ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportowychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-20 13:26:12

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn, 
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój nr 8

Telefon kontaktowy

089 752 05 59, 089 752 05 51

Adres e-mail

 • m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

  Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
   
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
 
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.
UWAGA: Każdy z ww. wymienionych środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów czy też wykorzystywany jest samodzielnie. Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Jeśli podatnik posiada ciągnik i przyczepę to oba te pojazdy stanowią odrębny przedmiot opodatkowania i mają odrębne stawki, których wysokość jest zależna m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.
"Zespół pojazdów" nie jest przedmiotem podatku, a jedynie wielkością, od której uzależniona jest wysokość płaconego podatku od niektórych środków transportowych.
   
PODMIOT OPODATKOWANIA
  Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej właścicielem / współwłaścicielem środka transportowego oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na którą środek transportowy jest zarejestrowany.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
   
POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
 
Obowiązek podatkowy powstaje:
 • w przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek transportowy został zarejestrowany,
 • w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dany środek transportowy został nabyty,
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
 • środek transportowy został wyrejestrowany,
 • wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
UWAGA: W przypadku sprowadzenia samochodów zarejestrowanych za granicą (również w UE), obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce. Zarejestrowanie za granicą nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia.
   
TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 • I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • II rata - do dnia 15 września roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od środków transportowych należy wpłacić bez wezwania w ww. terminach w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn, rachunek indywidualny podatnika lub na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
   
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku powoduje, iż podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2017r. określają uchwały:
 • Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10.12.2018r.
   
CZYNNOŚCI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1A) a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby podatnicy obowiązani są - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności - odpowiednio skorygować deklaracje.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2025).

UWAGA: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji, jak i po jej wygaśnięciu odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 na dany rok podatkowy.

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Wymagane Dokumenty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marceli Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-20 12:40:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-20 13:26:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-05 12:51:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony