ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/11/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/11/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2021-11-16

Ogłoszono dnia: 2021-11-16

Termin składania dokumentów: 2021-11-26 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/11/01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, zarządzanie gospodarką komunalną, ogrodnictwo, administracja, prawo,
4) staż pracy: 5 lat,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
e) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
g) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
h) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
i) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
j) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
k) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
l) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
m) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
n) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
3) znajomość MS Office,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
5) odporność na stres,
6) umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
7) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
8) rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
9) wysoka kultura osobista, opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzór nad realizacją zadań w zakresie infrastruktury komunalnej, prowadzenie postępowań związanych ze stanem środowiska naturalnego poprzez:
a) przygotowywanie wniosków,
b) prowadzenie kontroli,
c) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i skarg,
d) przygotowywanie decyzji i postanowień,
e) przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, ochrony złóż surowców mineralnych i ochrony przed zanieczyszczeniami,
2) prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi przez przedsiębiorców oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska,
4) współdziałanie z organami powiatowymi w zakresie zapobiegania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz usuwania ich ewentualnych skutków ze służbami weterynaryjnymi, a także współdziałanie z organami powiatowymi w związku z ujawnianiem i zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
5) nadzór nad realizacją usług w zakresie prawidłowego utrzymania stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach komunalnych, targowiskach miejskich, utrzymaniem zieleni dróg na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
6) prowadzenie spraw z zachowaniem wszelkiej procedury dotyczące wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
7) nadzór nad realizacją opieki nad zwierzętami bezpańskimi przez podmioty realizujące zadanie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn,
8) przygotowywanie wniosków finansowych do budżetu miasta w zakresie merytorycznym stanowiska,
9) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki infrastrukturą elektroenergetyczną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miasta K ętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z możliwością pracy wykonywanej wewnątrz i
na zewnątrz pomieszczeń przy zmiennych warunkach atmosferycznych (wyjazdy w teren),
2) prac a w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
4) sytuacje stresowe,
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn
6) przewid ywany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o:
I. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
II. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
III. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1632/Wzor_-_oswiadczenia_z_ustawy_o_pracownikach_samorzadowych/
8) oświadczenie o:
I. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
II. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
III. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1631/Wzor_-_oswiadczenia__stan_zdrowia_2C_kserokopie_dokumentow_2C_przetwarzanie_danych_osobowych/
9) zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn,
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV) oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-26 12:00:00
b. Sposób:
I. termin : do 26 listopada 2021 roku do godz. 12:00,
II. sposób za pośrednictwem poczty lub osobiście,
 
c. Miejsce:
III. miejsce : w ymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub be zpośrednio w Punkcie
Obsługi In teresanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11 400 Kętrzyn
(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta.
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska” do dnia 26 listopada 2021r. do godz. 12.00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
I. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 14:10:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arleta Tarkawian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 14:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arleta Tarkawian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 15:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony