ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 20994
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 44952
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 103415
Kierownictwo urzędu 25861
Burmistrz Miasta 29479
Zastępca Burmistrza 20318
Skarbnik 18296
Rada Miejska 34800
Skład Rady Miejskiej 29002
Komisje Rady Miejskiej 14836
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 45617
Komisja Gospodarki Komunalnej 40068
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 39885
Komisja Mieszkaniowa 9950
Komisja Rewizyjna 21532
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 8047
Sesje Rady Miejskiej 243700
Nagrania sesji RM 11519
Interpelacje i zapytania 12426
Archiwum VII kadencja 1279
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 12137
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 642
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 24802
Komisja Gospodarki Komunalnej 25254
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 26264
Komisja Mieszkaniowa 5777
Komisja Rewizyjna 12776
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 124993
Archiwum VI kadencja 42539
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 113375
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 7807
Aktualności 985
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 6151
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 4307
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 31987
Młodzieżowa Rada Miejska 208
Miejskie spółki prawa handlowego 18607
KTBS Sp. z o.o. 27152
KEC Komec Sp. z o.o. 15895
MWiK Sp. z o.o. 14526
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 115953
Jednostki organizacyjne 27962
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 4412
Przedszkole Malinka 11174
Żłobek Miejski 12504
Przedszkole Smerfowa Kraina 8087
Żłobek Miejski nr 2 4712
Szkoła Podstawowa nr 1 10938
Szkoła Podstawowa nr 4 12581
Szkoła Podstawowa nr 3 9323
Szkoła Podstawowa nr 5 13346
Miejska Biblioteka Publiczna 10319
Kętrzyńskie Centrum Kultury 14063
Muzeum 10614
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17922
Środowiskowy Dom Samopomocy 17220
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14280
Oświata 17272
Informacje 22781
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 18590
Obowiązek szkolny 6032
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5788
Wybory 25312
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 13626
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 9855
Parlament RP 2019 12945
Parlament Europejski 2019 13836
Samorząd 2018 31013
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 18820
Parlament RP 2015 15694
Wybory ławników 2015 9328
Referendum ogólnokrajowe 2015 14321
Prezydent 2015 19027
Parlament Europejski 2014 15231
Samorząd 2014 32692
BUDŻET OBYWATELSKI 286
Co to jest Budżet Obywatelski 366
Edycja VIII – 2022 446
Organizacje pozarzadowe 31955
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 12162
Kętrzyńska Rada Seniorów 6642
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 2700
Wykaz organizacji NGO 22327
Wykaz organizacji pożytku publicznego 15078
Programy współpracy 8871
Program współpracy na 2022r. 195
Programy współpracy na 2021r. 2627
Program współpracy na 2020r. 8165
Program współpracy na 2019r. 4320
Program współpracy na 2018r. 8515
Program współpracy na 2017r. 8812
Program współpracy na 2016r. 15891
Program współpracy na 2015r. 16474
Program współpracy na 2014r. 15439
Program współpracy na 2013r. 6289
Oferty złożone poza konkursem 24316
Otwarte konkursy ofert 252727
Zamówienia publiczne 1044001
Zamówienia publiczne aktualne 820343
Zamówienia publiczne w toku 751679
Zamówienia publiczne archiwalne 858500
Wyniki zamówień publicznych 856354
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 132379
Zapytania ofertowe 548107
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2242
Ogłoszenia o naborze 254808
Ogłoszenia aktualne 98939
Ogłoszenia w toku 201019
Wyniki naboru 706946
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 390304
Wydziały / Stanowiska 303517
Sprawy 333583
Akty prawne 34271
Statut Miasta 15641
Rejestr aktów prawa miejscowego 68547
Zarządzenia Burmistrza 3253556
Uchwały Rady Miejskiej 3094113
Stanowiska Rady Miejskiej 1246539
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 183
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 25596
Informacje o stanie mienia komunalnego 2483
Finanse miasta w 2021 4266
Finanse miasta w 2020r. 22586
Finanse miasta w 2019r. 21870
Finanse miasta w 2018r. 24197
Finanse miasta w 2017r. 19638
Finanse miasta w 2016r. 23024
Finanse miasta w 2015r. 22525
Finanse miasta w 2014r. 22013
Finanse miasta w 2013r. 28217
Finanse miasta w 2012r. 27370
Finanse miasta w 2011r. 4859
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 11099
Pomoc publiczna 3299
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 3304
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 634
Gospodarka nieruchomościami 89540
Przetargi 482451
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 469351
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 281433
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 45950
Sprzedaż mienia 108888
Oświadczenia majątkowe 32610
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 4938
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 5473
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 14520
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 10553
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) 491993
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) 40844
Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) 45444
Wzory oświadczeń majątkowych 5262
Ochrona środowiska 21192
Gospodarka wodna 9374
Gospodarka odpadami 14687
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 73507
Odpady niebezpieczne 5634
Plany i programy 16669
Rejestr Działalności Regulowanej 11777
Rejestr informacji o środowisku 76475
Informacje o środowisku i jego ochronie 25044
Czystsze powietrze 5335
Programy zdrowotne 19268
Zdrowie publiczne 3877
Konkursy 13626
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 40846
Budżet Obywatelski 2020 5405
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 17133
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 11265
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 8509
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 3257
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 30650
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13922
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 5798
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9280
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 5565
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 7769
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 14064
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 228
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 297
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5039
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 45
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 57
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 5324
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 56
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 65
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 11628
Program rozwoju usług społecznych 6729
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 4865
Informacja publiczna 9058
Udostępnianie informacji publicznej 5602
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4956
Kontrole 59550
Zgromadzenia publiczne 6168
Sport i zdrowie 2542
Skargi, wnioski i petycje 11350
Petycje 17257
Sprawozdanie z petycji 3736
Skargi i wnioski 6745
Ewidencje, rejestry, wykazy 14906
Księga rejestrowa instytucji kultury 16006
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 5960
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 21832
Ochrona danych osobowych 21244
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 3582
Wydział Organizacyjny 4984
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 2964
Wydział Promocji i Komunikacji 3752
Wydział Rozwoju Miasta 3027
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 4904
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 4093
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 4310
Straż Miejska 5698
Tablica ogłoszeń 156984
Narodowy Spis Powszechny 2021 2638
Koordynator ds. dostępności 1435
Deklaracja dostępności 1185

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5153
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5050
O Biuletynie 5250
Rejestr zmian 3098384
Redakcja Biuletunu 7388
Instrukcja obsługi 4371
Pliki do pobrania 19037
Mapa serwisu 5830
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 33307

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1198626
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 257395
Podatki i opłaty lokalne 42334
Stawki - uchwały 2740
Ostatnio dodane 86217
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0