ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020/09/17Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020/09/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-09-17

Ogłoszono dnia: 2020-09-17

Termin składania dokumentów: 2020-09-28 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020/09/17

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • wykształcenie:  wyższe,
 • staż pracy – 3 lata,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawy prawo zamówień publicznych,
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o informacji publicznej,
  • Kodeks pracy
  • Instrukcji kancelaryjnej.
 • znajomość MS Office,
 •  umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • skrupulatność, dokładność,
 • dyspozycyjność, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie rejestru umów wydziału organizacyjnego;
 • Prowadzenie rejestru upoważnień w formie elektronicznej i papierowej;
 • Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników;
 • Koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych;
 • Koordynowanie działań związanych z dostępem do informacji publicznej;
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały związane z obsługą Urzędu oraz konserwacji i napraw środków trwałych i wyposażenia Urzędu;
 • Zgłaszanie Naczelnikowi niezbędnych potrzeb w zakresie usług, wyposażenia i materiałów;
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy;
 • Weryfikacja, opracowywanie i publikacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją zadań pracodawcy wynikających z przepisów bhp i p.poż.;
 • Uczestnictwo w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji w zakresie bhp;
 • Prowadzenie akt i archiwizowanie ich zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin;
 • Koordynowanie zadań w obszarze ochrony danych osobowych (współpraca z Inspektorem Ochrony Danych -IOD);
 • Wykonywanie obowiązków w zakresie inwentaryzacji mienia określonych w ustawie o rachunkowości;
 • Prowadzenie rejestru i zbioru wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta, pieczęci urzędowych oraz książki kontroli.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-28 12:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. organizacyjnych”  do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12.00 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu  naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 11:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 11:20:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 10:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony