Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miasta Kętrzyn

Data udostępnienia: 2024-05-24

Ogłoszono dnia: 2024-05-24

Termin składania dokumentów: 2024-06-03 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020/05/24_01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 2. wykształcenie: wyższe,
 3. staż pracy: 5 lat
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych
  z zakresu:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy o finansach publicznych,
 4. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy Prawo budowlane,
 6. ustawy o drogach publicznych,
 7. ustawy o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 8. ustawy Kodeks cywilny,
 9. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 11. znajomość organizacji pracy Urzędu Miasta Kętrzyn – statut jednostki, regulamin organizacyjny,
 1. posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia programów unijnych i krajowych programów wspomagających rozwój samorządu,
 2. posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia i nadzoru inwestycji budowlanych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość MS Office,
 4. bardzo dobre zdolności interpersonalne (umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji opartych na otwartości i zaufaniu),
 5. kreatywność i odwaga w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skuteczność w ich realizacji,
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 9. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 10. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
 11. wysoka kultura osobista, opanowanie
 12. orientacja w bieżącej problematyce związanej z Miastem Kętrzyn.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i zarządzanie pracą Wydziału, tj.:
 1. organizacja pracy podległych pracowników,
 2. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników wydziału,
 3. przydzielanie pracownikom bieżących zadań,
 4. monitorowanie terminów i jakości wykonania zadań,
 5. nadzorowanie dyscypliny pracy,
 6. dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników,
 7. wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 1. wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta Kętrzyn,
 2. koordynacja i nadzór nad planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji, 
  i projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 3. ustalenie zakresu rzeczowego i opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 4. monitoring przestrzegania harmonogramów realizacji inwestycji, remontów i realizacji projektów
  dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz egzekwowanie terminowego ich wykonania,
 5. nadzór nad właściwym przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 1. analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,
 2. nadzór nad opracowywaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych,
 3. współpraca z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności ustalenie zakresu projektów oraz  przygotowania dokumentów
  niezbędnych do aplikowania o fundusze zewnętrzne,
 4. współpraca z innymi samorządami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji
  wspólnych przedsięwzięć,
 5. współdziałanie w zakresie działalności inwestycyjnej na terenie miasta,
 6. kreowanie polityki rozwojowej miasta, strategii, planów w oparciu o fundusze zewnętrzne,
 7. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań wydziału,
 8. opracowywanie projektów planów finansowych w części dotyczącej zadań nadzorowanego wydziału,
 9. bieżące współpracowanie z kierownictwem i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 10. branie udziału w spotkaniach i konferencjach dotyczących merytorycznych zadań wydziału,
 11. reprezentowanie wydziału w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych,
 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w granicach
  kompetencji pracownika i zakresie prawa pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w większości czasu w wymuszonej pozycji ciała (praca siedząca),
 4. sytuacje stresowe,
 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 6. przewidywany termin zatrudnienia: 06/2024 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 4. o zobowiązaniu nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności w przypadku wyboru oferty
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/Klauzula_informacyjna__E2_80_93_RODO__E2_80_93_rekrutacja/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:
 1. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
  samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie
  Informacji Publicznej moich danych osobowych”
wzór powyższego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 
Bardzo ważne !
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-03 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 3 czerwca 2024 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
 3. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału w Wydziale Rozwoju Miasta” do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów
w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
 
         2. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-24 12:59:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-24 13:00:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05 07:59:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
474 raz(y)