ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2013
Nr aktu prawnego
XLII/261/13
Status
Zmieniony
Lp: 2662
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLII/260/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyna na rok 2013
Nr aktu prawnego
XLII/259/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLI/258/13
Status
Zmieniony
Lp: 2665
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLI/257/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLI/256/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianach w budżecie
Nr aktu prawnego
XLI/255/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie Uchwały Nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Gminie Miejskiej Kętrzyn oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XLI/254/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Nr aktu prawnego
XLI/253/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2670
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2013 - 2032 - aktualizacja"
Nr aktu prawnego
XLI/252/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji