ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 20729
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 44324
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 100577
Kierownictwo urzędu 25447
Burmistrz Miasta 28906
Zastępca Burmistrza 19848
Skarbnik 17948
Rada Miejska 34312
Skład Rady Miejskiej 28558
Komisje Rady Miejskiej 14554
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 44559
Komisja Gospodarki Komunalnej 38974
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 38937
Komisja Mieszkaniowa 9738
Komisja Rewizyjna 20939
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7733
Sesje Rady Miejskiej 237928
Nagrania sesji RM 11106
Interpelacje i zapytania 11837
Archiwum VII kadencja 1230
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 11581
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 616
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 23529
Komisja Gospodarki Komunalnej 24322
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 25013
Komisja Mieszkaniowa 5601
Komisja Rewizyjna 12300
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 119384
Archiwum VI kadencja 41789
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 111230
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 7497
Aktualności 327
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5936
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4146
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 30681
Miejskie spółki prawa handlowego 18264
KTBS Sp. z o.o. 26609
KEC Komec Sp. z o.o. 15583
MWiK Sp. z o.o. 14218
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 113817
Jednostki organizacyjne 27384
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 4070
Przedszkole Malinka 10907
Żłobek Miejski 12259
Przedszkole Smerfowa Kraina 7834
Żłobek Miejski nr 2 4549
Szkoła Podstawowa nr 1 10688
Szkoła Podstawowa nr 4 12248
Szkoła Podstawowa nr 3 9072
Szkoła Podstawowa nr 5 13080
Miejska Biblioteka Publiczna 10104
Kętrzyńskie Centrum Kultury 13714
Muzeum 10360
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17637
Środowiskowy Dom Samopomocy 16708
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13966
Oświata 16979
Informacje 22185
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 18243
Obowiązek szkolny 5847
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5389
Wybory 24891
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 12916
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 9410
Parlament RP 2019 12432
Parlament Europejski 2019 13358
Samorząd 2018 30147
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 18371
Parlament RP 2015 15455
Wybory ławników 2015 9196
Referendum ogólnokrajowe 2015 14100
Prezydent 2015 18736
Parlament Europejski 2014 14948
Samorząd 2014 32334
BUDŻET OBYWATELSKI 186
Co to jest Budżet Obywatelski 275
Edycja VIII – 2022 315
Organizacje pozarzadowe 31537
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 11850
Kętrzyńska Rada Seniorów 6370
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2568
Wykaz organizacji NGO 21972
Wykaz organizacji pożytku publicznego 14724
Programy współpracy 8563
Programy współpracy na 2021r. 2371
Program współpracy na 2020r. 7762
Program współpracy na 2019r. 4159
Program współpracy na 2018r. 8246
Program współpracy na 2017r. 8597
Program współpracy na 2016r. 15518
Program współpracy na 2015r. 16040
Program współpracy na 2014r. 15087
Program współpracy na 2013r. 6100
Oferty złożone poza konkursem 22832
Otwarte konkursy ofert 245624
Zamówienia publiczne 1017133
Zamówienia publiczne aktualne 796461
Zamówienia publiczne w toku 730798
Zamówienia publiczne archiwalne 834095
Wyniki zamówień publicznych 834304
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 131194
Zapytania ofertowe 534362
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1825
Ogłoszenia o naborze 247872
Ogłoszenia aktualne 96211
Ogłoszenia w toku 197484
Wyniki naboru 683831
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 383972
Wydziały / Stanowiska 297612
Sprawy 326568
Akty prawne 33647
Statut Miasta 15233
Rejestr aktów prawa miejscowego 66987
Zarządzenia Burmistrza 3147856
Uchwały Rady Miejskiej 3006091
Stanowiska Rady Miejskiej 1177205
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 178
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 25093
Informacje o stanie mienia komunalnego 2343
Finanse miasta w 2021 3716
Finanse miasta w 2020r. 21327
Finanse miasta w 2019r. 21098
Finanse miasta w 2018r. 23550
Finanse miasta w 2017r. 19227
Finanse miasta w 2016r. 22572
Finanse miasta w 2015r. 22158
Finanse miasta w 2014r. 21643
Finanse miasta w 2013r. 27783
Finanse miasta w 2012r. 26767
Finanse miasta w 2011r. 4758
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 10316
Pomoc publiczna 3130
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3158
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 525
Gospodarka nieruchomościami 88860
Przetargi 468810
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 454268
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 273528
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 45207
Sprzedaż mienia 107645
Oświadczenia majątkowe 31977
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 4127
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 5201
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 13836
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 10252
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 479790
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 40130
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 44722
Wzory oświadczeń majątkowych 5008
Ochrona środowiska 20828
Gospodarka wodna 9021
Gospodarka odpadami 14417
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 71222
Odpady niebezpieczne 5513
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6571
Wykaz firm skupujących folie rolniczą, folie po sianokiszonkach, big bag-ów, sznurków 1390
Plany i programy 16411
Rejestr Działalności Regulowanej 11494
Rejestr informacji o środowisku 74597
Informacje o środowisku i jego ochronie 24513
Czystsze powietrze 5180
Programy zdrowotne 18779
Zdrowie publiczne 3676
Konkursy 12658
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 39781
Budżet Obywatelski 2020 5155
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 16667
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 10976
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 8336
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 3057
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 29944
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13654
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 5473
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8660
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 5228
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 7336
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 13176
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 178
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 225
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4762
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4987
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 11344
Program rozwoju usług społecznych 6520
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4739
Informacja publiczna 8869
Udostępnianie informacji publicznej 5492
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4860
Kontrole 58486
Zgromadzenia publiczne 5952
Sport i zdrowie 2351
Skargi, wnioski i petycje 11163
Petycje 16737
Sprawozdanie z petycji 3484
Skargi i wnioski 6584
Ewidencje, rejestry, wykazy 14667
Księga rejestrowa instytucji kultury 15691
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5832
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 21245
Ochrona danych osobowych 20597
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 3378
Wydział Organizacyjny 4723
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2820
Wydział Promocji i Komunikacji 3562
Wydział Rozwoju Miasta 2880
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 4655
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 3877
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 4089
Straż Miejska 5420
Tablica ogłoszeń 152258
Narodowy Spis Powszechny 2021 2014
Koordynator ds. dostępności 1260
Deklaracja dostępności 1024

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5064
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 4981
O Biuletynie 5189
Rejestr zmian 3020848
Redakcja Biuletunu 7299
Instrukcja obsługi 4300
Pliki do pobrania 18342
Mapa serwisu 5642
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 32310

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1173383
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 253377
Podatki i opłaty lokalne 41328
Stawki - uchwały 2609
Ostatnio dodane 85912
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony