Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko pracy ds. promocji Miasta

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miasta Kętrzyn

Data udostępnienia: 2024-05-21

Ogłoszono dnia: 2024-05-21

Termin składania dokumentów: 2024-05-31 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2024/05/21_01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 2. wykształcenie: średnie,
 3. staż pracy: 1 rok,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych
  z zakresu:
 1. ustawy o samorządzie gminnym
 2. ustawy o pracownikach samorządowych
 3. ustawy o finansach publicznych,
 4. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 6. ustawy Prawo prasowe,
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. znajomość i obsługa oprogramowania graficznego: Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Corel Draw,
 2. znajomość i obsługa oprogramowania do edycji wideo: Adobe Premiere Pro, Davinci Resolve, Adobe After Effects.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość MS Office,
 4. bardzo dobre zdolności interpersonalne (umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji opartych na otwartości i zaufaniu),
 5. kreatywność i odwaga w prezentowaniu własnych wizji i pomysłów oraz skuteczność w ich realizacji,
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 9. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 10. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
 11. wysoka kultura osobista, opanowanie
 12. orientacja w bieżącej problematyce związanej z Miastem Kętrzyn.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie, realizacja i koordynacja kampanii społecznych i informacyjnych oraz projektów promocyjnych miasta (pomysł, stworzenie koncepcji i organizacja niezbędnych materiałów oraz ich realizacja);
 2. organizacja przedsięwzięć promujących Miasto Kętrzyn (wysyłanie zaproszeń, współdziałanie z innymi jednostkami, dostarczanie gadżetów, itp.);
 3. opracowywanie i odpowiedzialność za tworzenie odpowiedzi do mediów z ramienia Burmistrza Miasta
  i Zastępcy Burmistrza Miasta (odpowiedzi do mediów na zapytania prasowe i informacje publiczne);
 4. organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta Kętrzyn (zadbanie
  o flagowanie i czystość placu, obecność pocztu sztandarowego poprzez współpracę z innymi wydziałami, zadbanie o nagłośnienie, zakup kwiatów, scenariusz);
 5. dobór i zakup asortymentu promocyjnego, ewidencja i dystrybucja materiałów promocyjnych, przygotowywanie gadżetów promocyjnych Burmistrzowi Miasta / Zastępcy Burmistrza Miasta na cele promocyjne;
 6. sporządzanie wniosków o wydatek, zakup i opisywanie faktur;
 7. zamawianie kwiatów na uroczystości;
 8. zgłaszanie Miasta/Burmistrza Miasta/Zastępcę Burmistrza Miasta do ogłaszanych projektów i konkursów po wcześniejszym uzgodnieniu (pomysł, przygotowanie merytoryczne treści, wysyłka zgłoszenia);
 9. planowanie działań promocyjnych, kreowanie polityki informacyjnej miasta, inicjowanie nowych działań, opracowywanie i wspomaganie wszelkich projektów z zakresu promocji Miasta Kętrzyn;
 10. kreowanie przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku Miasta/Burmistrza Miasta/Zastępcy Burmistrza Miasta;
 11. przygotowywanie i koordynowanie uroczystości i wydarzeń z udziałem Burmistrza Miasta/Zastępcy Burmistrza Miasta (dostarczanie niezbędnych rekwizytów, wykonanie, wypisanie i rozesłanie zaproszeń, wykonanie, wypisanie, wydrukowanie i oprawa dyplomów/podziękowań);
 12. uzgodnienie i uczestnictwo w uroczystościach i wizytach z udziałem Burmistrza Miasta/Zastępcy Burmistrza Miasta;
 13. organizacja uroczystości związanych z wydarzeniami jubileuszowymi, odznaczeniami mieszkańców Miasta Kętrzyna itp. (przygotowanie sali, zakup kwiatów, itp.);
 14. wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń i okoliczności wskazanych przez przełożonych w celach promocyjnych miasto;
 15. wykonywanie obowiązków protokolarnych Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta;
 16. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych, okolicznościowych Miasta Kętrzyn (kalendarze, wydawnictwa rocznicowe lub promocyjne);
 17. prowadzenie i zarządzanie służbowymi kontami w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Twitter itp.;
 18. współorganizacja konferencji prasowych – przygotowywanie miejsca, zadbanie o scenografię zgodną
  z tematyką spotkania, rejestracja video i fotograficzna;
 19. codzienny monitoring prasy lokalnej i regionalnej (gazety, strony internetowe) pod kątem informacji nieprawdziwych;
 20. kontrola jakości komunikacji, treści, terminowości i poprawności w jednostkach podległych (KCK, MOSiR, MBP, Muzeum, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, MOPS, ŚDS, COM);
 21. prowadzenie działań z zakresu public relations – aktywizacja społeczności lokalnej, rozwijanie dialogu
  z mieszkańcami, prowadzenie konsultacji społecznych, organizacja kętrzyńskiego budżetu obywatelskiego;
 22. redagowanie, przygotowywanie i odpowiedzialność za treści komunikatów do mediów społecznościowych i na stronę internetową Miasta Kętrzyn, publikacja komunikatów i innych treści na stronie Internetowej Miasta, dbanie o wizerunek strony Urzędu Miasta Kętrzyn;
 23. promocja atrakcji i produktów turystycznych;
 24. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań;
 25. obsługa fotograficzna wydarzeń z udziałem Gminy Miejskiej Kętrzyn;
 26. udostępnianie użytkowe herbu, logo Miasta,
 27. projektowanie grafik, projektów graficznych, infograficznych i materiałów informacyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn;
 28. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w granicach kompetencji pracownika i zakresie prawa pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w większości czasu w wymuszonej pozycji ciała (praca siedząca),
 4. sytuacje stresowe,
 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 6. przewidywany termin zatrudnienia: 06/2024 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 4. o zobowiązaniu nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności w przypadku wyboru oferty
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/Klauzula_informacyjna__E2_80_93_RODO__E2_80_93_rekrutacja/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:
 1. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
  samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530, zm.: Dz. U. z 2024 r., poz. 721),
 2. pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie
  Informacji Publicznej moich danych osobowych”
wzór powyższego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 
Bardzo ważne !
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-05-31 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 31 maja 2024 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
 3. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta” do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów
w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
 
Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-21 11:58:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 11:59:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 10:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)