ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/02/26Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/02/26

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i stanu cywilnego

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Data udostępnienia: 2021-02-26

Ogłoszono dnia: 2021-02-26

Termin składania dokumentów: 2021-03-08 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/02/26

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 wykształcenie: wyższe, staż pracy – minimum 3 lata,
 wykształcenie: średnie, staż pracy – minimum 5 lat,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 znajomość narzędzi i procesów komunikowania,
 bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Biura Ludności.
b. Wymagania dodatkowe:
 znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
  •  ustawy o samorządzie gminnym,
  •  ustawy o pracownikach samorządowych,
  •  ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  •  ustawy o dowodach osobistych,
  •  ustawy o ewidencji ludności,
  •  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 znajomość MS Office oraz umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 znajomość obsługi aplikacji ŹRÓDŁO,
 dyspozycyjność, sumienność i odporność na stres,
 umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 samodzielność w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 zadania określone w ustawie o dowodach osobistych, m. in.:
- wydawanie dowodów osobistych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
- występowanie o nadanie numeru PESEL dla osób nie posiadających jego, a ubiegających się o wydanie dowodu osobistego,
- weryfikacja i aktualizacja danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
- użytkowanie aplikacji ŹRÓDŁO oraz systemu informatycznego,
- sporządzanie sprawozdań do GUS i organów nadzoru.
 zadania określone w ustawie o ewidencji ludności, m. in.:
- prowadzenie spraw o zameldowanie, wymeldowanie, anulowanie czynności o zameldowanie i wymeldowanie, ustalenie charakteru pobytu,
- prowadzenie w formie informatycznej rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
- prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania danych osobowych z prowadzonych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn rejestrów, o których mowa w ustawie o ewidencji ludności,
- wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych spraw,
- użytkowanie aplikacji ŹRÓDŁO oraz systemu informatycznego,
- sporządzanie sprawozdań do GUS i organów nadzoru.
 zadania w zakresie stanu cywilnego, m. in.:
- weryfikacja danych figurujących w rejestrze PESEL w oparciu o akta stanu cywilnego,
- aktualizacja danych rejestru PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego,
- usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o akta stanu cywilnego,
- w razie potrzeb wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego oraz migrowanie aktów stanu cywilnego.
 zadania określone w ustawie o Kodeks wyborczy, m. in.:
- prowadzenie rejestrów wyborców, w tym jego aktualizacja,
- prowadzenie postępowań w sprawie wpisania do rejestru wyborców i przygotowywanie projektu decyzji,
- sporządzanie spisu wyborców do przeprowadzania wyborów: Prezydenta, Sejmu, Senatu, Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Rady Powiatu Kętrzyńskiego, Rady Miejskiej w Kętrzynie, Burmistrza Miasta Kętrzyn, Warmińsko – Mazurskiej Izby Gospodarczej, Parlamentu Europejskiego oraz referendów,
- sporządzanie sprawozdań dla krajowego Biura Wyborczego i organów nadzoru.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn , Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
 praca administracyjno biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
 praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 g odzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 sytuacje stresowe,
 większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 praca z dokumentami archiwalnymi (zapylenie, roztocza),
 wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagra dzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-08 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, tj. ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – Biurze Ludności” do dnia 08.03.2021 r. do godz. 12.00”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 14:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 14:50:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-17 15:16:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony