ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Strażnik Miejski - Aplikant

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-17 15:42:46 przez Arleta Tarkawian

Akapit nr - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Strażnik Miejski – Aplikant
 
Liczba lub wymiar etatu: 3
 
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 3. ukończone 21 lat,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nienaganna opinia,
 6. pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. prawo jazdy kat. B
2. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych z zakresu:
 1. Ustawy o samorządzie gminnym,
 2. Ustawy o strażach gminnych,
 3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. Kodeks wykroczeń (w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska),
 1. kurs podstawowy na Strażnika Miejskiego,
 2. bardzo dobra znajomość topografii miasta,
 3. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 4. odporność na stres,
 5. rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 6. skrupulatność, dokładność,
 7. dyspozycyjność,
 8. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. wysoka kultura osobista
 11. umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
 12. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym .
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizowanie zadań, określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795) w szczególności:
 1. współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policją, Straż Pożarną itp.),
 2. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego -  w zakresie określonym w przepisach
  o publicznym transporcie zbiorowym,
 4. zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów, dowodów , do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia, w miarę możliwości świadków zdarzeń,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
  i imprez publicznych,
 7. dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
4. Warunki pracy na stanowisku:
 1. miejsce pracy: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11,
 2. praca w terenie (zmienne warunki atmosferyczne),
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym,
 4. praca wymagająca pełnej sprawności fizycznej oraz psychicznej,
 5. możliwa praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 6. sytuacje stresowe,
 7. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
6.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn pod adresem: http://www.bip.miastoketrzyn.pl/84/1177/Kwestionariusz_osobowy_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie/,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (świadectwa, dyplomy, certyfikaty),
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczenie CEIDG o własnej działalności gospodarczej),
 6. inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B,
 8. oświadczenie  o niekaralności,
 9. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 12. oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wraz z podpisaną klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kętrzyn, która jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kętrzyn  pod adresem:  http://bip.miastoketrzyn.pl/84/1132/RODO_-_klauzule_informacyjne/
 
Oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej m.in. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.    Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
                                                              
7. Informacje dodatkowe:
                Wymagane dokumenty można składać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kętrzyn) lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 11 - 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Strażnik Miejski - Aplikant”  do dnia 28.06.2021 r. do godz. 12.00 ”.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
Kandydaci, którzy  pozytywnie przejdą weryfikację złożonej aplikacji pod kątem formalno-prawnym, zostaną poinformowani o terminie  kolejnego etapu  naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 752 05 25. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 13.06.2018r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:(//bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
                                                                                                                            
                                                                                     
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony