ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczneDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-21 10:39:55

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Szymon Bujnarowski, Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn, 
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój 8

Telefon kontaktowy

89 752 05 59, 89 752 05 51

Adres e-mail

 • s.bujnarowski@miastoketrzyn.pl
 • m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

  Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Niniejsza informacja dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części położonych na terenie miasta Kętrzyn.
   
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   
PODATNICY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 
 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • posiadacz zależny w przypadku nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI
 
 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku, gdy podatnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.
   
OBOWIĄZEK PODATKOWY
 
 • powstanie - Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  W przypadku nowowybudowanych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • wygaśnięcie - Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek np. sprzedaż gruntów, budynków lub budowli.
   
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  Uchawała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10.12.2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
   
CZYNNOŚCI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI
  Osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek podatku od nieruchomości są obowiązane składać do organu podatkowego - Burmistrza Miasta Kętrzyn - sporządzone na formularzach według wzoru ustalonego przez Radę Miejska w Kętrzynie Uchwałą Nr XLV/271/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zmieniona Uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 10.12.2018r. Rady Miejskiej w Kętrzynie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Uwaga: W przypadku gdy grunt, budynek, budowla stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
   
KORYGOWANIE INFORMACJI / DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnik jest obowiązany skorygować informację/deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
   
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 
Osobom fizycznym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości. Podatek jest płatny w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga: W przypadku, gdy odrębny przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się we współposiadaniu osoby fizycznej z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadajacą osobowości prawnej - osoby fizyczne nie otrzymują decyzji, a obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłacają - bez wezwania - w ratach za poszczególne miesiące, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatności podatku można dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn - parter, pokój nr 1
 • na indywidualne konto podatnika
 • lub na rachunek bankowy: konto Urząd Miasta Kętrzyn, Bank PEKAO SA Nr 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekarcza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   
  ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji [pdf]
Dokumenty obowiązujące od 01.07.2019r.
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 [pdf]
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 [pdf
 • Instrukcja do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne [pdf]
 
 
Dokumenty obowiązujące do 30.06.2019r.
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach [doc]
 • Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli [doc]
 • Załacznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący działek [xls]
 • Załacznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości [doc]
 • Załacznik nr 6 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący wykazu budowli podlegających opodatkowaniu [doc]
 • Załacznik nr 7 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący wykazu budowli podlegających zwolnieniu [doc]
 • Informacja dot. sprzedaży nieruchomości [doc]
 • Informacja dot. zmiany miejsca zamieszkania [doc]

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 09:11:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 10:39:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 10:19:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony