ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/05/10-01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/05/10-01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2019-05-10

Ogłoszono dnia: 2019-05-10 przez

Termin składania dokumentów: 2019-05-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/05/10-01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, zarządzanie gospodarką komunalną, ogrodnictwo, administracja, prawo,
 • staż pracy minimum 5 lat,
 • znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o gospodarce komunalnej, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym,
  - ustawy o ochronie zwierząt,
  - ustawa prawo ochrony środowiska,
  - ustawy o ochronie przyrody,
  - ustawy o ochronie praw lokatorów,
  - ustawy o finansach publicznych, -
  - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
  - Ustawy o samorządzie  gminnym,
  - Ustawa o pracownikach  samorządowych
 • mile widziane doświadczenie w na stanowisku kierowniczym
 • staranność, cierpliwość, skrupulatność,
 • terminowość, systematyczność,
 • gotowość  do ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i innych osób
 • dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność.
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie infrastruktury komunalnej ,prowadzenie postępowań związanych ze stanem środowiska naturalnego poprzez: przygotowywanie wniosków, przeprowadzanie kontroli, rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i skarg, przygotowywanie decyzji i postanowień, przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu: ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, ochrony złóż surowców mineralnych i ochrony przed innymi zanieczyszczeniami,
 • prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi przez przedsiębiorców,
 • współdziałanie : z organami powiatowymi w zakresie zapobiegania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń skażenia środowiska oraz usuwania ich ewentualnych skutków, ze służbami weterynaryjnymi, z organami powiatowymi w związku z ujawnianiem i zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
 • nadzór: nad realizacją usług w zakresie utrzymania stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn; w zakresie utrzymania stanu sanitarnego, czystości i porządku na targowiskach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn; nad realizacją opieki nad zwierzętami bezpańskimi przez podmioty realizujące zadanie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn; nad realizacją zadań wynikających
  z Programu Ochrony Środowiska,
 • przygotowywanie wniosków finansowych do budżetu miasta- w zakresie merytorycznym stanowiska,
 • przygotowywanie decyzji zobowiązujących strony do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią,
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości dot. środowiska naturalnego oraz nadzór nad realizacją zadań
  w zakresie gospodarki i infrastruktury elektroenergetycznej,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych
  w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska”  do dnia  21 maja 2019r. do godz. 15.00 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.miastoketrzyn.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-10 12:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-10 12:12:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07 12:34:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony