ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2010 - 2014 - rok 2012

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-19 10:55:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

L.p.

Data podjęcia uchwały

Nr uchwały

Pełen tytuł uchwały

Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego

Termin wejścia w życie

Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych

Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu

33. 26.01.2012r. XXVI/153/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.03.2012 poz. 940 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
34. 26.01.2012r. XXVI/154/12 w sprawie zmiany zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.03.2012 poz. 1091 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
35. 01.03.2012r. XXVII/160/12 w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 22.05.2003r. w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Kętrzyna Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1121 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
36. 01.03.2012r. XXVII/161/12 o zmianie uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.01.1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1122 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
37. 01.03.2012r. XXVII/162/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1123 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
38. 01.03.2012r. XXVII/163/12 o zmianie uchwały Nr LV/294/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.11.2009r. w sprawie uchylenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1124 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
39. 31.05.2012r. XXX/166/12 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie   Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 07.05.2012 poz. 1436 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego 
   
40. 31.05.2012r. XXX/177/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia obowiązowego wymiaru godzin        
41. 31.05.2012r. XXX/178/12 w sprwie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji oraz udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowywania przedszkolengo, niepublicznych gimnazjów   Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.06.2012 poz. 1886 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
42. 31.05.2012r. XXX/179/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.07.2012 poz. 1998 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
43. 31.05.2012r. XXX/180/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.07.2012 poz. 1999 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.1.44.12  
 44.  31.05.2012r.  XXX/181/12  w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2016" Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 16.07.2012 poz. 2012 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.181/12  
45. 28.06.2012r. XXXI/189/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2137 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
46. 28.06.2012r. XXXI/190/12 w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2138 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
47. 28.06.2012r. XXXI/191/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2139 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
48. 30.08.2012 XXXIV/201/12 o uchyleniu uchwały Nr XXXI/189/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 21.09.2012 poz. 2524 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
49. 30.08.2012 XXXIV/202/12 w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 21.09.2012 poz. 2525 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
50. 27.09.2012 XXXV/208/12 w sprawie zaliczenia ulicy Różanej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2808  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
51. 27.09.2012 XXXV/209/12 w sprawie ustalenie przebiegu drogi gminnej - ulicy Różanej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2809  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
52. 27.09.2012 XXXV/210/12 w sprawie zaliczenia ulicy Staromiejskiej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2810 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
53. 27.09.2012 XXXV/211/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - ulicy Staromiejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2811 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
54. 27.09.2012 XXXV/212/12 w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Ignacego Daszyńskiego do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2812  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
55. 27.09.2012 XXXV/213/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Ignacego Daszyńskiego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2813 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
56. 27.09.2012 XXXV/214/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/178/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2008 roku o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położónych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2814 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
57. 27.09.2012 XXXV/215/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Gen. Władysława Sikorskiego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2815 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
58. 27.09.2012 XXXV/216/12 w sprawie zaliczenia odcinka ul. Miejskiej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2816 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
59. 18.10.2012 XXXVII/224/12 w sprawie podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.09.11.2012r. poz.2993  z dniem podjęcia     
60. 29.11.2012 XXXVIII/231/12 w sprawie zmiany Statutu Miasta Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.20.12.2012r. poz.3543  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
61. 29.11.2012 XXXVIII/232/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie GMK za 2013r.   po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Rozstrzygnięcie RIO - stwierdzono nieważność § 1 pkt 5  
62. 29.11.2012 XXXVIII/233/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.21.12.2012r. poz.3589  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
63. 21.12.2012 XXXVIII/236/12 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2013 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 21.02.2013 poz. 936 z dniem 1 stycznia 2013r.    
64. 21.12.2012 XXXVIII/237/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej ul. Bolesława Prusa Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.01.2013 poz. 388 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
65. 28.12.2012 XL/237/12 w sprawie podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   z dniem podjęcia    
66. 28.12.2012 XL/245/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kętrzyn   po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.136.2013 z dnia 06.02.2013  
67. 28.12.2012 XL/246/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 04.02.2013 poz. 517 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
68. 28.12.2012 XL/247/12 w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 04.02.2013 poz. 518 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
69. 28.12.2012 XL/248/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości   po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.152.2013 z dnia 06.02.2013  
70. 28.12.2012 XL/249/12 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 04.02.2013 poz. 519 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
71. 28.12.2012 XL/250/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 04.02.2013 poz. 520 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
        
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Matyjasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-19 10:33:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-19 10:55:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-27 10:49:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony