ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2017-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 250.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 47 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 42.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 191.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 262.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 756.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 139.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 318.4 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2017-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.8 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 181.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 234.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 738.2 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 182.8 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2016-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 199.9 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 166 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 220 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP (DOC, 102.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu wykonanych usług (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 169 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 231.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 44.7 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2016-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.7 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 218 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 71.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 59 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 57 KiB)
 • z7_1 - dokumentacja projektowa - cz. 1 (ZIP, 1.7 MiB)
 • z7_2 - dokumentacja projektowa - cz. 2 (ZIP, 216.3 MiB)
 • z7_3 - dokumentacja projektowa - cz. 3 (URL, 121 B)
 • z7_4 - dokumentacja projektowa - cz. 4 (ZIP, 5.3 MiB)
 • z7_5 - dokumentacja projektowa - cz. 5 (ZIP, 77.7 MiB)
 • z8 - istotne postanowienia umowy (PDF, 678.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • z1 do wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 6.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 663.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 74.2 KiB)
 • zm1 -Charakterystyka nawierzchni pełnego poliuretanu (Full PUR) (PDF, 35.6 KiB)
 • zm2- zamienne przedmiary robót.rar (RAR, 1.4 MiB)
 • zm3- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • zm4- zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 267.2 KiB)
 • Ustosunkowanie się Zamawiającego do pisma Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego (PDF, 428.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 273 KiB)
 • Zmodyfikowane i ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 261.2 KiB)
 • z1 do Modyfikacji nr 2 do SIWZ (ZIP, 521.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 636 KiB)
 • z1 do Wyjaśnień nr 3 do SIWZ (ZIP, 871.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 386.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 SIWZ (PDF, 170.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 4 SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 218.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2016-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina– I etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • z1 - Wzór formularza oferty (DOC, 81 KiB)
 • z2 - Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP (PDF, 38.6 KiB)
 • z3 - Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (PDF, 37.4 KiB)
 • z3a - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 55 KiB)
 • z4 - Wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 68 KiB)
 • z5 - Wzór wykazu osób (DOC, 72 KiB)
 • z6 - Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (PDF, 42.1 KiB)
 • z8- istotne postanowienia umowy (PDF, 233.8 KiB)
 • Z7 - Dokumentacja projektowa (PDF, 40.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 85.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 70 KiB)
 • zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ (PDF, 234.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • z1 do Wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 77.7 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Modyfikacja nr 2 do SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Zmodyfikowany i ujednolicony wzór formularza oferty - z1 do SIWZ (DOC, 89.5 KiB)
 • Zmodyfikowany i ujednolicony wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - z4 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 88.1 KiB)
 • Ustosunkowanie się Zamawiającego do pisma Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego (PDF, 563 KiB)
 • Modyfikacja nr 3 do SIWZ (PDF, 214.1 KiB)
 • zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ 18.08.2016 (PDF, 234.9 KiB)
 • Propozycja unieważnienia postępowania (PDF, 265.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji