ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 24467
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 52406
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 143011
Kierownictwo urzędu 33571
Burmistrz Miasta 37647
Zastępca Burmistrza 26927
Skarbnik 22819
Sekretarz 448
Rada Miejska 40920
Skład Rady Miejskiej 36079
Komisje Rady Miejskiej 18553
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 69233
Komisja Gospodarki Komunalnej 61207
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 59404
Komisja Mieszkaniowa 11888
Komisja Rewizyjna 33374
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14651
Sesje Rady Miejskiej 323131
Nagrania sesji RM 19381
Interpelacje i zapytania 22794
Archiwum VII kadencja 1732
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 17437
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 916
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 38771
Komisja Gospodarki Komunalnej 37172
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 39802
Komisja Mieszkaniowa 7596
Komisja Rewizyjna 17782
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 179360
Archiwum VI kadencja 53778
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 143255
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 10920
Aktualności 11036
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 9144
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6024
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 49943
Młodzieżowa Rada Miejska 3237
Sesje 7770
Miejskie spółki prawa handlowego 22122
KTBS Sp. z o.o. 33187
KEC Komec Sp. z o.o. 19516
MWiK Sp. z o.o. 18209
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 149613
Jednostki organizacyjne 33963
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 8440
Przedszkole Malinka 14477
Żłobek Miejski 15351
Przedszkole Smerfowa Kraina 10767
Żłobek Miejski nr 2 6209
Szkoła Podstawowa nr 1 13452
Szkoła Podstawowa nr 4 16077
Szkoła Podstawowa nr 3 11917
Szkoła Podstawowa nr 5 16267
Miejska Biblioteka Publiczna 12583
Kętrzyńskie Centrum Kultury 17335
Muzeum 13781
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21151
Środowiskowy Dom Samopomocy 21395
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 18084
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia 154
Oświata 21273
Informacje 30841
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 22661
Obowiązek szkolny 8197
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 12954
Wybory 31847
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 21874
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 16075
Parlament RP 2019 18684
Parlament Europejski 2019 18932
Samorząd 2018 40172
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 23694
Parlament RP 2015 19879
Wybory ławników 2015 11433
Referendum ogólnokrajowe 2015 18127
Prezydent 2015 23818
Parlament Europejski 2014 19559
Samorząd 2014 39744
BUDŻET OBYWATELSKI 1801
Co to jest Budżet Obywatelski 1520
Edycja IX – 2023 1625
Edycja VIII – 2022 2092
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 2112
Organizacje pozarzadowe 37945
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 16212
Kętrzyńska Rada Seniorów 8941
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 4180
Wykaz organizacji NGO 28057
Wykaz organizacji pożytku publicznego 18771
Programy współpracy 12709
Program współpracy na 2023r. 550
Program współpracy na 2022r. 3060
Programy współpracy na 2021r. 5628
Program współpracy na 2020r. 11560
Program współpracy na 2019r. 6063
Program współpracy na 2018r. 11356
Program współpracy na 2017r. 11417
Program współpracy na 2016r. 20149
Program współpracy na 2015r. 21667
Program współpracy na 2014r. 20066
Program współpracy na 2013r. 8405
Oferty złożone poza konkursem 46916
Otwarte konkursy ofert 336701
Zamówienia publiczne 1421766
Zamówienia publiczne aktualne 1108582
Zamówienia publiczne w toku 1034369
Zamówienia publiczne archiwalne 1168630
Wyniki zamówień publicznych 1164532
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 148657
Zapytania ofertowe 687295
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7321
Ogłoszenia o naborze 366466
Ogłoszenia aktualne 142108
Ogłoszenia w toku 256263
Wyniki naboru 999831
Regulamin naboru 1
Procedury załatwiania spraw 499185
Wydziały / Stanowiska 396237
Sprawy 429417
Akty prawne 42691
Statut Miasta 22835
Rejestr aktów prawa miejscowego 91975
Zarządzenia Burmistrza 4487620
Uchwały Rady Miejskiej 4293954
Stanowiska Rady Miejskiej 2227361
Oświadczenia Rady Miejskiej 23
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 188
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 31849
Informacje o stanie mienia komunalnego 4274
Finanse miasta w 2023r. 771
Finanse miasta w 2022r. 5885
Finanse miasta w 2021 13060
Finanse miasta w 2020r. 36218
Finanse miasta w 2019r. 31371
Finanse miasta w 2018r. 32233
Finanse miasta w 2017r. 24870
Finanse miasta w 2016r. 28336
Finanse miasta w 2015r. 27537
Finanse miasta w 2014r. 26774
Finanse miasta w 2013r. 34692
Finanse miasta w 2012r. 34555
Finanse miasta w 2011r. 6012
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 22087
Pomoc publiczna 6080
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 4803
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 2578
Gospodarka nieruchomościami 95600
Przetargi 658694
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 678984
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 395703
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 53330
Sprzedaż mienia 122643
Oświadczenia majątkowe 40554
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 6667
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 14498
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 8879
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 22182
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 13966
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 620535
Wzory oświadczeń majątkowych 8164
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 569
Ochrona środowiska 25885
Gospodarka wodna 15034
Gospodarka odpadami 18003
Harmonogram odbioru odpadów 1
Odpady komunalne 97538
Odpady niebezpieczne 7900
Plany i programy 21544
Rejestr Działalności Regulowanej 17059
Rejestr informacji o środowisku 107812
Informacje o środowisku i jego ochronie 31176
Ochrona zabytków 438
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 657
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 1224
Zawiadomienia 1789
Programy zdrowotne 25329
Zdrowie publiczne 6182
Konkursy 29637
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 51127
Budżet Obywatelski 2020 7779
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 22965
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 14615
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 11089
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 5193
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 39545
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 18029
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 8942
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 15495
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 9368
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 14065
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 24473
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 1054
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 1226
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6468
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2842
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 1937
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6732
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 1666
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 1110
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 14646
Program rozwoju usług społecznych 8709
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 6071
Informacja publiczna 11594
Udostępnianie informacji publicznej 7228
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6062
Kontrole 71477
Zgromadzenia publiczne 8640
Sport i zdrowie 6640
Skargi, wnioski i petycje 13865
Petycje 25331
Sprawozdanie z petycji 7169
Skargi i wnioski 8583
Ewidencje, rejestry, wykazy 17915
Księga rejestrowa instytucji kultury 20770
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7557
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 29690
RODO 29869
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 5437
Wydział Organizacyjny 7812
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 4462
Wydział Promocji i Komunikacji 5877
Wydział Rozwoju Miasta 4520
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 7349
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 6193
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 6540
Straż Miejska 8502
Cyberbezpieczeństwo 475
Tablica ogłoszeń 214586
Narodowy Spis Powszechny 2021 5584
Koordynator ds. dostępności 4077
Deklaracja dostępności 3593

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 6149
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5881
O Biuletynie 6069
Rejestr zmian 4346793
Redakcja Biuletunu 8759
Instrukcja obsługi 5138
Pliki do pobrania 28489
Mapa serwisu 8224
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 51528

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1533100
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Ostatnio dodane 90549
Informacje o naborze 321479
Podatki i opłaty lokalne 56673
Stawki - uchwały 5295
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0
« powrót do poprzedniej strony