ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 14:59:36 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
1 10.12.2018r. III/20/2018 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 
Dziennik Urzędowy  Woj. Warm. – Maz.  z 2018 poz. 5372 z dnia
13.12.2018
1 stycznia 2019
ogłoszenie
Dzienniku  Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
2 10.12.2018r III/21/2019 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. z 2018r. poz. 5373 z dnia  13. 12.2018r
1 stycznia 2019r
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko .- Mazurskiego
   
3 10.12.2018  III/22/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub
    rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny      przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia
     warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą  pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Dziennik Urzędowy  Woj. Warm. – Maz.  z 2019 poz. 262 z dnia 10.01.2019 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
4 10.12.2018 III/24/2018 Uchyleniu uchwały  Nr XLV/271/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 30.11.2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2018r. poz. 5392 z dnia 13.12.2018r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
5 10.12.2018 III/24/2018 uchylenia uchwały nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek , zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2018r. poz. 5374 z dnia 13.12.2018r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
6 20.12.2018 IV/27/2019 bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.486 z dnia 18.01.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
7 20.12.2018 IV/28/2019 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej  Kętrzyn. Rozstrzygnięcie  nadzorcze  nr PN4131.70.2019 z dnia 24.01.2019.     Nie ważność uchwały 
8 20.12.2018 IV/29/2018 zmiany uchwały Nr XLIV/246/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie               ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w   Kętrzynie przy ul. Cmentarnej i w Małej Nowej Wsi. Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.487 z dnia 18.01.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
9 20.12.2018 IV/33/2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019-2023 Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.488 z dnia 18.01.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
10 20.12.2018 IV/36.2018 O zmianach w budżecie miasta Kętrzyn Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.438 z dnia 16.01.2019r Z dniem podjęcie , publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
11 28.12.2018 V/41/2018 O zmianach w budżecie miasta Kętrzyn Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.439 z dnia 16.01.2019r Z dniem podjęcie , publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego