ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 23509
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 50327
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 133126
Kierownictwo urzędu 31517
Burmistrz Miasta 35487
Zastępca Burmistrza 25274
Skarbnik 21647
Rada Miejska 39343
Skład Rady Miejskiej 34361
Komisje Rady Miejskiej 17592
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 63654
Komisja Gospodarki Komunalnej 56852
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 54473
Komisja Mieszkaniowa 11349
Komisja Rewizyjna 30692
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13113
Sesje Rady Miejskiej 302486
Nagrania sesji RM 17814
Interpelacje i zapytania 20450
Archiwum VII kadencja 1634
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 16392
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 831
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 35823
Komisja Gospodarki Komunalnej 34796
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 37535
Komisja Mieszkaniowa 7104
Komisja Rewizyjna 16771
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 168599
Archiwum VI kadencja 51328
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 136484
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 10013
Aktualności 8105
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 8414
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5543
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 44914
Młodzieżowa Rada Miejska 2205
Sesje 3729
Miejskie spółki prawa handlowego 21037
KTBS Sp. z o.o. 31679
KEC Komec Sp. z o.o. 18530
MWiK Sp. z o.o. 17037
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 140858
Jednostki organizacyjne 32178
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 7404
Przedszkole Malinka 13397
Żłobek Miejski 14625
Przedszkole Smerfowa Kraina 10022
Żłobek Miejski nr 2 5826
Szkoła Podstawowa nr 1 12870
Szkoła Podstawowa nr 4 15166
Szkoła Podstawowa nr 3 11296
Szkoła Podstawowa nr 5 15507
Miejska Biblioteka Publiczna 11995
Kętrzyńskie Centrum Kultury 16552
Muzeum 13014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20396
Środowiskowy Dom Samopomocy 20464
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17247
Oświata 20212
Informacje 28566
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 21701
Obowiązek szkolny 7669
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 10746
Wybory 30161
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 20072
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 14752
Parlament RP 2019 17420
Parlament Europejski 2019 17896
Samorząd 2018 38194
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 22726
Parlament RP 2015 18938
Wybory ławników 2015 10932
Referendum ogólnokrajowe 2015 17337
Prezydent 2015 22865
Parlament Europejski 2014 18613
Samorząd 2014 38176
BUDŻET OBYWATELSKI 1422
Co to jest Budżet Obywatelski 1181
Edycja IX – 2023 708
Edycja VIII – 2022 1701
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 1606
Organizacje pozarzadowe 36408
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 15098
Kętrzyńska Rada Seniorów 8311
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 3750
Wykaz organizacji NGO 26596
Wykaz organizacji pożytku publicznego 17864
Programy współpracy 11651
Program współpracy na 2023r. 73
Program współpracy na 2022r. 2386
Programy współpracy na 2021r. 4767
Program współpracy na 2020r. 10657
Program współpracy na 2019r. 5605
Program współpracy na 2018r. 10659
Program współpracy na 2017r. 10766
Program współpracy na 2016r. 19147
Program współpracy na 2015r. 20473
Program współpracy na 2014r. 18975
Program współpracy na 2013r. 7882
Oferty złożone poza konkursem 40592
Otwarte konkursy ofert 315905
Zamówienia publiczne 1324222
Zamówienia publiczne aktualne 1033984
Zamówienia publiczne w toku 967532
Zamówienia publiczne archiwalne 1092977
Wyniki zamówień publicznych 1088564
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 144606
Zapytania ofertowe 654226
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5647
Ogłoszenia o naborze 333140
Ogłoszenia aktualne 129292
Ogłoszenia w toku 240784
Wyniki naboru 923557
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 470602
Wydziały / Stanowiska 371907
Sprawy 405488
Akty prawne 40184
Statut Miasta 21232
Rejestr aktów prawa miejscowego 86297
Zarządzenia Burmistrza 4155547
Uchwały Rady Miejskiej 3968952
Stanowiska Rady Miejskiej 1947353
Oświadczenia Rady Miejskiej 10
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 185
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 30095
Informacje o stanie mienia komunalnego 3707
Finanse miasta w 2022r. 4429
Finanse miasta w 2021 10769
Finanse miasta w 2020r. 33007
Finanse miasta w 2019r. 29242
Finanse miasta w 2018r. 30287
Finanse miasta w 2017r. 23526
Finanse miasta w 2016r. 27041
Finanse miasta w 2015r. 26342
Finanse miasta w 2014r. 25590
Finanse miasta w 2013r. 33132
Finanse miasta w 2012r. 32689
Finanse miasta w 2011r. 5718
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 19223
Pomoc publiczna 5280
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 4387
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 1948
Gospodarka nieruchomościami 93943
Przetargi 610406
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 631243
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 362760
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 51288
Sprzedaż mienia 119243
Oświadczenia majątkowe 38611
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 4318
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 12322
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 8019
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 20272
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 13229
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 593690
Wzory oświadczeń majątkowych 7513
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 238
Ochrona środowiska 24674
Gospodarka wodna 13396
Gospodarka odpadami 17088
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 91401
Odpady niebezpieczne 7098
Plany i programy 20112
Rejestr Działalności Regulowanej 15708
Rejestr informacji o środowisku 98543
Informacje o środowisku i jego ochronie 29766
Czystsze powietrze 6489
Ochrona zabytków 237
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 390
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 608
Zawiadomienia 856
Programy zdrowotne 23733
Zdrowie publiczne 5520
Konkursy 25792
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 48539
Budżet Obywatelski 2020 7152
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 21517
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 13807
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 10298
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 4622
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 37211
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 16884
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 8040
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 13852
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 8468
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 12538
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 21898
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 832
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 969
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6033
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2121
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 1180
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6350
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 1245
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 845
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 13890
Program rozwoju usług społecznych 8258
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 5747
Informacja publiczna 10930
Udostępnianie informacji publicznej 6743
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5744
Kontrole 68455
Zgromadzenia publiczne 7976
Sport i zdrowie 5323
Skargi, wnioski i petycje 13118
Petycje 23414
Sprawozdanie z petycji 6212
Skargi i wnioski 8036
Ewidencje, rejestry, wykazy 17017
Księga rejestrowa instytucji kultury 19310
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7087
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 27984
Ochrona danych osobowych 26769
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 4871
Wydział Organizacyjny 7118
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 4029
Wydział Promocji i Komunikacji 5324
Wydział Rozwoju Miasta 4069
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 6667
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 5607
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 5949
Straż Miejska 7780
Tablica ogłoszeń 199652
Narodowy Spis Powszechny 2021 4752
Koordynator ds. dostępności 3348
Deklaracja dostępności 2864

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5926
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5676
O Biuletynie 5837
Rejestr zmian 4028052
Redakcja Biuletunu 8376
Instrukcja obsługi 4919
Pliki do pobrania 25051
Mapa serwisu 7334
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 46703

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1455085
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 303361
Podatki i opłaty lokalne 52410
Stawki - uchwały 4580
Ostatnio dodane 89169
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony