ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 20389
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 43585
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 95209
Kierownictwo urzędu 24633
Burmistrz Miasta 28198
Zastępca Burmistrza 19054
Skarbnik 17381
Rada Miejska 33648
Skład Rady Miejskiej 27883
Komisje Rady Miejskiej 14129
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 41570
Komisja Gospodarki Komunalnej 36526
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 36501
Komisja Mieszkaniowa 9450
Komisja Rewizyjna 19574
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6922
Sesje Rady Miejskiej 229193
Nagrania sesji RM 10119
Interpelacje i zapytania 10805
Archiwum VII kadencja 1182
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 10907
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 591
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 22094
Komisja Gospodarki Komunalnej 22707
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 23400
Komisja Mieszkaniowa 5393
Komisja Rewizyjna 11606
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 112327
Archiwum VI kadencja 39996
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 106612
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 7153
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5651
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 3954
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 28992
Miejskie spółki prawa handlowego 17816
KTBS Sp. z o.o. 25829
KEC Komec Sp. z o.o. 15173
MWiK Sp. z o.o. 13780
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 109375
Jednostki organizacyjne 26714
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 3606
Przedszkole Malinka 10604
Żłobek Miejski 11903
Przedszkole Smerfowa Kraina 7485
Żłobek Miejski nr 2 4376
Szkoła Podstawowa nr 1 10409
Szkoła Podstawowa nr 4 11828
Szkoła Podstawowa nr 3 8833
Szkoła Podstawowa nr 5 12694
Miejska Biblioteka Publiczna 9822
Kętrzyńskie Centrum Kultury 13293
Muzeum 10006
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17224
Środowiskowy Dom Samopomocy 16127
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13490
Oświata 16510
Informacje 21130
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 17725
Obowiązek szkolny 5589
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4757
Wybory 23933
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 11879
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 8547
Parlament RP 2019 11621
Parlament Europejski 2019 12752
Samorząd 2018 29056
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 17848
Parlament RP 2015 14925
Wybory ławników 2015 8892
Referendum ogólnokrajowe 2015 13743
Prezydent 2015 18053
Parlament Europejski 2014 14314
Samorząd 2014 31274
BUDŻET OBYWATELSKI 65
Co to jest Budżet Obywatelski 101
Edycja VIII – 2022 114
Organizacje pozarzadowe 30912
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 11300
Kętrzyńska Rada Seniorów 6062
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2379
Wykaz organizacji NGO 21341
Wykaz organizacji pożytku publicznego 14282
Programy współpracy 8124
Programy współpracy na 2021r. 2075
Program współpracy na 2020r. 7369
Program współpracy na 2019r. 3959
Program współpracy na 2018r. 7909
Program współpracy na 2017r. 8285
Program współpracy na 2016r. 14931
Program współpracy na 2015r. 15301
Program współpracy na 2014r. 14380
Program współpracy na 2013r. 5821
Oferty złożone poza konkursem 20699
Otwarte konkursy ofert 235227
Zamówienia publiczne 965694
Zamówienia publiczne aktualne 756780
Zamówienia publiczne w toku 695881
Zamówienia publiczne archiwalne 795030
Wyniki zamówień publicznych 793039
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 128934
Zapytania ofertowe 516720
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1395
Ogłoszenia o naborze 238071
Ogłoszenia aktualne 91728
Ogłoszenia w toku 192055
Wyniki naboru 645342
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 368832
Wydziały / Stanowiska 284400
Sprawy 312595
Akty prawne 32799
Statut Miasta 14284
Rejestr aktów prawa miejscowego 63874
Zarządzenia Burmistrza 3016581
Uchwały Rady Miejskiej 2872626
Stanowiska Rady Miejskiej 1068526
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 177
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 24459
Informacje o stanie mienia komunalnego 2167
Finanse miasta w 2021 2964
Finanse miasta w 2020r. 19642
Finanse miasta w 2019r. 19841
Finanse miasta w 2018r. 22477
Finanse miasta w 2017r. 18517
Finanse miasta w 2016r. 21904
Finanse miasta w 2015r. 21524
Finanse miasta w 2014r. 21036
Finanse miasta w 2013r. 26900
Finanse miasta w 2012r. 25910
Finanse miasta w 2011r. 4663
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 8956
Pomoc publiczna 2916
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3002
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 343
Gospodarka nieruchomościami 87923
Przetargi 445348
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 431634
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 260110
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 44058
Sprzedaż mienia 105763
Oświadczenia majątkowe 31082
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 3282
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 4734
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 12931
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 9821
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 461333
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 39018
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 43685
Wzory oświadczeń majątkowych 4684
Ochrona środowiska 20258
Gospodarka wodna 8505
Gospodarka odpadami 13994
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 68235
Odpady niebezpieczne 5326
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6374
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 1253
Plany i programy 16027
Rejestr Działalności Regulowanej 11067
Rejestr informacji o środowisku 70588
Informacje o środowisku i jego ochronie 23708
Czystsze powietrze 5011
Programy zdrowotne 17933
Zdrowie publiczne 3425
Konkursy 10594
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 38313
Budżet Obywatelski 2020 4873
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 16176
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 10595
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 8116
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 2824
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 28821
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13158
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 5111
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7969
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 4824
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 6558
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 11812
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 94
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 107
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4484
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4655
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 10938
Program rozwoju usług społecznych 6268
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4603
Informacja publiczna 8552
Udostępnianie informacji publicznej 5277
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4726
Kontrole 56932
Zgromadzenia publiczne 5648
Sport i zdrowie 2034
Skargi, wnioski i petycje 10870
Petycje 15580
Sprawozdanie z petycji 3166
Skargi i wnioski 6334
Ewidencje, rejestry, wykazy 14355
Księga rejestrowa instytucji kultury 15103
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5662
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20163
Ochrona danych osobowych 19880
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 3170
Wydział Organizacyjny 4384
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2644
Wydział Promocji i Komunikacji 3153
Wydział Rozwoju Miasta 2677
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 4341
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 3598
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 3827
Straż Miejska 5108
Tablica ogłoszeń 144613
Narodowy Spis Powszechny 2021 1375
Koordynator ds. dostępności 1000
Deklaracja dostępności 809

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 4967
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4875
O Biuletynie 5079
Rejestr zmian 2864544
Redakcja Biuletunu 7175
Instrukcja obsługi 4209
Pliki do pobrania 17613
Mapa serwisu 5367
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 30077

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1138119
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 246963
Podatki i opłaty lokalne 39540
Stawki - uchwały 2319
Ostatnio dodane 85445
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony