
Komisje Rady Miejskiej 17738
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 64395
Komisja Gospodarki Komunalnej 57533
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 55146
Komisja Mieszkaniowa 11408
Komisja Rewizyjna 31148
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13313
Sesje Rady Miejskiej 304984
Nagrania sesji RM 18001
Interpelacje i zapytania 20697
Archiwum VII kadencja 1644
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 16549
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 843
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 36295
Komisja Gospodarki Komunalnej 34957
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 37693
Komisja Mieszkaniowa 7161
Komisja Rewizyjna 16910
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 170162
Archiwum VI kadencja 51554
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 137299
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 10162
Aktualności 8501
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 8490
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5609
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 45553
Młodzieżowa Rada Miejska 2362
Sesje 4248
Miejskie spółki prawa handlowego 21170
KTBS Sp. z o.o. 31921
KEC Komec Sp. z o.o. 18711
MWiK Sp. z o.o. 17176
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 141783
Jednostki organizacyjne 32379
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 7515
Przedszkole Malinka 13530
Żłobek Miejski 14712
Przedszkole Smerfowa Kraina 10107
Żłobek Miejski nr 2 5866
Szkoła Podstawowa nr 1 12941
Szkoła Podstawowa nr 4 15288
Szkoła Podstawowa nr 3 11388
Szkoła Podstawowa nr 5 15590
Miejska Biblioteka Publiczna 12058
Kętrzyńskie Centrum Kultury 16662
Muzeum 13110
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20462
Środowiskowy Dom Samopomocy 20550
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17357
Oświata 20405
Informacje 28808
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 21800
Obowiązek szkolny 7736
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 11001
Wybory 30495
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 20297
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 14938
Parlament RP 2019 17639
Parlament Europejski 2019 18035
Samorząd 2018 38434
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 22874
Parlament RP 2015 19001
Wybory ławników 2015 11029
Referendum ogólnokrajowe 2015 17446
Prezydent 2015 22994
Parlament Europejski 2014 18706
Samorząd 2014 38339
BUDŻET OBYWATELSKI 1463
Co to jest Budżet Obywatelski 1221
Edycja IX – 2023 797
Edycja VIII – 2022 1750
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 1689
Organizacje pozarzadowe 36599
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 15229
Kętrzyńska Rada Seniorów 8393
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 3819
Wykaz organizacji NGO 26815
Wykaz organizacji pożytku publicznego 17963
Programy współpracy 11861
Program współpracy na 2023r. 191
Program współpracy na 2022r. 2492
Programy współpracy na 2021r. 4871
Program współpracy na 2020r. 10748
Program współpracy na 2019r. 5654
Program współpracy na 2018r. 10765
Program współpracy na 2017r. 10865
Program współpracy na 2016r. 19321
Program współpracy na 2015r. 20650
Program współpracy na 2014r. 19166
Program współpracy na 2013r. 7947
Oferty złożone poza konkursem 41440
Otwarte konkursy ofert 317789
Zamówienia publiczne 1334130
Zamówienia publiczne aktualne 1042592
Zamówienia publiczne w toku 972971
Zamówienia publiczne archiwalne 1101301
Wyniki zamówień publicznych 1097733
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 145014
Zapytania ofertowe 657748
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5817
Ogłoszenia o naborze 336112
Ogłoszenia aktualne 130430
Ogłoszenia w toku 242055
Wyniki naboru 932247
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 475102
Wydziały / Stanowiska 374895
Sprawy 408655
Akty prawne 40485
Statut Miasta 21458
Rejestr aktów prawa miejscowego 87006
Zarządzenia Burmistrza 4182344
Uchwały Rady Miejskiej 3994432
Stanowiska Rady Miejskiej 1972175
Oświadczenia Rady Miejskiej 11
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 185
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 30243
Informacje o stanie mienia komunalnego 3796
Finanse miasta w 2022r. 4578
Finanse miasta w 2021 11050
Finanse miasta w 2020r. 33380
Finanse miasta w 2019r. 29575
Finanse miasta w 2018r. 30495
Finanse miasta w 2017r. 23701
Finanse miasta w 2016r. 27235
Finanse miasta w 2015r. 26498
Finanse miasta w 2014r. 25734
Finanse miasta w 2013r. 33367
Finanse miasta w 2012r. 32938
Finanse miasta w 2011r. 5765
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 19599
Pomoc publiczna 5399
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 4445
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 2055
Gospodarka nieruchomościami 94206
Przetargi 616889
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 635743
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 365910
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 51503
Sprzedaż mienia 119674
Oświadczenia majątkowe 38985
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 4551
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 12628
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 8107
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 20455
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 13323
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 596816
Wzory oświadczeń majątkowych 7590
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 303
Ochrona środowiska 24889
Gospodarka wodna 13636
Gospodarka odpadami 17243
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 92103
Odpady niebezpieczne 7218
Plany i programy 20321
Rejestr Działalności Regulowanej 15872
Rejestr informacji o środowisku 99712
Informacje o środowisku i jego ochronie 29898
Ochrona zabytków 252
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 421
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 654
Zawiadomienia 936
Programy zdrowotne 23959
Zdrowie publiczne 5626
Konkursy 26227
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 48945
Budżet Obywatelski 2020 7253
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 21682
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 13926
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 10396
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 4695
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 37553
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 17061
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 8165
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 14071
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 8599
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 12719
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 22219
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 870
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 998
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6101
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2230
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 1235
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6398
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 1295
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 883
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 13983
Program rozwoju usług społecznych 8314
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 5799
Informacja publiczna 11048
Udostępnianie informacji publicznej 6804
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5783
Kontrole 69039
Zgromadzenia publiczne 8078
Sport i zdrowie 5486
Skargi, wnioski i petycje 13214
Petycje 23658
Sprawozdanie z petycji 6298
Skargi i wnioski 8111
Ewidencje, rejestry, wykazy 17120
Księga rejestrowa instytucji kultury 19469
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7149
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 28118
RODO 27158
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 4942
Wydział Organizacyjny 7193
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 4077
Wydział Promocji i Komunikacji 5389
Wydział Rozwoju Miasta 4144
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 6740
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 5695
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 6042
Straż Miejska 7890
Cyberbezpieczeństwo 17
Tablica ogłoszeń 201986
Narodowy Spis Powszechny 2021 4858
Koordynator ds. dostępności 3456
Deklaracja dostępności 2979

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5953
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5705
O Biuletynie 5858
Rejestr zmian 4072518
Redakcja Biuletunu 8421
Instrukcja obsługi 4950
Pliki do pobrania 25510
Mapa serwisu 7433
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 47534

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1461626
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 305018
Podatki i opłaty lokalne 52813
Stawki - uchwały 4655
Ostatnio dodane 89279
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony