ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2014 - 2018 - rok 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-12 14:12:01 przez Admin Administrator

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
77. 11.01.2017. XXXIII/205/17 o  zmianach  w budżecie Publikacja  Dz.Urz.Woj.W-M z  2017r.  poz. 1021  z dnia 1.03.2017r Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
78. 16.02.2017r. XXXIV/206/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania
 i rozliczania dotacji dla publicznych
 i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Publikacja  Dz.Urz.Woj.W-M z  2017r.  poz. 957  z dnia 24 luty .2017r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M Unieważniono   § 7 ust.5 i § 9 ust.1 uchwały nr XXXIV/206/2017  
79. 16.02.2017. XXXIV/209/17 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2017-2021 Publikacja  Dz.Urz. Woj. W-M z 2017 poz,1310 z dnia 27.03.2017r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
80. 16.02.2017r. XXXIV/210/17 O zmianie uchwały nr XVI/97/14 Rady  Miejskiej w Kętrzynie z dn.21.10.2011 w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i  pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród  udzielanych instruktorom  i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej. Publikacja  Dz.Urz. Woj. W-M z 2017 poz,1089 z dnia 6.03.2017r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
81. 16.02.2017r. XXXIV/211/17  o zmianach w budżecie  Publikacja  w Dz.Urz. Woj. W-M z 2017 poz. 1090 z dnia 6.03.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
82. 20.03.2017r. XXXV/214/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/17 RM w sprawie  Wieloletniego Programu  Gospodarowania zasobem GMK w latach 2017-2021 Publikacja Dz.Urz. Woj. W_M z 2017r, poz.1311 z dnia 27.03.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
83. 20.03.2017r. XXXV/215/17 w sprawie zmiany uchwały nr LXV/410/14 RM w Kętrzynie z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja Dz.Urz. Woj. W-M. z 2017 poz. 1431  z dnia 31.03.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
84. 20.03.2017r. XXXV/218/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Publikacja Dz. Urz.Woj. W-M z 2017r  poz. 1569 z dnia 6.04.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
85. 20.03.2017r. XXXV/219/17 w sprawie  ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn. Publikacja Dz. Urz.Woj. W-M z 2017r  poz. 1392 z dnia 30.03.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
86. 20.03.2017r. XXXV/220/17 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn. Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 1393 z dnia 30.03.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
87. 20.03.2017r. XXXV/224/17 o zmianach w budżecie Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 1611 z dnia 7.04.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
88. 26.04.2017r. XXXVI/228/17 o zmianach w budżecie Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 2608 z dnia 6.06.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
89. 11.05.2017r. XXXVII/230/17 o zmianach w budżecie Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 2609 z dnia 6.06.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
90. 6.06.2017r. XXXVIII/238/17 o zmianach w budżecie Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 3408 z dnia 16.08.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
91. 5.07.2017r. XL/245/17 o zmianach w budżecie Publikacja w Dz. Urz. Woj. W-M z 2017r. poz. 3409 z dnia 16.08.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
92. 24.08.2017r. XLII/250/17 o zmianach  w budżecie Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 3897 z dn.4.10.2017r. Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
93. 29.09.2017r. XLIII/254/17 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24.11.2011 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GMK Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4053 z dn.11.10.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
94. 29.09.2017r. XLIII/255/17 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie GMK. Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4054 z dn.11.10.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
95. 29.09.2017r. XLIII/256/17 o zmianach w budżecie Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4336 z dn.8.11.2017r Z daniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
96 30.10.2017r. XLIV/261/17 W sprawie utworzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Nie podlega publikacji   Rozstrzygnięcie nadzorecze  z dnia 17.11.2017r. PN 4131.324.2017  
97. 30.10.2017r. XLIV/263/17 W sprawie zmiany Statutu Miasta Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4337 z dn.8.11.2017r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
98. 30.10.2017r. XLIV/265/17 o zmianach w budżecie Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4492 z dn.10.11.2017r. Z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
99 30.11.2017r. XLV/266/17 w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn. Publikacja  Dz.Urz. W-M  z 2017r poz. 5324 z dnia 29.12.2017. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
100. 30.11.2017r. XLV/269/17 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania  na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Kętrzyn. Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4920  z dn.7.12.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
101. 30.11.2017r. XLV/270/17 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4736  z dn.4.12.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
102. 30.11.2017r. XLV/271/17 określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku      leśnego Publikacja  Dz.Urz.W-M z 2017 poz. 4921 z dn.7.12.2017r. 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
103. 30.11.2017r. XLV/273/17 o zmianach w budżecie Publikacja Dz/Urz. Z 2017r poz.5197 z 20.12.2017r z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
104. 13.12.2017r. XLV/275/17 o zmianach w budżecie Publikacja Dz/Urz. Z 2018r poz.100  z 4.01.2018r z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
105. 28.12.2017r. XLVII/278/17 o zmianie uchwały  nr XVII/97/11 RM Kętrzyn z dn.27 .10.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej. Publikacja Dz/Urz. Z 2018r poz.423 z 22.01.2018r 14 dni po publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
106. 28.12.2017r. XLVII/280/17 o zmianach w budżecie Publikacja Dz/Urz. z 2018r poz. 370  z 17.01.2018r Z dniem podjęcia Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M    
107. 28.12.2017r. XLVII/283/17 Uchwalenie budżetu miasta Kętrzyn na rok 2018 Publikacja Dz/Urz. Z 2018r poz.371 z 17.01.2018r
Obowiązuje  od 1.01.2018r.
Publikacja w Dz. Urz. Woj.W-M
   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Sawicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-12 13:41:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-12 14:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-27 10:58:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony