ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 25947
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 55522
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 151510
Kierownictwo urzędu 36551
Burmistrz Miasta 40785
Zastępca Burmistrza 28877
Skarbnik 23834
Sekretarz 1060
Rada Miejska 44350
Skład Rady Miejskiej 38000
Komisje Rady Miejskiej 20083
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 72705
Komisja Gospodarki Komunalnej 64443
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 62661
Komisja Mieszkaniowa 12369
Komisja Rewizyjna 36364
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 16330
Sesje Rady Miejskiej 340903
Nagrania sesji RM 21463
Interpelacje i zapytania 26643
Archiwum VII kadencja 1947
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 18326
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 1011
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 41237
Komisja Gospodarki Komunalnej 39228
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 41834
Komisja Mieszkaniowa 8081
Komisja Rewizyjna 18639
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 187586
Archiwum VI kadencja 56009
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 148127
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 12239
Aktualności 14821
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 10016
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6572
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 56236
Młodzieżowa Rada Miejska 6112
Sesje I Kadencji 14000
Sesje II Kadencji 374
Miejskie spółki prawa handlowego 24101
KTBS Sp. z o.o. 35448
KEC Komec Sp. z o.o. 20780
MWiK Sp. z o.o. 20005
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 156566
Jednostki organizacyjne 36246
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 9711
Przedszkole Malinka 16393
Żłobek Miejski 16090
Przedszkole Smerfowa Kraina 11876
Żłobek Miejski nr 2 6666
Szkoła Podstawowa nr 1 14138
Szkoła Podstawowa nr 4 16882
Szkoła Podstawowa nr 3 12665
Szkoła Podstawowa nr 5 17365
Miejska Biblioteka Publiczna 13234
Kętrzyńskie Centrum Kultury 18093
Muzeum 14569
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21909
Środowiskowy Dom Samopomocy 22351
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 18844
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia 733
Oświata 22594
Informacje 33035
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 23773
Obowiązek szkolny 8647
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 15269
Wybory 34137
Wybory samorządowe w 2024 r. 791
Okregi Wyborcze - obwody głosowania 858
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023 2503
Wybory ławników 2023 888
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 23230
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 17186
Parlament RP 2019 19827
Parlament Europejski 2019 19804
Samorząd 2018 41520
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 24556
Parlament RP 2015 20768
Wybory ławników 2015 11917
Referendum ogólnokrajowe 2015 18426
Prezydent 2015 24679
Parlament Europejski 2014 20284
Samorząd 2014 40907
BUDŻET OBYWATELSKI 2571
Co to jest Budżet Obywatelski 1872
Edycja X – 2024 566
Edycja IX – 2023 2624
Edycja VIII – 2022 2492
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 2688
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 179
Organizacje pozarzadowe 40222
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 17234
Kętrzyńska Rada Seniorów 9812
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 4697
Wykaz organizacji NGO 29354
Wykaz organizacji pożytku publicznego 19796
Programy Współpracy 13900
Program Współpracy na 2024r. 714
Program współpracy na 2023r. 1440
Program współpracy na 2022r. 4007
Programy współpracy na 2021r. 6353
Program współpracy na 2020r. 12341
Program współpracy na 2019r. 6505
Program współpracy na 2018r. 11973
Program współpracy na 2017r. 11989
Program współpracy na 2016r. 21074
Program współpracy na 2015r. 22697
Program współpracy na 2014r. 20921
Program współpracy na 2013r. 9057
Oferty złożone poza konkursem 54484
Otwarte konkursy ofert 357854
Zamówienia publiczne 1494670
Zamówienia publiczne aktualne 1154275
Zamówienia publiczne w toku 1082017
Zamówienia publiczne archiwalne 1218593
Wyniki zamówień publicznych 1213192
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 155815
Zapytania ofertowe 715330
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10711
Ogłoszenia o naborze 392325
Ogłoszenia aktualne 149304
Ogłoszenia w toku 269080
Wyniki naboru 1064886
Regulamin naboru 2
Procedury załatwiania spraw 530279
Wydziały / Stanowiska 421533
Sprawy 451377
Akty prawne 47376
Statut Miasta 24729
Rejestr aktów prawa miejscowego 97287
Zarządzenia Burmistrza 4726015
Uchwały Rady Miejskiej 4510262
Stanowiska Rady Miejskiej 2342673
Oświadczenia Rady Miejskiej 28
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 190
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 34576
Informacje o stanie mienia komunalnego 4912
Finanse miasta w 2024r. 916
Finanse miasta w 2023r. 3308
Finanse miasta w 2022r. 9508
Finanse miasta w 2021 15542
Finanse miasta w 2020r. 38890
Finanse miasta w 2019r. 33047
Finanse miasta w 2018r. 33878
Finanse miasta w 2017r. 26145
Finanse miasta w 2016r. 29491
Finanse miasta w 2015r. 28527
Finanse miasta w 2014r. 27759
Finanse miasta w 2013r. 35978
Finanse miasta w 2012r. 35947
Finanse miasta w 2011r. 6156
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 13
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 26282
Pomoc publiczna 7674
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 5252
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 3973
Gospodarka nieruchomościami 98157
Przetargi 702800
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 724219
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 437871
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 56043
Sprzedaż mienia 127377
Oświadczenia majątkowe 44522
Oświadczenia majątkowe w 2023 roku 7738
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 10474
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 16033
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 9739
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 23761
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 14709
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 637040
Wzory oświadczeń majątkowych 9138
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 1062
Ochrona środowiska 27411
Nieczystości ciekłe - wykaz przedsiębiorców 347
Gospodarka wodna 16614
Gospodarka odpadami 18776
Harmonogram odbioru odpadów 3
Odpady komunalne 102422
Odpady niebezpieczne 8607
Plany i programy 22757
Rejestr Działalności Regulowanej 18138
Rejestr informacji o środowisku 114225
Informacje o środowisku i jego ochronie 32471
Ochrona zabytków 1014
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 1081
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 2951
Zawiadomienia 2409
Programy zdrowotne 26974
Zdrowie publiczne 7026
Konkursy 33770
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 54247
Gminny Program Rewitalizacji 801
Budżet Obywatelski 2020 8372
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 23559
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 15438
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 11411
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 5694
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 41266
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 18948
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 10351
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 18049
System Informacji Przestrzennej Miasta Kętrzyn 10806
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 16473
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 27440
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 2
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 1173
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 1491
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7065
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4300
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6972
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 2178
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 1356
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 15430
Program rozwoju usług społecznych 9303
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 6368
Informacja publiczna 12602
Udostępnianie informacji publicznej 7738
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6476
Kontrole 74490
Zgromadzenia publiczne 9720
Sport i zdrowie 8206
Skargi, wnioski i petycje 14905
Petycje 27763
Sprawozdanie z petycji 8201
Skargi i wnioski 9110
Ewidencje, rejestry, wykazy 19037
Księga rejestrowa instytucji kultury 22357
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7992
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 31460
RODO 33951
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 5911
Wydział Organizacyjny 8392
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 4872
Wydział Promocji i Komunikacji 6314
Wydział Rozwoju Miasta 4893
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 8068
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 6749
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 7050
Straż Miejska 9192
Cyberbezpieczeństwo 1322
Tablica ogłoszeń 234388
Narodowy Spis Powszechny 2021 6744
Koordynator ds. dostępności 5018
Deklaracja dostępności 4363

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 6611
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 6292
O Biuletynie 6524
Rejestr zmian 4477656
Redakcja Biuletunu 9495
Instrukcja obsługi 5507
Pliki do pobrania 32402
Mapa serwisu 10613
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 55753

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory samorządowe w 2024 r. 706
Zamówienia publiczne 1570585
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Ostatnio dodane 93592
Informacje o naborze 336999
Podatki i opłaty 65731
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
« powrót do poprzedniej strony