ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 22500
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 48377
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 122040
Kierownictwo urzędu 29335
Burmistrz Miasta 33116
Zastępca Burmistrza 23425
Skarbnik 20281
Rada Miejska 37784
Skład Rady Miejskiej 32429
Komisje Rady Miejskiej 16558
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 57431
Komisja Gospodarki Komunalnej 50286
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 48928
Komisja Mieszkaniowa 10885
Komisja Rewizyjna 27145
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11169
Sesje Rady Miejskiej 280228
Nagrania sesji RM 15401
Interpelacje i zapytania 17015
Archiwum VII kadencja 1509
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 14677
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 753
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 31286
Komisja Gospodarki Komunalnej 31121
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 33073
Komisja Mieszkaniowa 6559
Komisja Rewizyjna 15121
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 151792
Archiwum VI kadencja 48004
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 128325
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 9214
Aktualności 5150
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 7541
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5087
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 39745
Młodzieżowa Rada Miejska 1426
Sesje 1305
Miejskie spółki prawa handlowego 20138
KTBS Sp. z o.o. 30002
KEC Komec Sp. z o.o. 17491
MWiK Sp. z o.o. 16040
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 130932
Jednostki organizacyjne 30490
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 6216
Przedszkole Malinka 12480
Żłobek Miejski 13841
Przedszkole Smerfowa Kraina 9173
Żłobek Miejski nr 2 5382
Szkoła Podstawowa nr 1 12180
Szkoła Podstawowa nr 4 14159
Szkoła Podstawowa nr 3 10514
Szkoła Podstawowa nr 5 14739
Miejska Biblioteka Publiczna 11374
Kętrzyńskie Centrum Kultury 15579
Muzeum 12144
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19460
Środowiskowy Dom Samopomocy 19289
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16113
Oświata 19093
Informacje 26289
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 20769
Obowiązek szkolny 7046
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 8731
Wybory 28178
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 17627
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 12994
Parlament RP 2019 15779
Parlament Europejski 2019 16259
Samorząd 2018 35247
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 21245
Parlament RP 2015 17730
Wybory ławników 2015 10316
Referendum ogólnokrajowe 2015 16221
Prezydent 2015 21427
Parlament Europejski 2014 17370
Samorząd 2014 36253
BUDŻET OBYWATELSKI 966
Co to jest Budżet Obywatelski 857
Edycja VIII – 2022 1225
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 944
Organizacje pozarzadowe 34625
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 13928
Kętrzyńska Rada Seniorów 7787
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 3359
Wykaz organizacji NGO 24913
Wykaz organizacji pożytku publicznego 16792
Programy współpracy 10531
Program współpracy na 2022r. 1481
Programy współpracy na 2021r. 3914
Program współpracy na 2020r. 9709
Program współpracy na 2019r. 5116
Program współpracy na 2018r. 9941
Program współpracy na 2017r. 9986
Program współpracy na 2016r. 17961
Program współpracy na 2015r. 18949
Program współpracy na 2014r. 17764
Program współpracy na 2013r. 7358
Oferty złożone poza konkursem 33697
Otwarte konkursy ofert 293067
Zamówienia publiczne 1217523
Zamówienia publiczne aktualne 961150
Zamówienia publiczne w toku 888072
Zamówienia publiczne archiwalne 1010679
Wyniki zamówień publicznych 1007534
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 140529
Zapytania ofertowe 614617
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4309
Ogłoszenia o naborze 298622
Ogłoszenia aktualne 117545
Ogłoszenia w toku 223422
Wyniki naboru 841864
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 440124
Wydziały / Stanowiska 348319
Sprawy 379257
Akty prawne 37838
Statut Miasta 19463
Rejestr aktów prawa miejscowego 78803
Zarządzenia Burmistrza 3819415
Uchwały Rady Miejskiej 3645121
Stanowiska Rady Miejskiej 1694293
Oświadczenia Rady Miejskiej 9
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 184
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 28382
Informacje o stanie mienia komunalnego 3209
Finanse miasta w 2022r. 2773
Finanse miasta w 2021 8009
Finanse miasta w 2020r. 29340
Finanse miasta w 2019r. 26562
Finanse miasta w 2018r. 28095
Finanse miasta w 2017r. 22089
Finanse miasta w 2016r. 25508
Finanse miasta w 2015r. 24815
Finanse miasta w 2014r. 24241
Finanse miasta w 2013r. 31124
Finanse miasta w 2012r. 30486
Finanse miasta w 2011r. 5357
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 15994
Pomoc publiczna 4350
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3981
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 1333
Gospodarka nieruchomościami 92357
Przetargi 563347
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 582267
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 329542
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 49476
Sprzedaż mienia 115313
Oświadczenia majątkowe 36152
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 1409
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 9959
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 7146
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 17936
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 12330
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 557612
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 44579
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 49567
Wzory oświadczeń majątkowych 6647
Ochrona środowiska 23273
Gospodarka wodna 11689
Gospodarka odpadami 16175
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 85016
Odpady niebezpieczne 6305
Plany i programy 18554
Rejestr Działalności Regulowanej 14163
Rejestr informacji o środowisku 89059
Informacje o środowisku i jego ochronie 28022
Czystsze powietrze 6017
Ochrona zabytków 94
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 131
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 138
Zawiadomienia 283
Programy zdrowotne 22096
Zdrowie publiczne 4868
Konkursy 21264
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 45846
Budżet Obywatelski 2020 6537
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 20101
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 12887
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 9645
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 4205
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 34686
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15645
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 7356
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 12282
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 7488
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 11008
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 19129
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 578
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 722
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5745
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1356
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 780
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6000
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 767
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 562
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 13146
Program rozwoju usług społecznych 7880
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 5428
Informacja publiczna 10224
Udostępnianie informacji publicznej 6302
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5437
Kontrole 64730
Zgromadzenia publiczne 7251
Sport i zdrowie 4205
Skargi, wnioski i petycje 12469
Petycje 20943
Sprawozdanie z petycji 5170
Skargi i wnioski 7613
Ewidencje, rejestry, wykazy 16254
Księga rejestrowa instytucji kultury 17935
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6594
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 25331
Ochrona danych osobowych 24440
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 4379
Wydział Organizacyjny 6285
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 3623
Wydział Promocji i Komunikacji 4841
Wydział Rozwoju Miasta 3643
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 5952
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 4992
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 5269
Straż Miejska 7000
Tablica ogłoszeń 182137
Narodowy Spis Powszechny 2021 3958
Koordynator ds. dostępności 2625
Deklaracja dostępności 2190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5690
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5488
O Biuletynie 5631
Rejestr zmian 3684445
Redakcja Biuletunu 8058
Instrukcja obsługi 4705
Pliki do pobrania 22659
Mapa serwisu 6575
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 41069

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1360623
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 284229
Podatki i opłaty lokalne 49262
Stawki - uchwały 3904
Ostatnio dodane 88157
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony