ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki i opłaty lokalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat : Menu przedmiotowe -> Procedury załatwiania spraw -> Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie
 
 
 
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W 2023 R.
1
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,79 
2
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                     
5,17 
3
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,25 
4
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,70 
5
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
21,50 
6
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
25,74 
7
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
12,04 
8
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,25 
9
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,59 
10
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                    
2%
11
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3,40 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
OSOBY FIZYCZNE 
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 [pdf
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
 • Instrukcja do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne [pdf]
OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWIŚCI PRAWNEJ
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podelegających opodatkowaniu ZDN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [pdf]
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
 • Instrukcja do formularza Deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne [pdf]
---------------------------------------------------------------
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - STAWKI  OBOWIĄZUJĄCE  W 2023 R. 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w zł
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 354,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 593,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 717,00
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł.
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12 13 759,00 793,00
13 14 803,00 857,00
14 15 851,00 919,00
15   950,00 1.291,00
Trzy osie
12 17 832,00 874,00
17 19 902,00 946,00
19 21 959,00 1.006,00
21 23 1.022,00 1.106,00
23 25 1.130,00 1.626,00
25   1.178,00 1.626,00
Cztery osie i więcej
12 25 1.052,00 1.090,00
25 27 1.133,00 1.283,00
27 29 1.319,00 1.706,00
29 31 1.706,00 2.530,00
31   1.706,00 2.530,00
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Od 3,5 tony do 8 ton włącznie 802,00
Powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 956,00
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12 18 809,00 880,00
18 25 918,00 1.006,00
25 31 1.169,00 1.605,00
31   1.457,00 1.999,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.395,00 1.777,00
40   1.777,00 2.628,00
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton do 9 ton włącznie 323,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 341,00
 
6. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12 18 200,00 241,00
18 25 290,00 333,00
25   392,00 579,00
Dwie osie
12 28 431,00 486,00
28 33 635,00 877,00
33 38 877,00 1.332,00
38   1.185,00 1.753,00
Trzy osie i więcej
12 38 719,00 972,00
38   972,00 1.570,00
 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc Stawka podatku w zł
mniejszej niż 22 miejsca 574,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.052,00
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
--------------------------------------------------------------
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-28,20 ZŁ MIESIĘCZNIE OD JEDNEGO MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ
 
DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ ZOBOWIĄZANYCH DO UISZCZANIA OPŁATY
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf] [doc]
 • Oświadczenie do deklaracji [pdf][doc]
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
---------------------------------------------------------------
 
STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2023
 • Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,125 zł od 1 ha gruntu rolnego,
 • Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 370,25 zł od 1 ha,
 • Stawka podatku leśnego wynosi 71,0996 zł od 1 ha lasu.
 
 OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Informujemy, że na podstawie Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. została zniesiona opłata od posiadania psów
 
 
 
---------------------------------------------------------------
 
 
STAWKI ARCHIWALNE
 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R.
1
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,79 
2
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                     
5,17 
3
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,25 
4
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,70 
5
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
21,50 
6
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
25,74 
7
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
12,04 
8
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,25 
9
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,59 
10
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                    
2%
11
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3,40 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2019-2021
1
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,61
2
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                     
4,40 
3
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,19
4
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,54
5
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
16,54
6
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
23,10
7
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
10,26
8
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,07 
9
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,59 
10
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                    
2%
11
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
2,89
 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2019-2022 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w zł
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
354,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
593,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
717,00
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł.
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
13
759,00
793,00
13
14
803,00
857,00
14
15
851,00
919,00
15
 
950,00
1.225,00
Trzy osie
12
17
832,00
874,00
17
19
902,00
946,00
19
21
959,00
1.006,00
21
23
1.022,00
1.106,00
23
25
1.130,00
1.542,00
25
 
1.178,00
1.542,00
Cztery osie i więcej
12
25
1.052,00
1.090,00
25
27
1.133,00
1.283,00
27
29
1.319,00
1.618,00
29
31
1.618,00
2.399,00
31
 
1.666,00
2.399,00
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Od 3,5 tony do 8 ton włącznie
802,00
Powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
956,00
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
18
809,00 880,00
18
25
918,00 1.006,00
25
31
1.169,00 1.605,00
31
 
1.387,00 1.895,00
Trzy osie i więcej
12
40
1.395,00 1.685,00
40
 
1.685,00 2.493,00
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton do 9 ton włącznie
323,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
341,00
 
6. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12
18
200,00
241,00
18
25
290,00
333,00
25
 
392,00
549,00
Dwie osie
12
28
431,00
486,00
28
33
635,00
832,00
33
38
832,00
1.263,00
38
 
1.124,00
1.663,00
Trzy osie i więcej
12
38
719,00
922,00
38
 
969,00
1.570,00
 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc
Stawka podatku w zł
mniejszej niż 22 miejsca
574,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.052,00
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 12:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 12:33:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 07:50:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »