ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/05/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/05/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Data udostępnienia: 2019-05-21

Ogłoszono dnia: 2019-05-21

Termin składania dokumentów: 2019-05-31 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/05/21

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:
 1. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub administracji lub,
 2. dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w RP na podstawie art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
 3. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
 • posiada łącznie co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych
  w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych
  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych
  i obsługi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy, o zmianie imienia i nazwiska, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, o opłacie skarbowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, przepisów międzynarodowych dotyczących stanu cywilnego m.in. Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (tzw. Bruksela II Bis), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.
 • znajomość obsługi komputera
 • zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność, kreatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zadania określone  w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi, w Kodeksie rodzinnym  i opiekuńczym , ustawie o zmianie imienia i nazwiska i pozostałych przepisów prawa w tym międzynarodowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, Pl. M.J. Piłsudskiego 1,
 • praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy - zatrudnienie od 1 lipca  2019 r.
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • sytuacje stresowe,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;                                  w przypadku własnej działalności gospodarczej zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej wykonywanej przez co najmniej ilość lat wskazanych w wymaganiach niezbędnych o charakterze zgodnym                            z wymaganiami na danym stanowisku),
 • inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie  o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-31 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta               11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem  „Oferta pracy na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kętrzynie” do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15.00
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn). Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018r.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arleta Tarkawian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 09:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 09:09:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-24 09:27:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony