ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2010 - 2014 - rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-24 14:09:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

         
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
104. 23.01.2014r. LXI/373/14 w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 30.01.2014. poz. 372 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
105. 23.01.2014r. LXI/375/14 o zmianie Uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 30.01.2014 poz. 372 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
106. 23.01.2014r. LXI/378/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 10.0.2014 poz. 554 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
107. 23.01.2014r. LXI/380/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.02.2014 poz. 568 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
108. 23.01.2014r. LXI/381/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.02.2014 poz. 568 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
 
109. 27.02.2014r. LXII/386/14 o uchyleniu uchwały Nr XI/98/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz granice ich obwodów Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.25.03.2014 poz.1301 Z dniem podjęcia    
110. 27.02.2014r. LXII/387/14 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 25.03.2014 poz.1302 Z dniem podjęcia    
111. 27.02.2014r. LXII/388/14 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 25.03.2014 poz.1303 Z dniem podjęcia    
112. 27.02.2014r. LXII/390/14 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 3.04,2014r poz.1432 14 dni od publikacji    
113. 25.03.2014r. LXIII/392/14 zmieniająca uchwałę Nr XL/240/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 14.04.2014r. poz.1584 Z dniem podjęcia    
114. 25.03.2014r. LXIII/393/14 sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz w Szpitalu Powiatowym Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.14.04.2014r poz.1585 Z dniem podjęcia    
115. 25.03.2014r. LXIII/398/14 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub GMKętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.14.04.2014r poz.1586 14 dni od publikacji    
116. 29.04.2014r. LXIV/401/14 w sprawie zmiany uchwały nr LII/312/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15.05.2014 poz.1932 14 dni od publikacji    
117. 29.04.2014r. LXIV/403/14 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Kętrzyna Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15.05.2014 poz.1933 14 dni od publikacji    
118. 29.04.2014r. LXIV/405/14 w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: A. Asnyka, Pocztowa, R. Traugutta, Kaszubska (wraz z terenem nieruchomości Kaszubska 7 przyległej do opisanego obszaru) Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko- Mazurskiego z dn. 20.06.2014 poz. 2223 14 dni od publikacji    
119. 29.04.2014r. LXIV/407/14 w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/387/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.27.05.2014r. poz.2019 Z dniem podjęcia    
120. 29.05.2014r. LXV/408/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.20.06.2014r. poz.2225 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
121. 29.05.2014r. LXV/409/14 zmieniająca uchwałę Nr X/59/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.20.06.2014r. poz.2226 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
122. 29.05.2014r. LXV/410/14 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.20.06.2014r. poz.2227 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
123. 29.05.2014r. LXV/413/14 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Szpitalną, Marii Curie – Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 168, poz. 2082 z dnia 07 grudnia 2004 r. – w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.09.07.2014r. poz.2489 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
124 17.06.2014r. LXVI/414/14 o zmianach w budżecie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.30.06.2014r. poz.2301 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
125 26.06.2014r. LXVII/419/14 w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych GMK w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej i w Małej Nowej Wsi Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.11.07.2014r. poz.2528 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
126 03.07.2014r. LXVIII/421/14 o zmianach w budżecie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.09.07.2014r. poz.2490 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Sawicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-24 12:40:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-24 14:09:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24 09:55:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony