ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy gminy 23127
Burmistrz Miasta 12
Rada Miejska 16
Urząd Miasta 49589
Regulaminy, struktura organizacyjna UM 129102
Kierownictwo urzędu 30714
Burmistrz Miasta 34560
Zastępca Burmistrza 24618
Skarbnik 21139
Rada Miejska 38683
Skład Rady Miejskiej 33528
Komisje Rady Miejskiej 17192
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 62203
Komisja Gospodarki Komunalnej 54712
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 53027
Komisja Mieszkaniowa 11200
Komisja Rewizyjna 29773
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 12427
Sesje Rady Miejskiej 295144
Nagrania sesji RM 17115
Interpelacje i zapytania 19469
Archiwum VII kadencja 1569
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 15785
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 793
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 34022
Komisja Gospodarki Komunalnej 33503
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 35975
Komisja Mieszkaniowa 6913
Komisja Rewizyjna 16197
Sesje Rady Miejskiej VII kadencji 162391
Archiwum VI kadencja 50146
Sesje Rady Miejskiej VI kadencji 133684
Archiwum V kadencja 26
Archiwum IV kadencja 0
Kętrzyńska Rada Seniorów 9722
Aktualności 6970
Skład Kętrzyńskiej Rady Seniorów 8150
Statut Kętrzyńskiej Rady Seniorów 5391
Posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów 43126
Młodzieżowa Rada Miejska 1899
Sesje 2570
Miejskie spółki prawa handlowego 20696
KTBS Sp. z o.o. 31064
KEC Komec Sp. z o.o. 18112
MWiK Sp. z o.o. 16634
PGK Komunalnik Sp. z o.o. 137211
Jednostki organizacyjne 31647
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 7013
Przedszkole Malinka 13023
Żłobek Miejski 14402
Przedszkole Smerfowa Kraina 9688
Żłobek Miejski nr 2 5662
Szkoła Podstawowa nr 1 12681
Szkoła Podstawowa nr 4 14793
Szkoła Podstawowa nr 3 11066
Szkoła Podstawowa nr 5 15279
Miejska Biblioteka Publiczna 11794
Kętrzyńskie Centrum Kultury 16269
Muzeum 12772
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20119
Środowiskowy Dom Samopomocy 20126
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16965
Oświata 19799
Informacje 27753
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 21371
Obowiązek szkolny 7453
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 9999
Wybory 29529
Wybory Pezydenta RP czerwiec, lipiec 2020 19332
Wybory Prezydenta RP 10.05.2020 14271
Parlament RP 2019 16973
Parlament Europejski 2019 17391
Samorząd 2018 37264
Wybory Uzupełniające - 5 marca 2017r. 22235
Parlament RP 2015 18599
Wybory ławników 2015 10784
Referendum ogólnokrajowe 2015 17003
Prezydent 2015 22421
Parlament Europejski 2014 18243
Samorząd 2014 37569
BUDŻET OBYWATELSKI 1270
Co to jest Budżet Obywatelski 1064
Edycja IX – 2023 426
Edycja VIII – 2022 1540
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kętrzyn 1378
Organizacje pozarzadowe 35901
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 14721
Kętrzyńska Rada Seniorów 8137
Kętrzyńska Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 3618
Wykaz organizacji NGO 26098
Wykaz organizacji pożytku publicznego 17525
Programy współpracy 11303
Program współpracy na 2022r. 2024
Programy współpracy na 2021r. 4455
Program współpracy na 2020r. 10323
Program współpracy na 2019r. 5431
Program współpracy na 2018r. 10410
Program współpracy na 2017r. 10461
Program współpracy na 2016r. 18765
Program współpracy na 2015r. 19984
Program współpracy na 2014r. 18611
Program współpracy na 2013r. 7693
Oferty złożone poza konkursem 38250
Otwarte konkursy ofert 308100
Zamówienia publiczne 1281417
Zamówienia publiczne aktualne 1006729
Zamówienia publiczne w toku 934375
Zamówienia publiczne archiwalne 1061111
Wyniki zamówień publicznych 1059345
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 143271
Zapytania ofertowe 639671
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5063
Ogłoszenia o naborze 320216
Ogłoszenia aktualne 124749
Ogłoszenia w toku 234803
Wyniki naboru 889988
Regulamin naboru 0
Procedury załatwiania spraw 459637
Wydziały / Stanowiska 364118
Sprawy 396396
Akty prawne 39289
Statut Miasta 20691
Rejestr aktów prawa miejscowego 83534
Zarządzenia Burmistrza 4021972
Uchwały Rady Miejskiej 3845132
Stanowiska Rady Miejskiej 1834765
Oświadczenia Rady Miejskiej 10
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 7
Dzienik Ustaw 185
Monitor Polski 7
Majątek i Finanse 29515
Informacje o stanie mienia komunalnego 3548
Finanse miasta w 2022r. 3805
Finanse miasta w 2021 9910
Finanse miasta w 2020r. 31730
Finanse miasta w 2019r. 28297
Finanse miasta w 2018r. 29534
Finanse miasta w 2017r. 23015
Finanse miasta w 2016r. 26440
Finanse miasta w 2015r. 25830
Finanse miasta w 2014r. 25069
Finanse miasta w 2013r. 32431
Finanse miasta w 2012r. 31859
Finanse miasta w 2011r. 5541
Finanse miasta w 2010r. 4
Finanse miasta w 2009r. 15
Finanse Miasta w 2008r. 13
Finanse Miasta w 2007r. 10
Finanse Miasta w 2006r. 1
Raporty o stanie Gminy 18189
Pomoc publiczna 4987
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 4211
Wykaz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 1733
Gospodarka nieruchomościami 93349
Przetargi 592784
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 612300
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 349109
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 50699
Sprzedaż mienia 117704
Oświadczenia majątkowe 37795
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 3394
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 11596
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 7747
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 19484
Oświadczenia mjątkowe za rok 2018 12919
Oświadczenia majątkowe (2018 - 2017 580999
Wzory oświadczeń majątkowych 7234
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 142
Ochrona środowiska 24156
Gospodarka wodna 12750
Gospodarka odpadami 16751
Harmonogram odbioru odpadów 0
Odpady komunalne 88998
Odpady niebezpieczne 6782
Plany i programy 19517
Rejestr Działalności Regulowanej 15220
Rejestr informacji o środowisku 94641
Informacje o środowisku i jego ochronie 29130
Czystsze powietrze 6308
Ochrona zabytków 195
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kętrzyn 292
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kętrzyn 424
Zawiadomienia 624
Programy zdrowotne 23166
Zdrowie publiczne 5283
Konkursy 24227
Plany i Programy Kierunkowe Miasta 47643
Budżet Obywatelski 2020 6941
Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn 20939
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko - Mazurskiego 33
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn 13469
Strategia Rozwoju Miasta Kętrzyn - nieobowiązująca 10097
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn 4479
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn - nieobowiązujący 36417
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 16410
Opracowania z zakresu planowania przestrzennego 7789
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 13302
Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 8129
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn 12013
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowych planów 20932
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie - etap 1 0
PROJEKT miejscowego planu (MPZP) 742
Prognoza oddziaływania na środowisko (PONŚ) 881
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5919
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1825
Ogłoszenia dotyczące sporządzania nowego studium 1029
Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6239
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Poznańska 1063
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej - ul. Jagiełły 743
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kętrzyn 13622
Program rozwoju usług społecznych 8123
Program kompleksowego systemu oszczędzania zasobów energatycznych 5617
Informacja publiczna 10616
Udostępnianie informacji publicznej 6571
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5625
Kontrole 67014
Zgromadzenia publiczne 7710
Sport i zdrowie 4904
Skargi, wnioski i petycje 12878
Petycje 22616
Sprawozdanie z petycji 5840
Skargi i wnioski 7892
Ewidencje, rejestry, wykazy 16756
Księga rejestrowa instytucji kultury 18891
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6920
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 26914
Ochrona danych osobowych 25765
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 4701
Wydział Organizacyjny 6818
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 3881
Wydział Promocji i Komunikacji 5128
Wydział Rozwoju Miasta 3903
Wydział Zarządzania Finansami Miasta 6444
Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 5406
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ludności 5718
Straż Miejska 7476
Tablica ogłoszeń 192362
Narodowy Spis Powszechny 2021 4461
Koordynator ds. dostępności 3090
Deklaracja dostępności 2642

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 5
Statystyka 5862
Strona główna 764
Instrukcja korzystania z BIP 5603
O Biuletynie 5762
Rejestr zmian 3892530
Redakcja Biuletunu 8245
Instrukcja obsługi 4852
Pliki do pobrania 24104
Mapa serwisu 6999
Urząd Marszałkowski 22
Witamy 44534

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 1419101
Przetargi 1
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7
Zapytania ofertowe 1
Informacje o naborze 296465
Podatki i opłaty lokalne 51363
Stawki - uchwały 4337
Ostatnio dodane 88809
Narodowy Spis Powszechny 2021 0
Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn 0