ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/10/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/10/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. Oświaty

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2021-10-06

Ogłoszono dnia: 2021-10-06

Termin składania dokumentów: 2021-10-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/10/01

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. wykształcenie: wyższe
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 
 1. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 7. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 8. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. mile widziane doświadczone zawodowe pracy w samorządzie,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość MS Office,
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. odporność na stres,
 6. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 7. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 8. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
 9. wysoka kultura osobista, opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
 2. ustalanie szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania i szkołom niepublicznym,
 3. sprawdzanie poprawności składanych przez przedszkola informacji miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów,
 4. przygotowywanie dyspozycji do przekazania dotacji placówkom niepublicznym,
 5. przygotowywanie informacji do Gmin, których mieszkańcy uczęszczają do placówek niepublicznych na terenie miasta Kętrzyn,
 6. przygotowywanie miesięcznych rozliczeń dotacji, należnych Gminie Miejskiej Kętrzyn, z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci  będących mieszkańcami innych gmin,
 7. przygotowywanie zapotrzebowania i rozliczania dotacji przedszkolnej otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 8. przeprowadzanie kontroli dotacji udzielonych przedszkolom i szkołom niepublicznym,
 9. utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami publicznymi i niepublicznymi, placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Wójt gminy Kętrzyn, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, wydziałami edukacji, kultury i sportu w innych miastach, gminach, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 10. umieszczanie w BIP aktualizacji kwot dotacji na dany rok,
 11. realizowanie rządowych programów dotyczących edukacji,
 12. nadzór i koordynowanie spraw z zakresu porozumień z partnerami w sprawie wspierania i pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”,
 13. pozyskiwanie partnerów i przygotowywanie porozumień z partnerami „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”,
 14. prowadzenie spraw związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych, repatriantów i cudzoziemców,
 15. rejestracja, weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
 16. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz innym instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność związaną z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca na czas określony w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 5. sytuacje stresowe,
 6. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 7. przewidywany termin zatrudnienia: 01.11.2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1632/Wzor_-_oswiadczenia_z_ustawy_o_pracownikach_samorzadowych/
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn,
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-15 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 15 października 2021 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
c. Miejsce:
III. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych” do dnia 15 października 2021 do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje dodatkowe:
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
 
I. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 12:38:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arleta Tarkawian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 12:39:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-20 14:44:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony