ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Kętrzyn  www.bip.miastoketrzyn.pl;
 2. umieszczona w serwisie internetowym www.miastoketrzyn.pl;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:
 
Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:
 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. udostępnienie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
 
Urząd Miasta Kętrzyn określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.           
 
Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 
W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystania utworu lub bazy danych jest obowiązek informowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, wykonawcy, jeżeli jest znany.
Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania
Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach:
 1. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.           
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej zawiera w szczególności dane określone w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. u. z 2016 r. poz. 352).           
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Na wnioskodawcę może być nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystania oraz o prawie sprzeciwu
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Informacja o udzieleniu wyłącznego prawa do korzystania z informacji.
W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji przez innych użytkowników, z użytkownikiem może zostać zawarta umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji.
Zasady odpowiedzialności
Urząd Miasta Kętrzyn  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-07 12:19:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-07 13:13:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-07 13:13:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »