ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/10/02Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/10/02

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2021-10-12

Ogłoszono dnia: 2021-10-12

Termin składania dokumentów: 2021-10-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/10/02

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, zarządzanie gospodarką komunalną, ogrodnictwo, administracja, prawo,
 4. staż pracy: 5 lat,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz zastosowania w praktyce przepisów prawnych z zakresu:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 5. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 8. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 9. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 10. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 11. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 12. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 13. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. znajomość MS Office,
 3. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność pracy zarówno zespołowej jak i samodzielnej,
 6. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 7. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność,
 8. wysoka kultura osobista, opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją zadań w zakresie infrastruktury komunalnej, prowadzenie postępowań związanych ze stanem środowiska naturalnego poprzez:
 1. przygotowywanie wniosków,
 2. prowadzenie kontroli,
 3. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i skarg,
 4. przygotowywanie decyzji i postanowień,
 5. przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, ochrony złóż surowców mineralnych i ochrony przed zanieczyszczeniami,
 1. prowadzenie postępowań w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć
 2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi przez przedsiębiorców oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska,
 3. współdziałanie z organami powiatowymi w zakresie zapobiegania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz usuwania ich ewentualnych skutków ze służbami weterynaryjnymi, a także współdziałanie z organami powiatowymi w związku z ujawnianiem i zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
 4. nadzór nad realizacją usług w zakresie prawidłowego utrzymania stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach komunalnych, targowiskach miejskich, utrzymaniem zieleni dróg na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 5. prowadzenie spraw z zachowaniem wszelkiej procedury dotyczące wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 6. nadzór nad realizacją opieki nad zwierzętami bezpańskimi przez podmioty realizujące zadanie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 7. przygotowywanie wniosków finansowych do budżetu miasta w zakresie merytorycznym stanowiska,
 8. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki infrastrukturą elektroenergetyczną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z możliwością pracy wykonywanej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przy zmiennych warunkach atmosferycznych (wyjazdy w teren),
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etat) w podstawowym systemie czasu pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 4. sytuacje stresowe,
 5. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn,
 6. przewidywany termin zatrudnienia: 01.11.2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kętrzyn w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, certyfikaty,
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie z CEIDG o własnej działalności gospodarczej,
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. oświadczenie o:
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 3. nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1632/Wzor_-_oswiadczenia_z_ustawy_o_pracownikach_samorzadowych/
 1. oświadczenie o:
 1. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 2. zgodności z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
wzór powyższych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem:
 1. zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn,
klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Wskazane powyżej wymagane dokumenty, tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys (CV)
oraz wszelkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-22 12:00:00
b. Sposób:
 1. termin: do 22 października 2021 roku do godz. 12:00,
 2. sposób: za pośrednictwem poczty lub osobiście,
c. Miejsce:
 1. miejsce: wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
  (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Kętrzyn).
 
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska” do dnia 22 października 2021 do godz. 12.00.
 
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje dodatkowe:
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
89/752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13.06.2018 r.
 
I. Wyniki naboru:
Informacja o wyniku naboru zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest upowszechniana i będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http: (//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Rutkowska-Zalewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 11:05:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arleta Tarkawian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 11:10:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26 14:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony