ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek rolny - osoby fizyczneDrukuj informacjęSprawa: Podatek rolny - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Podatek rolny - osoby fizyczne

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-27 09:13:52

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Szymon Bujnarowski, Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój nr 8

Telefon kontaktowy

89 752 05 59, 89 752 05 51

Adres e-mail

 • s.bujnarowski@miastoketrzyn.pl
 • m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

  Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów położonych na terenie miasta Kętrzyn.
   
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
   
PODATNICY PODATKU ROLNEGO
 
 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny gruntów (w sytuacji, gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).
   
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM STANOWI
 
 • dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
   
OBOWIĄZEK PODATKOWY
 
 • powstanie - Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym np. użytki rolne klasy V, VI, i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych - zgodnie z art. 12 ww. ustawy.
 • wygaśnięcie - Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek np. sprzedaż gruntów.
   
STAWKI PODATKU ROLNEGO
 
 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 135,90 zł 
 • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 271,80 zł
 
   
WSPÓŁWŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁPOSIADANIE
  Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współposiadaczach lub współwłaścicielach.

Powyższa zasada nie ma zastosowania jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na osobie będącej współwłaścicielem lub współposiadaczem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.
   
CZYNNOŚCI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODATKIEM ROLNYM
  Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku rolnego są obowiązane składać do organu podatkowego, jakim jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie Uchwałą Nr XLV/271/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,  zmieniona Uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 10.12.2018r. Rady Miejskiej w Kętrzynie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

Uwaga: W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają informacje na podatek od nieruchomoąci, rolny i leśny w terminie 14 dni od dnia zaistnienia o okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
   
KORYGOWANIE INFORMACJI / DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
  Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku np. grunty zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, powierzchnia gruntów uległa zmianie, wygasł obowiązek podatkowy, podatnik jest obowiązany skorygować złożoną informację/deklarację, poprzez złożenie nowej informacji/deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
   
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 
Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego. Podatek płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Uwaga: W przypadku gdy odrębny przedmiot opodatkowania znajduje się we współwłasności lub współposiadaniu osoby fizycznej z osobą prawną lub jednostką organizacyjną mniemającą osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek rolny wpłacają - bez wezwania - w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

Płatności podatku można dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn - parter, pokój nr 1
 • na indywidualne konto podatnika
 • lub na rachunek bankowy: konto Urząd Miasta Kętrzyn, Bank PEKAO SA Nr 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekarcza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019r.
 • Informacja o gruntach [pdf]
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [pdf]
 • Instrukcja do Informacji o gruntach - osoby fizyczne [pdf]
 
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019r
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach [doc]
 • Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli [doc]
 • Załacznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący działek [xls]
 • Załacznik nr 4 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący dotyczący danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym [doc]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 13:40:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-27 09:13:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 09:25:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony