ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2010 - 2014 - rok 2011

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-27 09:57:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

      

L.p.

Data podjęcia uchwały

Nr uchwały

Pełen tytuł uchwały

Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego

Termin wejścia w życie

Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych

Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu

7. 03.02.2011r. V/34/11  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2011 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 11.07.2011 Nr 91, poz.1588  Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.    
8. 31.03.2011r. VII/41/11 o zmianie uchwały NR IV/22/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.05.2011
Nr 62, poz.1038
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  straciła moc uchwałą XVII/97/11 z dn. 27.10.2011
9.  31.03.2011r.  VII/42/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 17.05.2011
Nr 60, poz.1014
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
10. 02.06.2011r.  X/56/11 o zmianie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1573
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
11. 02.06.2011r. X/57/11 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1574
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
12. 02.06.2011r. X/59/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1575
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
13. 02.06.2011r. X/60/11 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1576
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
14. 02.06.2011r. X/61/11 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1577
po upływie 6 m-cy od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
15. 02.06.2011r. X/63/11  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 02.08.2011
Nr 107, poz.1778
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego    
16. 18.08.2011r. XII/74/11 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 13.09.2011
Nr 131, poz.2135
z dniem podjęcia    
17. 29.09.2011r. XV/80/11 w sprawie zmiany „planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską ( od skrzyżowania z ulicą Poznańską ) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn „ uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą Nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 162, poz. 1839- w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2802
po upływie 30 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
18. 27.10.2011r. XVII/88/11 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 30.11.2011
Nr 183, poz.2718
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
19. 27.10.2011r. XVII/94/11 w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2805
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  uchylona uchwałą nr XX/110/2011 z dn. 29.11.2011r.
20. 27.10.2011r. XVII/96/11 w sprawie przebiegu drogi Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 30.11.2011
Nr 183, poz.2719
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
21. 27.10.2011r. XVII/97/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2806
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  zm. uchwałą nr XX/113/2011 z dn. 29.11.2011r.
22. 24.11.2011r. XIX/103/11 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz.289 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
23. 24.11.2011r. XIX/105/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 290 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
24. 24.11.2011r. XIX/107/11 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 01.02.2012 poz. 508 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie RIO - stwierdzono nieścisłości § 2 ust. 1 i § 37 zm. uchwałą nr XXX/178/12 z dn. 31.05.2012r.
25. 29.11.2011r. XX/111/11 w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 291 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
26. 29.11.2011r. XX/112/11 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 292 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
27. 29.11.2011r. XX/113/11 o zmianie uchwały Nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 293 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
28. 29.11.2011r. XX/115/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2012  poz. 209 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  zm. uchwałą XXVI/153/2012 z dn. 26.01.2012r.
29. 29.11.2011r. XX/116/11 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2012
poz. 210
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
30. 30.11.2011r. XX/117/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.01.2012
 poz. 211
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
31. 30.11.2011r. XX/118/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 2012 rok

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.01.2012  poz. 212

po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
32. 29.12.2011r. XXIII/126/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2012 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.03.2012 poz. 939 z dniem podjęcia     
        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-27 09:35:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-27 09:57:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-27 09:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony