ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2022/11/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2022/11/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-11-21

Ogłoszono dnia: 2022-11-21

Termin składania dokumentów: 2022-11-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2022/11/21

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. wykształcenie: wyższe – preferowane prawo, administracja,
 3. staż pracy: 3 lata – mile widziane doświadczenie w zamówieniach publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 8. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych
  z zakresu:
 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość MS Office,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 5. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 6. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, rzetelność,
 7. wysoka kultura osobista, opanowanie,
znajomość organizacji pracy Urzędu Miasta Kętrzyn – statut jednostki, regulamin organizacyjny

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i analiza wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, stanowiących podstawę opracowywania treści wszelkich dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
a) przyjmowanie ofert, przechowywanie ofert,
b) weryfikacja ofert pod względem formalno – prawnym,
c) przedłużanie terminu składania ofert, sprawdzanie dopełnienia obowiązku wpłaty wadium przez oferenta,
d) obsługa techniczna komisji przetargowej,
e) zawiadamianie wykonawców o wyniku przetargu, przygotowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
f) uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego,
 1. uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 2. opracowywanie projektów (wzorów) formularzy, wniosków i dokumentów służących udokumentowaniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m. in.:
a) dokumentacja związana z przygotowaniem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
c) warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli udział uczestnika postępowania uzależniony jest od: zaproszenia do składania wniosków lub ofert, zaproszenia do udziału w negocjacjach, zapytanie o cenę,
 1. udział w czynnościach kontrolnych,
 2. ogłaszanie przetargów,
 3. współpraca z radcą prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej oraz w zakresie prowadzenia postępowania odwoławczego,
 4. uzupełnianie treści wzorów umów o dane wynikające z wybranej oferty i przekazanie do podpisania
  i realizacji,
 5. sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb komisji przetargowej,
 6. opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych, 
 7. branie czynnego udziału w załatwianiu interwencji interpelacji, skarg i wniosków zgłaszanych do Burmistrza w zakresie objętym zadaniami stanowiska,
 8. dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków,
 9. sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności,
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska,
 11. przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska,
 12. dbanie o terminowy zwrot wadium,
 13. archiwizacja dokumentacji przetargowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 4. sytuacje stresowe,
 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 6. przewidywany termin zatrudnienia: 12/2022 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 4. o zobowiązaniu nie wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności w przypadku wyboru oferty
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  https://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/Klauzula_informacyjna__E2_80_93_RODO__E2_80_93_rekrutacja/ wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:
 1. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza
  skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie
  Informacji Publicznej moich danych osobowych”.
 
Bardzo ważne !
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-30 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 30 listopada 2022 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
 3. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym” do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów
w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 08:55:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Żukowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 08:56:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Żukowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 10:12:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony