ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

.

Wydział Organizacyjny

.

Wydział Promocji i Komunikacji

Bonifikata w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego lub wykorzystywanego na cele mieszkaniowe

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wydział Rozwoju Miasta

Informacja o odpadach zawierających azbest.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Nadanie dziecku nazwiska męża

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Najem lokalu mieszkalnego

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem usc

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Podatek leśny - osoby fizyczne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek leśny - osoby prawne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek od środków transportowych

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek rolny - osoby fizyczne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podatek rolny - osoby prawne

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Podział nieruchomości

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród instruktorom/trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Rejestracja zdarzenia nie zarejestrowanego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Rozgraniczenie nieruchomości

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Sprzedaż nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Ustalenie warunków zabudowy

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Uzgodnienie lokalizacji lub remontu urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie służącej drodze i organizacji ruchu

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Uzgodnienie projektu technicznego zjazdu lub budowy/przebudowy/remontu urządzenia infrastruktury technicznej

Wydział Rozwoju Miasta

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 01.07.2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01.05.2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wpis do rejestru / zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Kętrzyna.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Wydanie karty abonamentowej uprawniającej do korzystania ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

Straż Miejska

Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Wydanie zaświadczenia w sprawie obszaru rewitalizacji

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wydzierżawianie gruntów

Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki

Wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie cywilnym i sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zmiana imienia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zmiana imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Zwrot opłaty skarbowej

Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie