ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 19748
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 41658
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 87754
Kierownictwo urzędu 23218
Burmistrz Miasta 26644
Zastępca Burmistrza 17795
Skarbnik 16303
Rada Miejska 32386
Skład Rady Miejskiej 26721
Komisje Rady Miejskiej 13430
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 37761
Komisja Gospodarki Komunalnej 33043
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 33223
Komisja Mieszkaniowa 9037
Komisja Rewizyjna 17658
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5879
Sesje Rady Miejskiej 213888
Nagrania sesji RM 8814
Interpelacje i zapytania 9203
Archiwum VII kadencja 1116
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 9688
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 543
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 19200
Komisja Gospodarki Komunalnej 20499
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 20120
Komisja Mieszkaniowa 4994
Komisja Rewizyjna 10385
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 100282
Archiwum VI kadencja 37585
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 99772
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 6646
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5162
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3621
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 25948
Miejskie spółki prawa handlowego 16941
KTBS Sp. z o.o. 24401
KEC Komec Sp. z o.o. 14435
MWiK Sp. z o.o. 13034
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 102301
Jednostki organizacyjne 25377
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 2915
Przedszkole Malinka 10093
Żłobek Miejski 11225
Przedszkole Smerfowa Kraina 6941
Żłobek Miejski nr 2 4060
Szkoła Podstawowa nr 1 9962
Szkoła Podstawowa nr 4 11211
Szkoła Podstawowa nr 3 8409
Szkoła Podstawowa nr 5 11986
Miejska Biblioteka Publiczna 9344
Kętrzyńskie Centrum Kultury 12527
Muzeum 9397
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16522
Środowiskowy Dom Samopomocy 15169
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12691
Oświata 15622
Informacje 19487
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 16732
Obowiązek szkolny 5063
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3558
Wybory 22221
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 10033
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 7104
Parlament RP 2019 10450
Parlament Europejski 2019 11714
Samorząd 2018 27011
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 16823
Parlament RP 2015 14040
Wybory ławników 2015 8405
Referendum ogólnokrajowe 2015 13143
Prezydent 2015 17057
Parlament Europejski 2014 13364
Samorząd 2014 29636
Organizacje pozarzadowe 29577
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 10467
Kętrzyńska Rada Seniorów 5675
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2081
Wykaz organizacji NGO 20285
Wykaz organizacji pożytku publicznego 13557
Programy współpracy 7375
Programy współpracy na 2021r. 1475
Program współpracy na 2020r. 6550
Program współpracy na 2019r. 3577
Program współpracy na 2018r. 7220
Program współpracy na 2017r. 7697
Program współpracy na 2016r. 13905
Program współpracy na 2015r. 14219
Program współpracy na 2014r. 13261
Program współpracy na 2013r. 5358
Oferty złożone poza konkursem 16591
Otwarte konkursy ofert 213623
Zamówienia publiczne 879639
Zamówienia publiczne aktualne 689480
Zamówienia publiczne w toku 626911
Zamówienia publiczne archiwalne 725292
Wyniki zamówień publicznych 720484
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 125187
Zapytania ofertowe 481460
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 823
Ogłoszenia o naborze 219585
Ogłoszenia aktualne 83454
Ogłoszenia w toku 180801
Wyniki naboru 581584
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 345975
Wydziały / Stanowiska 263423
Sprawy 291093
Akty prawne 31310
Statut Miasta 12846
Rejestr aktów prawa miejscowego 59184
Zarządzenia Burmistrza 2763666
Uchwały Rady Miejskiej 2629968
Stanowiska Rady Miejskiej 866415
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 173
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 23258
Informacje o stanie mienia komunalnego 1864
Finanse miasta w 2021 1609
Finanse miasta w 2020r. 16595
Finanse miasta w 2019r. 17704
Finanse miasta w 2018r. 20284
Finanse miasta w 2017r. 17438
Finanse miasta w 2016r. 20700
Finanse miasta w 2015r. 20405
Finanse miasta w 2014r. 20034
Finanse miasta w 2013r. 25506
Finanse miasta w 2012r. 24447
Finanse miasta w 2011r. 4480
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 6581
Pomoc publiczna 2476
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 2687
Gospodarka nieruchomościami 86369
Przetargi 407151
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 395378
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 236904
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 42136
Sprzedaż mienia 102810
Oświadczenia majątkowe 29335
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 1508
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 3825
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 11178
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 8997
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 428806
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 37176
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 41668
Wzory oświadczeń majątkowych 4059
Ochrona środowiska 19314
Gospodarka wodna 7511
Gospodarka odpadami 13274
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 63405
Odpady niebezpieczne 5048
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6048
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 1008
Plany i programy 15376
Rejestr Działalności Regulowanej 10464
Rejestr informacji o środowisku 64670
Informacje o środowisku i jego ochronie 22289
Czystsze powietrze 4695
Programy zdrowotne 16647
Zdrowie publiczne 2881
Konkursy 6631
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 36054
Budżet Obywatelski 2020 4397
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 15419
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 9877
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 7735
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2353
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 27136
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 12442
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 4416
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6683
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4025
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 5263
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 9430
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3931
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4026
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 10277
Program rozwoju usług społecznych 5672
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4305
Informacja publiczna 7957
Udostępnianie informacji publicznej 4943
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4510
Kontrole 54334
Zgromadzenia publiczne 5131
Sport i zdrowie 1312
Skargi, wnioski i petycje 10407
Petycje 13826
Sprawozdanie z petycji 2323
Skargi i wnioski 5919
Ewidencje, rejestry, wykazy 13774
Księga rejestrowa instytucji kultury 14250
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5364
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 18590
Ochrona danych osobowych 18498
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2662
Wydział Organizacyjny 3746
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2288
Wydział Promocji i Komunikacji 2321
Wydział Rozwoju Miasta 2354
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 3750
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 3120
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 3311
Straż Miejska 4484
Tablica ogłoszeń 132781
Narodowy Spis Powszechny 2021 543
Koordynator ds. dostępności 452
Deklaracja dostępności 354

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4789
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4724
O Biuletynie 4914
Rejestr zmian 2593968
Redakcja Biuletunu 6935
Instrukcja obsługi 4057
Pliki do pobrania 16255
Mapa serwisu 5140
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 26044

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1064934
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 233836
Podatki i opłaty lokalne 36510
Stawki - uchwały 1868
Ostatnio dodane 84417
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony