ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2021

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 08:35:18 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
94 28.01.2021 XXXIV/246/2021 W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.    14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
95 28.01.2021 XXXIV/250/2021
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.611 z dnia 08.02.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
96 28.01.2021 XXXIV/246/2021 W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.886 z dnia 03.03.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.74.2021 z dnia 02 marca 2021r.   
97 28.01.2021 XXXIV/250/2021
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.611 z dnia 08.02.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
98 25.03.2021 XXXV/253/2021
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1650 z dnia 30.04.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
99 25.03.2021 XXXV/255/2021
w sprawie nadania statutu Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1651 z dnia 30.04.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
100 25.03.2021 XXXV/256/2021 o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 stycznia 1998r. 
w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1652 z dnia 30.04.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
101 25.03.2021 XXXV/258/2021
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1814 z dnia 10.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
102 25.03.2021 XXXV/259/2021
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
       
103 25.03.2021 XXXV/261/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1396 z dnia 15.04.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
104 29.04.2021 XXXV/265/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1870 z dnia 12.05.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
105 29.04.2021 XXXVI/266/2021 W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2170 z dnia 4.06.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.202.2021 z dnia 31 maja 2021r.  
106 29.04.2021 XXXVI/267/2021 W sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”. Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1985 z dnia 21.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
107 29.04.2021 XXXVI/268/2021 W sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w mieście Kętrzyn  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2025 z dnia 26.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
108 29.04.2021 XXXVI/269/2021 W sprawie nadania nazw w mieście Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2026 z dnia 26.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
109 29.04.2021 XXXVI/270/2021 W sprawie powołania Młodzieżowej rady miejskiej w Kętrzynie i nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1986 z dnia 21.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
110 29.04.2021 XXXVI/271/2021
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.1987 z dnia 21.05.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
111 27.05.2021 XXXVIII/275/2021
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn  w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2575 z dnia 02.07.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
112 27.05.2021 XXXVIII/276/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2212 z dnia 07.06.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego, nie wcześniej niż 01.07.2021r.    
113 27.05.2021 XXXVIII/277/2021
w sprawie zmiany uchwały nr LXX/428/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2146 z dnia 02.06.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego, nie wcześniej niż 01.07.2021r.    
114 27.05.2021 XXXVIII/279/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2147 z dnia 02.06.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
115 27.05.2021 XXXIX/283/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2426 z dnia 18.06.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
116 30.06.2021 XL/288/2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2635 z dnia 06.07.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
117 30.06.2021 XL/289/2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/266/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2759 z dnia 13.07.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
118 30.06.2021 XL/290/2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025”.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2760 z dnia 13.07.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
119 30.06.2021 XL/292/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.2636 z dnia 06.07.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Golińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 08:35:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 08:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 11:02:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony