ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr II/14 /2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIV/486/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnej Zofii Waszkiewicz ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
LXIV/485/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
LXIV/484/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIV/483/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
Nr aktu prawnego
LXIV/482/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
LXIV/481/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIV/480/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”
Nr aktu prawnego
LXIV/479/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/325/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXIV/478/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
LXIV/477/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji