ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny - osoby fizyczne Drukuj informacjęSprawa: Podatek leśny - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Podatek leśny - osoby fizyczne

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-21 14:07:39

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Szymon Bujnarowski, Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój nr 8

Telefon kontaktowy

89 752 05 59, 89 752 05 51

Adres e-mail

 • s.bujnarowski@miastoketrzyn.pl
 • m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

  Zasady opodatkowania podatkiem leśnym określa ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie lasów położonych na terenie miasta Kętrzyn.
   
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
 
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
   
PODSTAWA OPODATKOWANIA
 
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
   
PODATNIKAMI PODATKU LEŚNEGO SĄ:
 
 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny lasu (w sytuacji, gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).
   
OBOWIĄZEK PODATKOWY
 
 • powstanie: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie lub objęcie lasu w posiadanie.
 • wygaśnięcie: Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
   
STAWKI PODATKU LEŚNEGO
 
 • od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m3. drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - stawka podatku wynosi 42,2356 zł 
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej
   
WSPÓŁWŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁPOSIADANIE
  Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi on wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.
   
CZYNNOŚCI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODATKIEM LEŚNYM
  Osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatku leśnego są obowiązane składać do organu podatkowego, jakim jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Kętrzyn Uchwałą Nr XLV/271/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zmieniona Uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 10.12.2018r. Rady Miejskiej w Kętrzynie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Uwaga: W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają informqcję na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
   
KORYGOWANIE INFORMACJI
 
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, np. las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub uległa zmianie powierzchnia lasu albo wygasł obowiązek podatkowy w podatku leśnym, osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni korektę informacji/deklaracji, stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Uwaga: W przypadku gdy las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
   
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO
 
Osobom fizycznym doręczana jest decyzja organu podatkowego ustalająca wysokość podatku leśnego. Podatek jest płatny w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość podatku leśnego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.
 
Płatności podatku można dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn - parter, pokój nr 1
 • indywidualne konto podatnika
 • lub na rachunek bankowy: konto Urząd Miasta Kętrzyn, Bank PEKAO SA Nr 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019r.
 • Informacja o lasach [pdf]
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf]
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf]
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [pdf]
 • Instrukcja do formularza Informacji o lasach - osoby fizyczne [pdf]
 
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019r
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach [doc]
 • Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli [doc]
 • Załacznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący działek [xls]
 • Załacznik nr 5 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym [doc]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 13:35:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 14:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 09:30:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony