ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2014 - 2018 - rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-22 13:36:59 przez Admin Administrator

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
5. 22.01.2015r. V/41/15 w sprawie zmian budżetu miasta
Dz. Urz. Woj. W-M z 2015r. poz. 425 z dn. 27.01.2015r.
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M.
   
6. 26.02.2015r. VI/44/15 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Dz.Urz.  Woj. W-M z 2015r. Poz. 1104  z dnia 26.03.2015r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr poz. 1105
14 dni po publikacji w Dz.Urz. Woj.W-M.
   
7. 26.02.2015r. VI/45/15 w sprawie nadania  statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Kętrzyńskie Centrum Kultury Dz.Urz. Woj.W-M z 2015, poz.1183 z dnia 31.03.2015r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz. Woj.W-M.
   
8. 26.02.2015r. VI/49/15
w sprawie  metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za  zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Dz.Urz.Woj.  W-M z 2015r, poz. 810 z dn.4.03.2015r.
14 dni po publikacji w Dz.Urz. Woj.W-M.    
9. 26.02.2015r. VI/50/15 o zmianach w budżecie miasta
Dz.Urz. Woj.W-M  z 2015 r.poz.888z 11.03.2015r.
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M.    
10. 26.03.2015r. VII/52/15 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/162/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 7.02.2013 o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie GMK Dz.Urzędowy Woj. W-M  z 2015r poz.1555 z dnia 24.04.2015r. 14 dni po publikacji
w Dz.Urz. Woj. W-M
   
11. 26.03.2015r. VII/53/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/382/05 RM z 29.12.2005r. o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie GMK Dz.Urzędowy Woj. W-M  z 2015r poz.1556 z dnia 24.04.2015r. 14 dni po publikacji
w Dz.Urz. Woj. W-M
   
12. 26.03.2015r. VII/54/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r Dz.Urz. Woj. W-M  z 2015r poz.1354 z 9.04.2015r. z dniem podjęcia publikacja w Dz.Urz. Woj. W-M    
13. 26.03.2015r. VII/55/15 o zmianie uchwały nr XVII/97/11 RM w Kętrzynie z dnia 27.10.2011 w sprawie określenia   szczegółowych zasad przyznawania i pozbywania oraz rodzajów  i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie  kultury fizycznej. Dz.Urzędowy Woj. W-M  z 2015r poz.1557 z dnia 24.04.2015r. 14 dni po publikacji
w Dz.Urz. Woj. W-M
   
14. 26.03.2015r. VII/56/15 w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Kętrzyna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa. Dz.Urzędowy Woj. W-M  z 2015r poz.1558 z dnia 24.04.2015r. 14 dni po publikacji
w Dz.Urz. Woj. W-M
   
15. 26.03.2015r. VII/57/15 o zmianach w budżecie Dz.Urzęd. Woj. W-M z 2015r poz.1249 z dnia 2.04.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
16. 29.04.2015r. VIII/60/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody   14 dni po publikacji
w Dz.Urz. Woj. W-M
Uchylona uchwałą nr IX/67/15 z 28.05.2015r.  
17. 29.04.2015r. VIII/62/15 w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu  na terenie miasta Kętrzyn Dz.Urz. Woj.W-M z 2015r poz. 1909 z dnia 21.05.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M.    
18. 29.04.2015r. VIII/64/15 o zmianach w budżecie miasta Dz.Urzęd. Woj. W-M z 2015r poz.1703 z dnia 6.05.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
19. 18.06.2015r. X/74/15 w sprawie zmiany uchwały Nr.LVIII/438/98 RM w Kętrzynie  z dn.28.01.98r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność GMK DZ.Urz.Woj.W-M z 2015  poz.26128 z dn 20.07.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M.    
20. 18.06.2015r. X/76/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym Dz.Urz.  Woj. W-M
 z 2015r. poz. 2582 z 16.07.2015r.
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M Zm. Uchwałą nr XII/87/15 RM z 31.08.2015r.  
21. 18.06.2015r. X/77/15 w sprawie zmian budżetu miasta Dz.Urz.W-M  z 2015 poz.2310 z dnia  26.06.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
22. 02.07.2015r. XI/80/15 o zmianach w budżecie miasta Dz.Urz.W-M  z 2015 poz.2629 z dnia  20.07.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
23. 31.08.2015r. XII/83/15 o przebiegu drogi gminnej ul. Bolesława Prusa Dz.Urz. Woj. W-M z 2015  poz. 3179 z dnia  10.09.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M    
24. 31.08.2015r. XII/84/15 w sprawie uchylenia uchwały  Nr LXXI/430/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaliczenia ulic Juliusza Słowackiego i Wileńskiej do kategorii dróg gminnych Dz.Urz.Woj.W-M. z 2015r poz. 3180 z dnia 10.09.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M    
25. 31 08.2015r. XII/86/15 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody Dz.Urz. Woj. W-M z 2015 , poz.3117 z dn. 4.09.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M    
26. 31.08.2015r. XII/87/15 o zmianie uchwały nr X/76/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 2015r .w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym. Dz.Urz. Woj. W-M z 2015r. poz.3098  z dnia 3.09.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
27. 31.08.2015r. XII/90/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Dz.Urz. Woj. W-M z 2015r.
Poz. 3239 z dnia 15.09.2015r.
 
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
28. 31.08.2015r. XII/93/1 o zmianach w budżecie Dz.Urz. Woj. W-M z 2015 poz.3121 z dn.4.09.2015r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
29. 16.09.2015r. XIII/94/15 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic Gen. Wł. Sikorskiego
i Gdańską oraz granicą miasta Kętrzyn
Dz.Urz. Woj. W-M  z 2015r. poz.3738 z dn.28.10.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz. Woj. W-M    
30. 16.09.2015r. XIII/95/15 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych Dz.Urz. Woj. W-M  z 2015r. poz.3440 z dn.5.10.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
31. 16.09.2015r. XIII/96/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/202/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 sierpnia 2012r. dotyczącej ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Kętrzynie. Dz.Urez. Woju. W-M z 2015r poz. 3290 z dnia 21.09.2015r. 14 dni od publikacji w Dz.Urz.Woj.W-M    
32. 16.09.2015r. XIII/98/15 w sprawie  zmian budżecie miasta  Dz.Urz.Woj. W-M  z 2015r poz, 3306 z dnia
22 .09.2015r.
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
33. 29.10.2015r. XIV/104/15 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj. W-M  z 2015r poz, 3972 z dnia
5.11..2015r.
z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
34. 29.10.2015r. XIV/105/15 w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności od posiadania psów na terenie GMK Dz.Urz.Woj. W-M  z 2015r poz, 3973 z dnia
5 11.2015r.
z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
35. 29.10.2015r. XIV/107/15 w sprawie zmian w budżecie miasta Dz.Urz.Woj. W-M  z 2015r poz, 3974 z dnia
5 .11.2015r.
z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz.Woj.W-M    
36. 06.11.2015r. XV/108/15 w sprawie  określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie GMK Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4079 z dnia 12.11.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
37. 06.11.2015r. XV/109/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego . Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4091 z dnia 13.11.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
38. 25.11.2015r. XVI/115/15 zmieniająca uchwałę nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6.11.25r w sprawie  określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie GMK Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4633 z dnia 7.12.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
39. 25.11.2015r. XVI/116/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/15 Rady Miejskiej  z dnia 6.11.2015r w sprawie określenia wzorów formularzu do celów poboru podatku od nieruchomości; podatku rolnego i podatku leśnego  na terenie GMK. Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4634 z dnia 7.12.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
40. 25.11.2015r. XVI/117/15 zmieniająca uchwałę nr XIV/104/15 Rady Miejskiej  z dnia 29 października 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie GMK Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4635 z dnia 7.12.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
41. 25.11.2015r. XVI/119/15 o zmianach w budżecie miasta Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4864 z dnia 10.12.2015r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
42. 10.12.2015r. XVII/120/15 zmieniająca uchwałe nr XV/108/15 Rady Miejskiej  z dnia 6.11.2015r w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie GMK Dz.Urz.Woj.W-M  z 2015r poz. 4960  z dnia 14.12.2015r. z dniem 1.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
43. 30.12.2015r. XVIII/122/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok Dz.Urz.Woj.W-M  z 2016 r poz.821 z 16.luty 2016r. z dniem 01.01.2016r., publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
44. 30.12.2015r. XVIII/127/15 o zmianach w budżecie miasta Dz.Urz. Woj. W-M z 2016r. poz.822 z 16.luty 2016r. z dniem podjęcia, publikacja w Dz.Urz. Woj.W-M    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Sawicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-22 12:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-22 13:36:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 10:13:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony