ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2023/18/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2023/18/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze ds. płac w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data udostępnienia: 2023-01-18

Ogłoszono dnia: 2023-01-18

Termin składania dokumentów: 2023-01-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2023/18/01

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • wykształcenie: wyższe- mile widziane ekonomiczne, administracyjne,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw płacowych,
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  - kodeks pracy,
  - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  - ustawy Karta Nauczyciela,
  - ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  - rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość MS Office (szczególnie Excel), programów płacowych oraz programu PŁATNIK,
 • staranność, cierpliwość, skrupulatność,
 • terminowość, systematyczność,
 • gotowość do ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność zarządzania czasem i samodzielnego organizowania pracy własnej oraz pracy pod presją czasu,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • odporność na stres,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników przydzielonych do obsługi jednostek organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie list płac z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • naliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS za czas niezdolności do pracy: zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • naliczanie wypłat: nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych wypłat dla pracowników,
 • ustalanie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych innymi podmiotami — wynikające z zakresu obowiązków,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) oraz zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń  pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie dotyczącym wynagrodzenia pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub  stażystów ( sporządzanie wniosków o refundację),
 • bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego obowiązujących przepisów prawa, statutu i aktów normatywnych pracodawcy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn przy Pl.. M. Józefa Piłsudskiego 1,
 • rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • sytuacje stresowe,
wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn,

V. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe ( świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-01-30 12:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn ul. Pl. M. J. Piłsudskiego 1, pok. Nr 5 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. płac w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.
 
Dokumenty, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 52. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn z dnia 3 czerwca 2019r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn http://cuw.miastoketrzyn.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn   http://bip.miastoketrzyn.pl/  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Łastówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 13:55:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 13:55:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 13:55:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony