ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2020-05-21 13:14:07

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Tomasz Kopko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
Pokój nr 4

Telefon kontaktowy

89 752 05 46

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
 
Na podstawie art. 67a – Ordynacji podatkowej
Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 
Art. 67b stanowi:
 
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika:
1)
które nie stanowią pomocy publicznej;
2)
które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3)
które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
 
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. b–l mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielane w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
 
 
 
W związku z powyższym podatnik wnioskujący o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego musi wykazać swój ważny interes lub interes publiczny.
 
O przesłance ważnego interesu podatnika można mówić np. w przypadku znacznego obniżenia zdolności płatniczych zobowiązanego spowodowanych ważnym zdarzeniem losowym. Chodzi tu m.in. o okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na które podatnik nie miał wpływu i które były spowodowane zdarzeniami noszącymi cechy czynników niezależnych od postępowania wnioskodawcy. Natomiast interes publiczny rozumieć można jako dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla ogółu mieszkańców gminy, miasta lub całego społeczeństwa.
 
 
Prowadzący działalność gospodarczą wskazuje o jaki rodzaj ulgi na podstawie art. 67b Ordynacji podatkowej wnioskuje.
 
Co do zasady gdy przedsiębiorca prowadzi działalność tylko na rynku krajowym/lokalnym nie ma licznych powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi wówczas udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej w myśl przepisów unijnych.

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:
- Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego,
- Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. 1)
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu informacje nt. aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań.
 
Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 
1) Działający na rynku lokalnym:
-Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego,
- Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. 1)
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, w tym m.in.:
 
2) Działający na rynku wspólnotowym:
- dokumenty wskazane w pkt 1
- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (zał. 2);
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(zał 3)
 albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(zał. 4).
 
 
 
Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:
 
1)Działający na rynku lokalnym:
- wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
- sprawozdanie finansowe od początku bieżącego roku,
- sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy,
 
2) działający na rynku wspólnotowym:
- dokumenty wskazane w pkt 1
- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (zał. 2);
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(zał. 3)
 albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(zał. 4).
 
W UZASADNIENIU NALEŻY WSKAZAĆ RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA – RYNEK LOKALNY/RYNEK WSPÓLNOTOWY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 13:07:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 13:14:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-24 12:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1940 raz(y)