ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 21251
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 45611
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 106851
Kierownictwo urzędu 26404
Burmistrz Miasta 29962
Zastępca Burmistrza 20883
Skarbnik 18587
Rada Miejska 35430
Skład Rady Miejskiej 29685
Komisje Rady Miejskiej 15151
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 47746
Komisja Gospodarki Komunalnej 41960
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 41392
Komisja Mieszkaniowa 10141
Komisja Rewizyjna 22516
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 8526
Sesje Rady Miejskiej 250056
Nagrania sesji RM 12130
Interpelacje i zapytania 12898
Archiwum VII kadencja 1345
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 12525
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 659
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 25816
Komisja Gospodarki Komunalnej 26143
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 27320
Komisja Mieszkaniowa 5864
Komisja Rewizyjna 13025
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 129268
Archiwum VI kadencja 43443
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 116001
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 8085
Aktualności 1595
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6363
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4447
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 33266
Młodzieżowa Rada Miejska 415
Sesje 182
Miejskie spółki prawa handlowego 18847
KTBS Sp. z o.o. 27546
KEC Komec Sp. z o.o. 16153
MWiK Sp. z o.o. 14734
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 118489
Jednostki organizacyjne 28464
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 4641
Przedszkole Malinka 11355
Żłobek Miejski 12680
Przedszkole Smerfowa Kraina 8300
Żłobek Miejski nr 2 4800
Szkoła Podstawowa nr 1 11138
Szkoła Podstawowa nr 4 12834
Szkoła Podstawowa nr 3 9497
Szkoła Podstawowa nr 5 13545
Miejska Biblioteka Publiczna 10504
Kętrzyńskie Centrum Kultury 14287
Muzeum 10842
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18132
Środowiskowy Dom Samopomocy 17521
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14555
Oświata 17597
Informacje 23373
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 18978
Obowiązek szkolny 6243
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 6216
Wybory 25766
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 14078
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 10268
Parlament RP 2019 13368
Parlament Europejski 2019 14150
Samorząd 2018 31521
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 19095
Parlament RP 2015 15931
Wybory ławników 2015 9491
Referendum ogólnokrajowe 2015 14556
Prezydent 2015 19303
Parlament Europejski 2014 15504
Samorząd 2014 33200
BUDŻET OBYWATELSKI 541
Co to jest Budżet Obywatelski 451
Edycja VIII – 2022 663
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 169
Organizacje pozarzadowe 32386
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 12485
Kętrzyńska Rada Seniorów 6904
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2822
Wykaz organizacji NGO 22654
Wykaz organizacji pożytku publicznego 15264
Programy współpracy 9120
Program współpracy na 2022r. 407
Programy współpracy na 2021r. 2808
Program współpracy na 2020r. 8372
Program współpracy na 2019r. 4443
Program współpracy na 2018r. 8783
Program współpracy na 2017r. 8994
Program współpracy na 2016r. 16176
Program współpracy na 2015r. 16845
Program współpracy na 2014r. 15826
Program współpracy na 2013r. 6502
Oferty złożone poza konkursem 25578
Otwarte konkursy ofert 261753
Zamówienia publiczne 1080313
Zamówienia publiczne aktualne 851349
Zamówienia publiczne w toku 781766
Zamówienia publiczne archiwalne 889207
Wyniki zamówień publicznych 887931
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 134056
Zapytania ofertowe 560734
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2634
Ogłoszenia o naborze 262791
Ogłoszenia aktualne 102664
Ogłoszenia w toku 205602
Wyniki naboru 733615
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 398080
Wydziały / Stanowiska 311562
Sprawy 340665
Akty prawne 34921
Statut Miasta 16402
Rejestr aktów prawa miejscowego 70316
Zarządzenia Burmistrza 3355863
Uchwały Rady Miejskiej 3201129
Stanowiska Rady Miejskiej 1320562
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 183
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 26120
Informacje o stanie mienia komunalnego 2604
Finanse miasta w 2022r. 145
Finanse miasta w 2021 5061
Finanse miasta w 2020r. 23469
Finanse miasta w 2019r. 22608
Finanse miasta w 2018r. 24852
Finanse miasta w 2017r. 20016
Finanse miasta w 2016r. 23337
Finanse miasta w 2015r. 22836
Finanse miasta w 2014r. 22336
Finanse miasta w 2013r. 28729
Finanse miasta w 2012r. 27721
Finanse miasta w 2011r. 4944
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 11872
Pomoc publiczna 3464
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3423
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 766
Gospodarka nieruchomościami 90157
Przetargi 496794
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 492121
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 289677
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 46663
Sprzedaż mienia 109998
Oświadczenia majątkowe 33180
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 5478
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 5741
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 15000
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 10861
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 502554
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 41353
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 46049
Wzory oświadczeń majątkowych 5480
Ochrona środowiska 21559
Gospodarka wodna 9666
Gospodarka odpadami 14879
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 75102
Odpady niebezpieczne 5726
Plany i programy 16888
Rejestr Działalności Regulowanej 12078
Rejestr informacji o środowisku 78763
Informacje o środowisku i jego ochronie 25454
Czystsze powietrze 5428
Programy zdrowotne 19721
Zdrowie publiczne 4074
Konkursy 14792
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 41592
Budżet Obywatelski 2020 5592
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 17519
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 11568
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 8647
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 3434
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 31221
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 14190
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 6075
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9745
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 5902
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 8346
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 14900
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 274
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 356
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5210
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 317
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 213
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 5467
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 157
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 167
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 11935
Program rozwoju usług społecznych 6980
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4950
Informacja publiczna 9303
Udostępnianie informacji publicznej 5711
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5032
Kontrole 60166
Zgromadzenia publiczne 6364
Sport i zdrowie 2801
Skargi, wnioski i petycje 11584
Petycje 17809
Sprawozdanie z petycji 3923
Skargi i wnioski 6932
Ewidencje, rejestry, wykazy 15112
Księga rejestrowa instytucji kultury 16293
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6069
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 22243
Ochrona danych osobowych 21844
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 3694
Wydział Organizacyjny 5180
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 3089
Wydział Promocji i Komunikacji 3998
Wydział Rozwoju Miasta 3133
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 5062
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 4231
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 4452
Straż Miejska 5879
Tablica ogłoszeń 161087
Narodowy Spis Powszechny 2021 2906
Koordynator ds. dostępności 1618
Deklaracja dostępności 1365

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5227
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5164
O Biuletynie 5328
Rejestr zmian 3197418
Redakcja Biuletunu 7513
Instrukcja obsługi 4435
Pliki do pobrania 19625
Mapa serwisu 6039
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 34340

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1231610
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 262394
Podatki i opłaty lokalne 43303
Stawki - uchwały 2912
Ostatnio dodane 86647
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony