ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2014 - 2018 - rok 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-09 10:00:24 przez Admin Administrator

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
45. 11.02.2016r. XIX/130/16 w sprawie określenia  trybu, sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz. 1142 z dnia 09.03.2016r. 14 dni od dnia publikacji w Dz.Urz. Woj.Warm.- Mazur.    
46. 11.02.2016r. XIX/131/16 w sprawie ustalenia na terenie Miasta Kętrzyn liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz. 921 z dnia 26.02.2016r.
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym  Woj.
Warm. –Mazur.
   
47. 11.02.2016r. XIX/132/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminą Miejską Kętrzyn. Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz. 922 z dnia 26.02.2016r.
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym  Woj.
Warm. –Mazur
   
48. 11.02.2016r. XIX/133/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych  gimnazjów prowadzonych przez Gminą Miejską Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz. 923 z dnia 26.02.2016r.
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym  Woj.
Warm.–Maz.
   
49. 11.02.2016r. XIX/134/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.894 z dnia 23.02.2016r z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
50. 10.03.2016r. XX/139/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.1313 z dnia 22.03.2016r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
51. 28.04.2016r. XXII/145/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.2050 z dnia 9.05.2016r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
52. 25.05.2016r. XXIII/152/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.2512 z dnia 17.06.2016r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
53. 1.07.2016r. XXV/157/16 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.2795 z dnia 8.07.2016r. 14 dni od ogłoszeniaw Dz.Urz. Woj.W-M obowiązuje do 31.12.2020r. Nieważne §5ust1pkt3,4,5,§st.1i2 § 7 ust 1  
54. 1.07.2016r. XXV/159/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.2796 z dnia 8.07.2016r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
55. 1.09.2016r. XXVI/163/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.3569 z dnia 9.09.2016r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
56. 13.10.2016r. XXVII/164/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.4923 z dnia 5.12.2016r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
57. 13.10.2016r. XXVII/165/16 w sprawie sposobu, zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.4335 z dnia 12.11.2016r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
58. 13.10.2016r. XXVII/166/16 w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.4336 z dnia 10.11.2016r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
59. 13.10.2016r. XXVII/169/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.4198 z dnia 7.11.2016r z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
60. 24.11.2016r. XXX/178/16 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia  13.10.2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2016r. poz.4924 z dnia 5.12.2016 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-    
61. 24.11.2016r. XXX/179/16 zmieniająca uchwałę nr LXIV/403/14 RM z dnia 29.04.2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie m.Kętrzyna Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r. poz.51 z dnia 3.01.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
62. 24.11.2016r. XXX/181/16 w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia  osobom bezrobotnym Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r. poz.5321 z dnia 23.12.2016r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
63. 24.11.2016r. XXX/182/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r poz.4750 z dnia 30.11.2016 Publikacja w Dz. Urz. Woj. W_M  obowi. Od 1.01.2017r.    
64. 24.11.2016r. XXX/183/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r poz.4751 z dnia 30.11.2016 Publikacja w Dz. Urz. Woj. W_M  obowi. Od 1.01.2017r.    
65. 24.11.2016r. XXX/184/16 w sprawie  wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r poz.4752 z dnia 30.11.2016 Publikacja w Dz. Urz. Woj. W_M  obowi. Od 1.01.2017r.    
66. 24.11.2016r. XXX/186/16 o zmianach w budżecie Dz.Urz.Woj.W-M z 2016r poz.4884  z dnia  5.12.2016 Z dniem podjęcia publikacja Dz.Urz.Woj.W-M    
67. 15.12.2016r. XXXI/189/16 o zmianach w budżecie miasta Dz.Urz.Woj.W-M z 2017r poz.187  z dnia  9.01.2017 Z dniem podjęcia publikacja Dz.Urz.Woj.W-M    
68. 15.12.2016r. XXXI/190/16  Zmieniająca uchwałę nr XXX/183/16 RM z dn.24.11.2016r  w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie GMK. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2016 poz.5187 z dnia 16.12.2016r. Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M obowiązuje  od 1.01.2017r.    
69. 15.12.2016r. XXXI/191/16 w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/15 RM Kętrzyn z 6.12.2015r  w sprawie określenia wzorów  formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,, podatku rolnego i leśnego  Publikacja  Dz.Urz.Woj.W-M z  2016r.  poz. 5188 z dnia 16.12.2016r. Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M obowiązuje  od 1.01.2017r.    
70. 29.12.2016r. XXXII/192/16 zmieniająca Uchwałę Nr X/59/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmienioną Uchwałą Nr LXV/409/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r.
Publikacja  Dz.Urz.Woj.
W-M z  2017r.  poz. 291 z dnia 13.01.2017r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
71. 29.12.2016r. XXXII/196/16 w sprawie zaliczenia do  kategorii dróg gminnych
Publikacja  Dz.Urz.Woj.
W-M z  2017r.  poz. 276 z dnia 12.01.2017r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
72. 29.12.2016r. XXXII/197/16 W sprawie przebiegu drogi gminnej
Publikacja  Dz.Urz.Woj.
W-M z  2017r.  poz. 277 z dnia 12.01.2017r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
73. 29.12.2016r. XXXII/198/16 W sprawie nadania nazwy  ulicy
Publikacja  Dz.Urz.Woj.
W-M z  2017r.  poz. 292 z dnia 13.01.2017r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
74. 29.12.2016r. XXXII/199/16
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Publikacja  Dz.Urz.Woj.
W-M z  2017r.  poz. 292 z dnia 13.01.2017r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
75. 29.12.2016r. XXXII/200/16 o zmianach w budżecie
Publikacja  Dz.Urz.Woj.W-M z  2016r.  poz. 955
 z dnia 24.02.2017r.
Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
76. 29.12.2016r. XXXII/203/16 o uchwaleniu budżetu miasta na rok 2017 Publikacja Dz.Urz.Woj.W-M z  2017r. poz. 956 z dnia 24.02.2017r. Publikacja w Dz.Urz. Woj. W-M  obowiązuje od 1.01.2017r.    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Sawicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-09 10:00:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-09 10:00:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12 13:55:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony