ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/02/23Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/02/23

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji i Komunikacji

Data udostępnienia: 2021-02-23

Ogłoszono dnia: 2021-02-23

Termin składania dokumentów: 2021-03-05 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/02/23

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 wykształcenie: wyższe, preferowane politologia, dziennikarstwo
 staż pracy – 2 lata,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 znajomość narzędzi i procesów komunikowania.
b. Wymagania dodatkowe:
 znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  •  Ustawy prawo prasowe,
  •  Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  •  Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  •  Ustawy o finansach publicznych,
  •  Ustawy prawo zamówień publicznych,
  •  Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum,
  •  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 znajomość MS Office oraz umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 umiejętności interpersonalne: budowanie długofalowych, pozytywnych relacji opartych na zaufaniu i otwartości,
 kreatywność i odwaga w prezentowaniu własnych wizji, pomysłów oraz skuteczność w ich realizacji,
 umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 dyspozycyjność i odporność na stres,
 umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz dodatkowe kursy i szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi – kształtowanie wizerunku Miasta Kętrzyn,
 wykonywanie obowiązków protokolarnych Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta,
 opracowywanie polityki informacyjnej Miasta Kętrzyn.
 organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
 realizacja programów współpracy międzynarodowej oraz obsługi kontaktów zagranicznych Miasta,
 prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek Miasta,
 udzielanie wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w mieście oraz podejmowanie inicjatywy w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia Miasta,
 podejmowanie działań z zakresu promocji nastawionych na budowanie silnej marki Miasta,
 obsługa fotograficzna ważnych wydarzeń,
 prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, rozwijaniu dialogu z mieszkańcami, prowadzeniu konsultacji społecznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi – kształtowanie wizerunku Miasta Kętrzyn,
 wykonywanie obowiązków protokolarnych Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta,
 opracowywanie polityki informacyjnej Miasta Kętrzyn.
 organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
 realizacja programów współpracy międzynarodowej oraz obsługi kontaktów zagranicznych Miasta,
 prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek Miasta,
 udzielanie wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w mieście oraz podejmowanie inicjatywy w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia Miasta,
 podejmowanie działań z zakresu promocji nastawionych na budowanie silnej marki Miasta,
 obsługa fotograficzna ważnych wydarzeń,
 prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, rozwijaniu dialogu z mieszkańcami, prowadzeniu konsultacji społecznych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV),
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-05 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, tj. ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. komunikacji społecznej ”do dnia 05.03.2021 r. do godz. 12.00”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 16:24:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 16:25:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-17 15:14:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony