ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w sprawie transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO OBRADY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
 
Stosując się do art. 13 ust. 1 i 2, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 3. :
tel.: 504 976 690
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia obsługi Rady Miejskiej w Kętrzynie, w szczególności transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także udostępniania tych nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.);
  2. wizerunek;
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2. od komórek organizacyjnych Urzędu, organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
  3. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;
  4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych będą także uczestnicy sesji, osoby odtwarzające nagranie w Internecie.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 4. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z tym działaniem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach.
Tutaj dowie się Pan/Pani więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku gdy:
•             zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
•             przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Golińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-24 13:49:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-26 08:11:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 08:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »