ˆ

Sesje Rady Miejskiej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w sprawie transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie

Akapit nr 1 - brak tytułu

R E G U L A M I N
transmisji i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Kętrzynie
 
§1
 1. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Nagrania z obrad są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Przetwarzanie danych wszystkich osób w związku z uczestnictwem  w obradach nie wymaga pozyskania ich zgody, gdyż przesłanką uprawniającą do ich przetwarzania jest niezbędność takiego działania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
§2
Planowanie pracy organów kolegialnych
 1. W przypadku konieczności przetwarzania w ramach prac Rady Miasta danych osobowych należących do szczególnej kategorii, a więc np. dotyczących stanu zdrowia lub danych o karalności, sprawy takie mogą być rozpatrywane na posiedzeniach kolegialnych organów pomocniczych (komisje rady miasta) o ile nie mają zastosowania inne regulacje nakazujące procedować je w czasie obrad Rady Miasta.
 2. Administrator planując przebieg obrad powinien ocenić, czy informacje i tematyka obrad będą wymagały ujawnienia danych osobowych osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii danych wskazanych w art. 9 i 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO.) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 3. Podczas planowania sposobu transmitowania obrad rady miasta należy uwzględnić odpowiednie ustawienie kamer, tak aby obejmowały one swoim zasięgiem przede wszystkim  osoby publiczne lub osoby realizujące zadania publiczne biorące udział w obradach.
 4. Istotne jest zminimalizowanie zakresu danych pozyskiwanych w związku z transmisją także poprzez jej wstrzymanie w przerwach obrad.
 5. Pozyskiwane podczas transmisji  dane powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zasada minimalizacji danych wynikających z art. 5 ust 1 lit c RODO.
§3
Realizacja obowiązku informacyjnego
 1. Z uwagi na specyfikę przetwarzania danych w ramach transmisji i udostępniania nagrań z posiedzeń rady miasta, osoby w nich uczestniczące, przed rozpoczęciem tych obrad powinny zostać poinformowane  o samym fakcie i miejscu trwania transmisji wraz ze wskazaniem okresu przechowywania znajdujących się w nagraniach danych osobowych.
 2. Ponadto, zapewnienie odpowiedniej informacji o transmisji, utrwalaniu i dalszym udostępnianiu nagrania obrad rady miasta powinno się również wiązać z właściwym umiejscowieniem informacji na ten temat (przed wejściem na salę obrad oraz poinformowanie o klauzuli informacyjnej na początku sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej). Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.
 
§4
Zapewnienie właściwego sposobu transmisji, utrwalania i udostępniania nagrań w Internecie
 1. Obowiązek upublicznienia nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronach Internetowych nie oznacza prawa do ujawnienia wszystkich danych osobowych przetwarzanych na posiedzeniu.
 2. W przypadku danych osobowych zarówno zwykłych, jak i szczególnej kategorii wskazanych w art. 9 oraz danych w art. 10 RODO, Administrator, przed publikacją nagrania w sieci (pamiętając o zachowaniu oryginału nagrania jako dokumentu podlegającego archiwizacji), powinien dokonać oceny niezbędności ich ujawnienia z punktu widzenia celu informacyjnego, któremu ta informacja ma służyć.
 3. W razie konieczności dokonuje się anonimizacji danych zgodnie z zasadą minimalizacji wskazaną w art. 5 ust 1 lit c RODO. Zasada ta powinna być wdrażana również poprzez zastosowana także poprzez pseudonimiację.
§5
Bezpieczeństwo nagrań umieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronach internetowych
 1. Administrator realizując zasadę integralności i poufności wskazaną w art. 5 ust 1 lit f RODO znajdujących się zapewnia bezpieczeństwo znajdujących się na nagraniach danych osobowych celem wyeliminowania ryzyka nieuprawnionej ingerencji w ich treść, ich zmiany czy nawet zamiany całego pliku.
 2. W przypadku gdy Administrator przy realizacji zadań w ww. zakresie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, to związane z tym przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty danych osobowych powinno się odbywać na podstawie umowy powierzenia o której mowa w art. 28 RODO.
§6
Okres przetwarzania danych zawartych w upublicznionych nagraniach 
Administrator zapewni, by dane osobowe zawarte w upublicznionych nagraniach organów kolegialnych były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 11:03:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 11:03:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 11:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji