ˆ

Rada Miejska w Kętrzynie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kompetencje Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
(
na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r, art.18.2):

 1. uchwalanie statutu gminy, 
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 6. uchwalanie programów gospodarczych, 
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
  a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, 
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, 
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, 
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 
  a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Kaliszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kaliszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-10 09:33:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-10 09:52:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-11 13:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »