ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/08/14Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/08/14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. promocji miasta

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji i Komunikacji

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/08/14

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 letni staż pracy;
 • znajomość narzędzi i procesów komunikowania;
 • znajomość programów Microsoft Office (Excel, Access, Power Point);
 • doskonałe zdolności interpersonalne (umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji opartych na otwartości i zaufaniu);
 • kreatywność i odwaga w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skuteczność w ich realizacji;
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność zarządzania czasem
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w dziedzinie komunikacji społecznej/public relations;
 • doświadczenie w przygotowywaniu uroczystości rocznicowych i patriotycznych;
 • orientacja w bieżącej problematyce związanej z Kętrzynem;
 • wiedza na temat funkcjonowania administracji samorządowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi, obowiązkami protokolarnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 • organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów i mecenatów Miasta,
 • realizacja programów współpracy międzynarodowej oraz obsługi kontaktów zagranicznych Miasta,
 • obsługa prasowa Burmistrza i Urzędu,
 • realizacja zadań oraz koordynacji działań w zakresie komunikacji społecznej i informacyjnej Miasta,
 • prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek Miasta oraz współorganizacji imprezy z udziałem władz Miasta,
 • udzielenie wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w mieście i podejmuje inicjatywę w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia Miasta,
 • działania z zakresu promocji nastawionych na budowanie silnej marki Miasta poprzez inicjowanie i inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych, ocenę i koordynację działań promocyjnych realizowanych przez wydziały Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono te zadania, oraz współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi, które wpływają na kształtowanie wizerunku Miasta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu; w przypadku własnej działalności gospodarczej zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn (http://bip.miastoketrzyn.pl/). w zakładce pliki do pobrania.
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-27 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem  „Oferta pracy na stanowisko ds. promocji w Wydziale Promocji i Komunikacji” do dnia 27 sierpnia  2019 r. do godz. 15.00
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 52. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 15:11:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 15:16:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04 14:02:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony