Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki i

Data udostępnienia: 2024-02-12

Ogłoszono dnia: 2024-02-12

Termin składania dokumentów: 2024-02-21 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2024/02/12.01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. wykształcenie: wyższe,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 7. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych
  z zakresu:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 10. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 11. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 12. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość MS Office,
 4. umiejętność posługiwania się aplikacjami związanymi z systemami informacji przestrzennej, np. geoportal,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. odporność na stres,
 7. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 8. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 9. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
 10. wysoka kultura osobista, opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dzierżawa gruntów zabudowanych, niezabudowanych oraz rolnych na zasadach określonych
  w Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, w tym przygotowywanie projektów umów
  o dzierżawę, zawiadomień o rozwiązywaniu umów dzierżawnych, aneksów do umów  w przypadku zmiany warunków  lub wysokości czynszu dzierżawnego terenów stanowiących własność  miasta  Kętrzyn na cele wykazane w Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 2. dokonywanie pomiarów gruntów dzierżawionych wraz ze sporządzaniem szkiców pomiarowych,
 3. wprowadzanie dzierżaw do programu komputerowego oraz prowadzenie rejestru dzierżawców
  i gruntów wydzierżawionych, w tym również w wersji elektronicznej,
 4. analiza i współtwotrzenie polityki stawek czynszu za dzierżawę gruntów i przygotowanie propozycji zmian stawek czynszu za dzierżawę,
 5. prowadzenie spraw związanych z żądaniem zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży nieruchomości, w tym prowadzenie rejestru zwrotu bonifikat,
 6. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych, w tym:
 1. wprowadzanie danych dot. nabywanych nieruchomości,
 2. informowanie użytkowników wieczystych o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 3. wprowadzanie danych dot. nabycia użytkowania wieczystego na własność, 
 4. wprowadzanie i aktualizacja danych dot. gruntów dzierżawionych,
 5. wprowadzanie zmian wynikających z podziału nieruchomości, w tym wyliczanie wartości działek powstałych po podziale,
 6. prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 7. wprowadzanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikających
  z aktualizacji opłat i orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 1. wypowiadanie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  i oferowanie nowej opłaty w związku ze zmianą wartości gruntu- koordynacja działań w Wydziale w tym zakresie oraz wypowiadanie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na wniosek i z urzędu oraz wprowadzanie danych do programu,
 2. przygotowanie analizy zasadności przystąpienia z urządu do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz przygotowanie materiałów do aktualizacji wartości gruntów oraz aktualizacji opłat za użytkowanie  wieczyste i zarząd gruntami  w zakresie danych z ewidencji gruntów i mapy numerycznej oraz prowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych na ustalanie wartości gruntów do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości,
 3. udzielanie ulg w opłatach rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, na wniosek użytkownika wieczystego oraz z urzędu,
 4. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem w drodze decyzji administracyjnej prawa użytkowania wieczystego we własność,
 5. prowadzenie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa, w tym przygotowanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wydawanie  zaświadczeń o uiszczeniu tej opłaty,
 6. przygotowywanie zgłoszeń dotyczących zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 7. przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w sprawach z zakresu realizowanego na stanowisku służbowym,
 8. przygotowywanie informacji i sprawozdań w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań na stanowisku,
 9. przygotowywanie wstępnych projektów planów rzeczowo-finansowych dla zadań realizowanych na stanowisku  oraz  założeń do  projektu wydatków i dochodów budżetu  miasta w zakresie stanowiska,
 10. kontrola i egzekwowanie od wykonawców należytej staranności, terminowości, zgodności zakresu wykonywanych zadań z postanowieniami umowy oraz organizowanie (uczestniczenie) odbiorów wykonanych robót,
 11. rozliczanie umów związanych z realizacją zadań na stanowisku,
 12. przygotowanie akt (teczek rzeczowych) na stanowisku do archiwum zakładowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
  w większości czasu w wymuszonej pozycji ciała (praca siedząca),
 4. sytuacje stresowe,
 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 6. przewidywany termin zatrudnienia: 03/2024 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 4. o zobowiązaniu nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności w przypadku wyboru oferty
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/Klauzula_informacyjna__E2_80_93_RODO__E2_80_93_rekrutacja/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:
 1. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
  samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie
  Informacji Publicznej moich danych osobowych”
wzór powyższego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 
Bardzo ważne !
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-21 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 21 lutego 2024 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
 3. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami” do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów
w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
 
 1. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-12 12:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-12 12:45:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-27 15:53:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
769 raz(y)