ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/09/13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/09/13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Strażnik Miejski - Aplikant

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2021-09-13

Ogłoszono dnia: 2021-09-13

Termin składania dokumentów: 2021-09-23 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/09/13

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe,
4) ukończone 21 lat,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
8) pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
9) uregulowany stosunek do służby wojskowej.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
      a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
      b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
      c) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
      d) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
       e) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
       f) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska),
g) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2) kurs podstawowy na Strażnika Miejskiego,
3) bardzo dobra znajomość topografii miasta,
4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
5) znajomość MS Office,
6) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
7) odporność na stres,
8) umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
9) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
10) rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
11) wysoka kultura osobista, opanowanie,
12) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 poz. 1795), w szczególności:
a) współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Straż Pożarna, itp.),
b) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
c) czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego – w zakresie określonym o przepisach o publicznym transporcie zbiorowym,
d) zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów,
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
g) dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z innych przepis ów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, teren miasta Kętrzyn z możliwością pracy
wykonywanej wew nątrz i na zewnątrz pomieszczeń przy zmiennych warunkach atmosferycznych ,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w systemie zmianowym,
3) praca wymagająca pełnej sprawności fizycznej oraz psychicznej,
4) możliwa praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
5) sytuacje stresowe,
6) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn
7) przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o:
   I. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
   II. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
   III. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1632/Wzor_-_oswiadczenia_z_ustawy_o_pracownikach_samorzadowych/
8) oświadczenie o:
   I. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
   II. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
   III. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1631/Wzor_-_oswiadczenia__stan_zdrowia_2C_kserokopie_dokumentow_2C_przetwarzanie_danych_osobowych/
9) zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn,
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
10) oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,

Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV) oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-23 12:00:00
b. Sposób:
I. termin : do 23 września 2021 roku do godz. 12:0 0,
II. sposób za pośrednictwem poczty lub osobiście,
III. miejsce : w ymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi In teresanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11 400 Kętrzyn (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Strażnik Miejski – Aplikant” do dnia 23.09.2021 do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 
I. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 14:31:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 14:32:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15 08:07:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony