ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LV/415/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LV/414/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022
Nr aktu prawnego
LV/413/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
LV/412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
LV/411/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” oraz nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
LV/410/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”
Nr aktu prawnego
LV/409/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcie do realizacji przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „KROK PO POMOC” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Nr aktu prawnego
LV/408/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
LIV /407/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie złożenia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyjaśnień dotyczących postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały nr L/383/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz ustalenia jej składu osobowego
Nr aktu prawnego
LIV/406/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji