ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2014 - 2018 - rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-27 11:05:33 przez Admin Administrator

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
108. 24.01.2018r. XLVIII/287/18 w sprawie zmian w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 771 z dn.12.02.2018. Z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
109. 01.03.2018r. XLIX/290/18 Zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 RM w Kętrzynie z dnia 13.10.2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Kętrzyna Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1125 z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
110. 01.03.2018r. XLIX/291/18 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 11256z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
111. 01.03.2018r. XLIX/292/18 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1127 z dn.9.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
112. 01.03.2018r. XLIX/293/18 w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie GMK oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1080 z dn.6.03.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
113. 01.03.2018r. XLIX/294/18
o zmianach w budżecie
Publikacja Dz. Urz. Woj. W-M z 2018 poz. 1248 z dn.16.03.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
114. 13.03.2018r. L/295/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 1586 z dn.6.04.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
115. 28.03.2018r. LI/297/18 utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2  w Kętrzynie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2203 z dn.11.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
116. 28.03.2018r. LI/298/18 nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2203 z dn.11.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
117. 28.03.2018r. LI/299/18 opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn  realizujące   zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2135 z dn.9.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M   Rozstrzygniecie nadzorcze poz.2136 z 9.05.2018r.(poz.§1ust4 oraz §1ust 4pkt 1)
118. 28.03.2018r LI/300/18 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz……z dn…...05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
119. 28.03.2018r LI/302/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.1587 z dn.6.04.2018. z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
120 28.03.2018r LI/304/18
podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze,  
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.1956 z dn.26.04.2018. z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
121. 26.04.2018r LII/305/18
podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2317 z dn.14.05.2018. Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
122. 26.04.2018r LII/307/18 zmiany uchwały Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Kętrzyna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia  z tytułu inkasa, Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2318 z dn.14.05.2018. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
123. 26.04.2018r LII/309/18 o zmianach w budżecie Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz. z dn.. Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
124. 26.04.2018r LII/312/18
o zmianie  uchwały Nr LI/297/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie  z dnia 28 marca 2018r. w sprawie  utworzenia Żłobka  Miejskiego  nr 2 w Kętrzynie.
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz 2205 . z dn.11.05.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
125. 26.04.2018r LII/313/18
o zmianie  uchwały Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie   z dnia 28 marca 2018r.  w sprawie  nadania statutu  Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie.
Publikacja Dz. Urz. Woj.W-M z 2018 poz 2206 . z dn.11.05.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
126. 24.05 2018 LIII/316/18 w sprawie zmiany uchwały LI/300/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.03.2018r. w sprawie określenia  deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami  komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.2591 z dn.5.06.2018r 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
127. 11.06.2018 LIII/317/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Kętrzyn w kwartale terenu położonego  pomiędzy  ulicami Marii Curie Skłodowskiej, Kajki, Wojska Polskiego, Plac M.J.Piłsudskiego Sikorskiego. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.3190  z dn. 16.07.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj  
 
Nieważność uchwały
rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 11.07.2018r.
128. 11.06.2018r. LIV/319/18 o zmianie uchwały  nr LII/305/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie  podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania ustalania ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz 3291 z dn 23 lipca 2018r 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
129. 11.06.2018r. LIV/320 /18 o zmianie uchwały nr XLV/269/17 RM w Kętrzynie z dnia 30.11.2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji  celowej na  zadania związane  ze zmianą systemu ogrzewania na  ogrzewanie proekologicznej w budynkach mieszkalnych na terenie m. Kętrzyn. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 2713 z dn. 15.06.2018r. z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
130. 11.06.2018r LIV/323/18 o zmianie budżetu Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3342 z dn.24.07.2018 Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
131. 5 .07.2018 LVI/326/18
zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim .
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018POZ.3538 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
132. 5.07.2018 LVI.327/18
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.3539 z dn.3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
133. 5.07.2018 LVI/328/18
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3540 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
134 5.07.2018 LVI/329/18
przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2018.
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3541 z dn.3.08..2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
135 5.07.2018r LVI/330/18 zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3542 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
136 5.07.2018 LVI/331/18
zmiany uchwały Nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz. 3543 z dn 3.08.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj    
137 5.07.2018 LVI/334/18 O zmianach w budżecie  Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018 poz.3544 z dn. 3.08.2018 Z dniem podjęcia  publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
138 6.09.2018 LVII/335/18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie Publikacja Dz.Urz. Woj. W-M z 2018 poz. 4490 z 23.10.2018 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M Rozstrzygnięcie  nadzorcze  PN.4131.367.2018  z   
139 6.09.2018 LVII/337/18 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4203 z dnia 9.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
140 6.09.2018r LVII/339/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/277/13 RM Kętrzyn z dnia 26.03.2013 w sprawie określenia wysokości  stawek dziennych opłaty  targowej na terenie GM Kętrzyn   Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.3917 z dnia 13.09.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
141 6.09.2018 LVII/342/18 Zmiany uchwały nr LIV/318/18 RMKętrzyn z dn.18.06.2018r w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i  pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom,  trenerom z dziedziny kultury fizycznej Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4204 z dnia 9.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
142 6.09.2018 LVII/343/18  W sprawie utworzenia  odrębnych obwodów do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i  rad dzielnicowych m.st.Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów  miast zarządzonych na 21 października 2018r. Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4205 z dnia 9.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
143 6.09.2018r LVII/347/18 o zmianach w budżecie miasta  Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4907 z dnia 16.11.2018r. Z dniem podjęcia , publikacja w Dz.Urz. Woj. W-M    
144 27.09.2018r LVIII/349/18 Zmiany uchwały nr XXXII/197/16 RM w Kętrzynie z dnia 29.12.2016 w sprawie przebiegu drogi gminnej (Pileckiego) Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4396 z dnia 17.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
145 27.09.2018r LVIII/350/18 Zmiany uchwały nr XVII/96/11 RM w Kętrzynie z dnia 27.10.2011 w sprawie  przebiegu drogi.  ( Tuwima) Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4397 z dnia 17.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
146 27.09.2018r LVIII/351/18 w sprawie zmiany Statut Miasta Kętrzyn Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4490 z dnia 23.10.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M Rozstrzygnięcie PN.4131.372.2018 z 22.10.2018r.w cz. §14 ust.2a i §73a ust.6  
147 27.09.2018r LVIII/352/18 W sprawie zmian w budżecie miasta  Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4908 z dnia 16.11.2018r. Z dniem podjęcia , publikacja w Dz.Urz. Woj. W-M    
148 29.10.2018r. LIX/353/18 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M.Curie-Skłodowskiej, M.Kajki,Pl.M.J.Piłsudskiego, Gen.Wł.Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie.   Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz  5154 dnia 29.11.2018r. 14 dni od   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
149 29.10.2018r LIX/354/18 o zmianach w budżecie   miasta Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.4909 z dnia 16.11.2018r. z dniem podjęcia i podlega   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
150 15.11.2018 LX/356/18 o zmianach w budżecie   miasta Publikacja Dz.Urz. Woj.W-M z 2018r poz.5371 z dnia 13.12.2018r. z dniem podjęcia i podlega   publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Sawicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-27 11:05:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-27 11:05:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24 15:00:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony