ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-21 12:22:29

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Szymon Bujnarowski, Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój 8

Telefon kontaktowy

89 752 05 59, 89 752 05 51

Adres e-mail

 • s.bujnarowski@miastoketrzyn.pl
 • m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

   Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opatach lokalnych. Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części położonych na terenie miasta Kętrzyn.
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
   Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   
PODATNICY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntu;
 • posiadaczami zależnymi - w przypadku gdy przedmioty opodatkowania stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnej i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami i obiektami budowlanymi.
   
 PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI
 
 • dla gruntów - powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
   
OBOWIĄZEK PODATKOWY
 
 • powstanie - Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nowo powstałych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • wygaśnięcie - Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  Będą to sytuacje odnoszące się do zdarzeń faktycznych i prawnych, przeciwnych do okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w danym roku np. sprzedaż gruntów, budynków lub ich części albo budowli lub ich części, wygaśnięcie dzierżawy gruntu będącego własnością gminy.
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w ciągu roku podatkowego powoduje, że podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
   
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  Uchawała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10.12.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
   
 WSPÓŁWŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁPOSIDANIE
  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach z zastrzeżeniem art. 4a i 5 ustawy o upol.

Przedstawiona powyżej zasada nie ma zastosowania, w przypadku wyodrębnienia własności lokali. Wówczas obowiązek podatkowy w zakresie gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na współwłaścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokali do powierzchni użytkowej całego budynku.
   
CZYNNOŚCI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI  
  Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, jakim jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Kętrzyn Uchwałą Nr XLV/271/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zmieniona Uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 10.12.2018r. Rady Miejskiej w Kętrzynie, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
   
KORYGOWANIE INFORMACJI / DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   
  Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnik jest obowiązany skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
   
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc styczeń do 31 stycznia.

Konto: URZĄD MIASTA Kętrzyn PEKAO S.A. 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161 lub indywidualne konto podatnika.
   
  ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019r.
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podelegających opodatkowaniu ZDN-1 [pdf]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 [pdf]
 • Instrukcja do formularza Deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne [pdf]
 
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019r.
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości [doc]
 • Załącznik nr 1 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący współwłaścicieli [doc]
 • Załacznik nr 2 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący większej ilości nieruchomości [xls]
 • Załacznik nr 3 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości [doc]
 • Załacznik nr 4 do Deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości - dotyczy nieruchomości zwolnionych (wskazanych w załaczniku do Deklaracji) [xls]
 • Załacznik nr 5 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący wykazu budowli podlegających opodatkowaniu [doc]
 • Załacznik nr 6 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący wykazu budowli zwolnionych [doc]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 10:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 12:22:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 09:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony