ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020/07/29Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020/07/29

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Miasta Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2020-07-29

Ogłoszono dnia: 2020-07-29

Termin składania dokumentów: 2020-08-13 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2020/07/29

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie -  o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282),
 • wykształcenie wyższe magisterskie preferowane prawnicze lub administracyjne,
 • 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. 1282 ze zm.),  w jednostkach o których mówi art. 2  wyżej wymienionej ustawy,
  w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym  w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o informacji publicznej,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks pracy,
 • Instrukcja kancelaryjna.
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • szeroka wiedza o Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkach organizacyjnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w zakresie zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, technicznych warunków jego działania, organizowanie pracy oraz nadzór w tym zakresie nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu,
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu,
 • wspomaganie Burmistrza przy podziale zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, ich obsady etatowej, w sposób adekwatny do realizowanych zadań,
  z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących przepisów,
 • określenie wewnętrznych standardów i wymogów dotyczących procedury załatwiania spraw
  w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • określenie standardów i wymogów dotyczących opisów stanowisk, zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz nadzór nad ich realizacją,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • wprowadzenie nowoczesnych technik pracy biurowej oraz koordynacja i nadzór nad informatyzacją Urzędu,
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań, w szczególności wynikających z planów pracy Urzędu oraz aktów prawnych stanowionych przez Radę Miasta oraz Burmistrza,
 • nadzór nad sposobem oraz terminowością rozpatrywania skarg i wniosków,
 • nadzór nad działalnością decyzyjną oraz terminowością załatwiania spraw w Urzędzie – przekładanie Burmistrzowi stosownych analiz i wniosków w tym zakresie,
 • nadzór nad prawidłową obsługa interesantów oraz Biurem Obsługi Interesanta,
 • nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w Urzędzie,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz rozpatrywaniem zapytań i interpelacji Rady Miasta;
 1. w zakresie realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi:
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z naborem na wolne stanowisko
  w Urzędzie, zarówno w formie naboru otwartego, jak i awansu wewnętrznego,
 • ustalenie zasad dotyczących organizacji i przebiegu służby przygotowawczej oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 • ustalenie zasad i sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników,
 • nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym w ramach samokształcenia oraz zapewnienia właściwego poziomu i stylu ich pracy;
 1. nadzór nad zapewnieniem prawidłowego dostępu do informacji publicznej oraz funkcjonowaniem BIP Urzędu;
 2. koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i konsultacji społecznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • umowa o pracę,
 • sytuacje stresowe,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych
  w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-13 15:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko – Sekretarz Miasta Kętrzyn do 14.08.2020 r. do godz. 15.30 ”.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu  naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-29 15:12:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-29 15:13:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31 14:31:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony