ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 27007
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 57020
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 155537
Kierownictwo urzędu 38156
Burmistrz Miasta 43204
Zastępca Burmistrza 29834
Skarbnik 24295
Sekretarz 1313
Rada Miejska 46327
Skład Rady Miejskiej IX Kadencji 256
Sesje Rady Miejskiej IX Kadencji 799
Interpelacje i zapytania IX Kadencja 92
Komisje Rady Miejskiej IX Kadencji 178
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 96
Komisja Gospodarki Komunalnej 91
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 84
Komisja Mieszkaniowa 9
Komisja Rewizyjna 85
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 60
Skład Rady Miejskiej 41576
Komisje Rady Miejskiej 20676
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 74804
Komisja Gospodarki Komunalnej 66254
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 64352
Komisja Mieszkaniowa 12621
Komisja Rewizyjna 38017
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 17115
Sesje Rady Miejskiej 350344
Nagrania sesji RM 22392
Interpelacje i zapytania 28804
Archiwum VII kadencja 2070
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 19389
Sesje Rady Miejskiej IX Kadencji 32
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 1056
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 42891
Komisja Gospodarki Komunalnej 40104
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 42889
Komisja Mieszkaniowa 8290
Komisja Rewizyjna 19010
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 191374
Archiwum VI kadencja 56737
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 150398
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 13130
Aktualności 18110
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 10416
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6807
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 58862
Młodzieżowa Rada Miejska 7412
Sesje I Kadencji 20925
Sesje II Kadencji 601
Kętrzyńska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 642
Aktualności 136
Posiedzenia Kętrzyńskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 760
Miejskie spółki prawa handlowego 25093
KTBS Sp. z o.o. 36461
KEC Komec Sp. z o.o. 21229
MWiK Sp. z o.o. 20797
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 160325
Jednostki organizacyjne 37617
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 10020
Przedszkole Malinka 16961
Żłobek Miejski 16376
Przedszkole Smerfowa Kraina 12520
Żłobek Miejski nr 2 6887
Szkoła Podstawowa nr 1 14423
Szkoła Podstawowa nr 4 17205
Szkoła Podstawowa nr 3 12950
Szkoła Podstawowa nr 5 17911
Miejska Biblioteka Publiczna 13548
Kętrzyńskie Centrum Kultury 18405
Muzeum 14875
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22243
Środowiskowy Dom Samopomocy 22747
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 19142
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia 920
Oświata 23408
Informacje 33931
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 24300
Obowiązek szkolny 8842
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 16504
Wybory 37960
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024r. 2203
Wybory samorządowe w 2024 r. 7768
Okregi Wyborcze - obwody głosowania 1426
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 2023 3231
Wybory ławników 2023 1226
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 24075
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 17645
Parlament RP 2019 20358
Parlament Europejski 2019 20244
Samorząd 2018 42515
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 25028
Parlament RP 2015 21159
Wybory ławników 2015 12130
Referendum ogólnokrajowe 2015 18565
Prezydent 2015 25273
Parlament Europejski 2014 20610
Samorząd 2014 41441
BUDŻET OBYWATELSKI 3159
Co to jest Budżet Obywatelski 2003
Edycja XI – 2025 154
Edycja X – 2024 809
Edycja IX – 2023 3030
Edycja VIII – 2022 2644
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 2913
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 807
Rapporty 9
Organizacje pozarzadowe 41558
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 17650
Wykaz organizacji NGO 29859
Wykaz organizacji pożytku publicznego 20354
Programy Współpracy 14362
Program Współpracy na 2024r. 1063
Program współpracy na 2023r. 1802
Program współpracy na 2022r. 4424
Programy współpracy na 2021r. 6690
Program współpracy na 2020r. 12618
Program współpracy na 2019r. 6669
Program współpracy na 2018r. 12205
Program współpracy na 2017r. 12236
Program współpracy na 2016r. 21509
Program współpracy na 2015r. 23101
Program współpracy na 2014r. 21331
Program współpracy na 2013r. 9370
Sprawozdania 33
Oferty złożone poza konkursem 58168
Otwarte konkursy ofert 370905
Zamówienia publiczne 1538361
Zamówienia publiczne aktualne 1187400
Zamówienia publiczne w toku 1117727
Zamówienia publiczne archiwalne 1258873
Wyniki zamówień publicznych 1247939
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 157639
Zapytania ofertowe 727181
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11979
Ogłoszenia o naborze 404042
Ogłoszenia aktualne 152075
Ogłoszenia w toku 273114
Wyniki naboru 1097408
Regulamin naboru 2
Procedury załatwiania spraw 545627
Wydziały / Stanowiska 435552
Sprawy 462732
Akty prawne 49501
Statut Miasta 25781
Rejestr aktów prawa miejscowego 99862
Zarządzenia Burmistrza 4898702
Uchwały Rady Miejskiej 4649012
Stanowiska Rady Miejskiej 2422350
Oświadczenia Rady Miejskiej 29
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 190
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 35901
Informacje o stanie mienia komunalnego 5163
Finanse miasta w 2024r. 1904
Finanse miasta w 2023r. 4561
Finanse miasta w 2022r. 10579
Finanse miasta w 2021 16349
Finanse miasta w 2020r. 39813
Finanse miasta w 2019r. 33606
Finanse miasta w 2018r. 34479
Finanse miasta w 2017r. 26626
Finanse miasta w 2016r. 29815
Finanse miasta w 2015r. 28845
Finanse miasta w 2014r. 28070
Finanse miasta w 2013r. 36383
Finanse miasta w 2012r. 36373
Finanse miasta w 2011r. 6207
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 14
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 28680
Pomoc publiczna 8538
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 5454
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 4972
Gospodarka nieruchomościami 99507
Przetargi 724018
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 744214
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 462347
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 56802
Sprzedaż mienia 129269
Oświadczenia majątkowe 47313
Oświadczenia majątkowe w 2024 roku 4044
Oświadczenia majątkowe w 2023 roku 10353
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 12466
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 16889
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 10056
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 24426
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 15135
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 645071
Wzory oświadczeń majątkowych 9858
Ochrona środowiska 28253
Nieczystości ciekłe - wykaz przedsiębiorców 479
Gospodarka wodna 17341
Gospodarka odpadami 19033
Harmonogram odbioru odpadów 3
Odpady komunalne 104793
Odpady niebezpieczne 8878
Plany i programy 23427
Rejestr Działalności Regulowanej 18440
Rejestr informacji o środowisku 118486
Informacje o środowisku i jego ochronie 32902
Ochrona zabytków 1496
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 1209
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 3627
Zawiadomienia 2959
Programy zdrowotne 28057
Zdrowie publiczne 8049
Konkursy 36405
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 55841
Gminny Program Rewitalizacji 2180
Budżet Obywatelski 2020 8557
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 23866
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 15778
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 11514
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 5905
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 41912
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 19256
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 10646
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 18944
System Informacji Przestrzennej Miasta Kętrzyn 11073
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 17522
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 29246
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 4
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 1244
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 1621
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7278
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5416
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 7075
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 2404
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 1459
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 15759
Program rozwoju usług społecznych 9500
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 6511
Informacja publiczna 13610
Udostępnianie informacji publicznej 8018
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6674
Kontrole 75824
Zgromadzenia publiczne 10555
Sport i zdrowie 9411
Skargi, wnioski i petycje 15612
Petycje 29315
Sprawozdanie z petycji 8587
Skargi i wnioski 9330
Ewidencje, rejestry, wykazy 19801
Księga rejestrowa instytucji kultury 22874
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8173
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 31996
RODO 36024
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 6165
Wydział Organizacyjny 8632
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 5055
Wydział Promocji i Komunikacji 6517
Wydział Rozwoju Miasta 5051
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 8386
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 6983
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 7333
Straż Miejska 9507
Cyberbezpieczeństwo 1976
Tablica ogłoszeń 245040
Narodowy Spis Powszechny 2021 7701
Koordynator ds. dostępności 5728
Deklaracja dostępności 5092

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 7112
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 6823
O Biuletynie 7151
Rejestr zmian 4555703
Redakcja Biuletunu 10178
Instrukcja obsługi 6181
Pliki do pobrania 34403
Mapa serwisu 11834
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 58168

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024r. 0
Wybory samorządowe w 2024 r. 1205
Zamówienia publiczne 1588820
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 343656
Ostatnio dodane 94989
Podatki i opłaty 69386
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 1
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
« powrót do poprzedniej strony