ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji placówek niepublicznychDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2015-01-05 12:04:14

Termin załatwienia

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Osoba kontaktowa

Monika Stankiewicz inspektor ds. oświaty

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn, 
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
II piętro - pokój nr 301

Telefon kontaktowy

89 752 05 70

Adres e-mail

m.stankiewicz@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

Sprawę kończy wydanie decyzji o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych

Miejsce odbioru

Nie dotyczy

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:
  • art. 14 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
  • art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Czas realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna

Art.168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn.zm) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Stankiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Stankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-05 12:04:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-05 12:04:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 09:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony