ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2024/07//03/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2024/07//03/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2024-07-03

Ogłoszono dnia: 2024-07-03

Termin składania dokumentów: 2024-07-31 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2024/07//03/01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) tj.:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 2. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
 2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 737), jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy,
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn.zm.)  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami    publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104),
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Do konkursu może przystąpić także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2 - 11 niniejszego ogłoszenia.
 1. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10, 11.
 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
 1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. urlopowany lub zwolniony  z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 854)
– spełniający wymagania określone w ust. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat), jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
 3. praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 4. sytuacje stresowe, decyzyjność,
 5. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 6. zatrudnienie na podstawie aktu mianowania,
 7. przewidywany termin zatrudnienia: 1 września 2024 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oferty kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej (opracowanie formatu A4),
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię  (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), lub
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104 ),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273. zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)  ,
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781
  z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  https://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/19548_1a._Klauzula_informacyjna_RODO_-_rekrutacja.pdf

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-31 15:00:00
b. Sposób:
 1. osobiście w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn (w Biurze Obsługi Interesanta), w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. włącznie do godz. 15.00, lub
 2. drogą pocztową z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. włącznie do godz. 15.00,
ponadto dopuszcza się możliwość złożenia oferty:
 1. w postaci elektronicznej, która powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać  elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty, w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. włącznie do godz. 15.00.
 
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Kętrzyn.
 
Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
 1. kandydaci powiadomieni zostaną pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-03 13:00:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-03 13:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 13:08:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony