ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki i opłaty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:
1) Podatku od nieruchomości.
2) Podatku od środków transportowych.
3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Podatku rolnego oraz lesnego.
5) Opłaty od posiadania psów.
6) Ulg w spłacie nalezności cywilnoprawnych.
7) Archiwalnych stawek.
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące załatwiania spraw w sprawie podatków i opłat : Menu przedmiotowe -> Procedury załatwiania spraw -> Biuro Podatków i Opłat
 
 
 
1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W 2024 R.
1
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,79 
2
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                     
5,17 
3
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,25 
4
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,70 
5
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
21,50 
6
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
25,74 
7
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
12,04 
8
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,25 
9
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,59 
10
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                    
2%
11
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3,40 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
OSOBY FIZYCZNE 
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 [pdf
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
 • Instrukcja do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne [pdf]
OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWIŚCI PRAWNEJ
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podelegających opodatkowaniu ZDN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [pdf]
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
 • Instrukcja do formularza Deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne [pdf]
---------------------------------------------------
 
2) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - STAWKI  OBOWIĄZUJĄCE  W 2024 R. 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w zł
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 354,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 593,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 717,00
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł.
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12 13 759,00 793,00
13 14 803,00 857,00
14 15 851,00 919,00
15   950,00 1.291,00
Trzy osie
12 17 832,00 874,00
17 19 902,00 946,00
19 21 959,00 1.006,00
21 23 1.022,00 1.106,00
23 25 1.130,00 1.626,00
25   1.178,00 1.626,00
Cztery osie i więcej
12 25 1.052,00 1.090,00
25 27 1.133,00 1.283,00
27 29 1.319,00 1.706,00
29 31 1.706,00 2.530,00
31   1.706,00 2.530,00
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Od 3,5 tony do 8 ton włącznie 802,00
Powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 956,00
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12 18 809,00 880,00
18 25 918,00 1.006,00
25 31 1.169,00 1.605,00
31   1.457,00 1.999,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.395,00 1.777,00
40   1.777,00 2.628,00
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton do 9 ton włącznie 323,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 341,00
 
6. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12 18 200,00 241,00
18 25 290,00 333,00
25   392,00 579,00
Dwie osie
12 28 431,00 486,00
28 33 635,00 877,00
33 38 877,00 1.332,00
38   1.185,00 1.753,00
Trzy osie i więcej
12 38 719,00 972,00
38   972,00 1.570,00
 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc Stawka podatku w zł
mniejszej niż 22 miejsca 574,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.052,00
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
---------------------------------------------------
3) OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 28,20 ZŁ MIESIĘCZNIE OD JEDNEGO MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ
 
KWOTA ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI, KOMPOSTUJĄCYMI BIOODPADY, STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 2,40 ZŁ MIESIĘCZNIE OD KAŻDEJ OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ.
Przykład:
Budynek jednorodzinny zamieszkują 2 osoby. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2 osoby wynosi 56,40 zł miesięcznie (28,20x2). W przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydpomowym miesięcza opłata za 2 osoby wyniesie 51,60 zł, gdyż częściowe zwolnienie z opłaty za 2 osoby wyniesie 4,80 zł miesięcznie (2,40 złx2).  
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
 
Dokumenty obowiązujące od 31 sierpnia 2023 r.
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf] [doc] [odt] (w rubryce nr 1 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać: datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, datę zmiany danych identyfikacyjnych, datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, datę ustania obowiązku uiszczania opłaty.)
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf] 
Dokumenty obowiązujące do 30 sierpnia 2023 r.  
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf] [doc]
 • Oświadczenie do deklaracji [pdf][doc]
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
 
W myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”
 
Strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub niezłożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.
 
---------------------------------------------------
 
4) STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCE                 W 2024 R.
 • Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075 zł od 1 ha gruntu rolnego,
 • Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 448,15 zł od 1 ha,
 • Stawka podatku leśnego wynosi 72,0346 zł od 1 ha lasu.
---------------------------------------------------
 5) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Informujemy, że na podstawie Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. została zniesiona opłata od posiadania psów
 
---------------------------------------------------
6) Spłata należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn
 • wzór wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn składanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą [PDF], [DOC]
 • wzór wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn składanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej [PDF], [DOC]
 • wzór informacji o stanie majątkowym [PDF], [DOC]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 12:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 12:33:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-08 13:46:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »