ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 15:09:34 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
12 24.01.2019 VI/44/2019 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 834 z dnia 7.02.2019 obowiązuje od 1.01.2019, podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego    
13 24.01.2019 VI/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/269/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm – Maz 2019 poz. 834 z dnia 30.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
14 21.02.2019 VII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/291/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz.1510 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
15 21.02.2019 VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1511 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
16 21.02.2019 VII/56/2019 . Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz.1512 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
17 21.02.2019 VII/57/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz.1122 z dnia 26.02.2019 obowiązuje od 1 maja 2019, podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
18 21.02.2019 VII/58/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1320 z dnia 12.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
19 21.02.2019 VII/59/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1513 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
20 28.03.2019 IX/64/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.2282 z dnia 08.05.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
21 28.03.2019 IX/66/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 2330 z dnia 09.05.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.229.19 z dnia  30.04.2019 nieważność w części :§2ust2,§4 ust.3.pk3 ;§4ust.4;z2455 ust2-4;§6;§8 ust.2-3;§10 ust 3i4.  
22 28.03.2019r IX/68/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 1824 z dnia 04.04.2019 z dniem podjęcia, podlega publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
23 18.04.2019 X/71/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 roku Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz. 2658 z dnia
22 05.2019
14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
24 18.04.2019 X//73/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 2592 z dnia
17.05.2019
14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.264.2019
z dnia 14 maja 2019  nieważność
w części: §2 ust.1;§4pkt 11;§9 ust.1
 
25 18.04.2019 X/75/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz  2019 poz. 2264 z dnia 30.04.2019 z dniem podjęcia, podlega publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
26 30.05.2019 XI/79/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3301 z dnia 2.07.2019r
14 dni od publikacji
 w Dzienniku Urzędowym
 Woj. Warmińsko Mazurskiego
   
27 30.05.2019 XI/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/188/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3302 z dnia 2.07.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
28 30.05.2019 XI/83/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3303 z dnia 2.07.2019r
1 września 2019r.
publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego
   
29 30.05.2019 XI/84/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Kętrzyna inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3388 z dnia 4.07.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Rozstrzygnięcie  nadzorcze  PN.4131.344.2019 z 2.07.2019 nieważność w części:§4 ust 3-6 §5ust.2 ; §8 ;  § 9 ust 3i4  
30 30.05.2019 XI/86/2019 Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 2933 z dnia 7.06.2019r Z dniem podjęcia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
31 30.05.2019 XI/92/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3390 z dnia 4.07.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Rozstrzygnięcie  nadzorcze  PN.4131.345.2019 z 2.07.2019 nieważność w części  pkt 2;pkt 3; pkt 4.  
32 10.06.2019 XII/94/2019 Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3101 z dnia 18.06.2019r Z dniem podjęcia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
33 27.06.2019 XIII/99/2019 Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3392 z dnia 4.07.2019r Z dniem podjęcia publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
34 27.06.2019 XIII/100/2019
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3716 z dnia 16.07.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
35 11.07.2019 XIV101/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2019 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3752 z dnia 18.07.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
36 11.07.2019 XIV/102/2019 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4110 z dnia 19.08.2019r
1 stycznia 2020r.
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
37 11.07.2019 XIV/103/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4111 z dnia 19.08.2019r
1 stycznia 2020r.
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
38 11.07.2019 XIV/104/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4112 z dnia 19.08.2019r
1 stycznia 2020r.
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
39 11.07.2019 XIV/105/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Dz. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019 poz. 4450
z dnia 10.09.2019
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
40 11.07.2019 XIV/106/2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zmienionej Uchwałą Nr XXXV/215/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r. 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4113 z dnia 19.08.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
41 11.07.2019 XIV/107.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4114 z dnia 19.08.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
42 11.07.2019 XIV/110/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 3717 z dnia 16.07.2019r
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
43 29.08.2019 XV/111/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4361 z dnia 6.09.2019r
Obowiązuje od 1.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
44 29.08.2019 XV/112/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4451 z dnia 10.09.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
45 29.08.2019 XV/114/2019  w sprawie o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4352 z dnia 10.09.2019r
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
46 29.08.2019 XV/122/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 
Dz. Urz. Woj. Warm – Maz  z 2019 poz. 4362 z dnia 6.09.2019r
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
47 26.09.2019 XVI/123/2019 w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Kętrzyn DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.; 4933 z dnia  11.10.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
48 26.09.2019 XVI/124/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.; 4934 z dnia  11.10.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
49 26.09.2019 XVI/126/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.; 4943 z dnia  14.10.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
50 26.09.2019 XVI/127/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.4897 z dnia  10.10.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
51 26.09.2019 XVI/130/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.4735 z dnia 2.10.2019
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
52 28.10.2019 XVIII/132/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/242/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.5479 z dnia 14.11.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
53 28.10.2019 XVIII/134/2019  w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.5396 z dnia 12.11.2019
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur.
   
54 21.11.2019 XIX/138/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6451 z dnia 24.12.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Rozstrzygnięcie  nadzorcze  PN.4131.640.2019 z 20.12.2019 nieważność w części §1 pkt 1  
55 21.11.2019 XIX/139/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6307 z dnia 19.12.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
56 21.11.2019 XIX/140/2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6308 z dnia 19.12.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
57 21.11.2019 XIX/141/2019  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6309 z dnia 19.12.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
58
21.11.2019        
XIX/142/2019  
w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych
Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.5653 z dnia 27.11.2019
Obowiązuje od 01.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
59 21.11.2019 XIX/143/2019  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6310 z dnia 19.12.2019
 
Obowiązuje od 01.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
 
   
60 21.11.2019 XIX/144/2019  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6311 z dnia 19.12.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
61 12.12.2019 XX/147/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.103 z dnia 09.01.2020
Obowiązuje od 01.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
62 12.12.2019 XX/150/2019  w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.6312 z dnia 19.12.2019
 
Obowiązuje od 01.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
 
   
63 30.12.2019 XXI/152/2019  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2020 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.558 z dnia 27.01.2020  
Obowiązuje od 27.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
64 30.12.2019 XXI/154/2019  w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.559 z dnia 27.01.2020
Obowiązuje od 27.01.2020
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 15:09:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 15:09:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-17 11:06:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1474 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony