ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2010 - 2014 - rok 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-07 13:15:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
72. 17.01.2013r. XLI/253/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizacje zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest   po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Rozstrzygnięcie RIO - nr 0102-68/13 z dnia 14.02.2013  
73. 07.02.2013r. XLII/260/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.03.2013. poz.1122 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
74. 07.02.2013r. XLII/261/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2013.
  Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego   Wycofano z Dziennika Urzędowego - zmiana Uchwałą Nr XLVI/279/13 z dn. 26.03.2013
(z dniem podjęcia)
75. 07.02.2013r. XLII/262/13 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15.03.2013. poz.1215 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
76. 07.02.2013r. XLII/263/13 w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn.13.03.2013. poz.1176 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozstrzygnięcie RIO I-0105-76/13 nieważność w części §1 pkt. 1-5 i pkt. 10-11 oraz §3 pkt. 2  
77. 07.02.2013r. XLII/264/13 o zmianie uchwały Nr XXXVII/243/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty
targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.03.2013. poz.1123 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
78. 07.02.2013r. XLII/265/13 w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Sportowej do kategorii dróg gminnych. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.03.2013. poz.1338 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
79. 07.02.2013r. XLII/266/13 w sprawie przebiegu drogi gminnej ul. Sportowej. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.03.2013. poz.1339 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
80. 26.03.2013r. XLII/276/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 07.05.2013. poz.1752 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozstrzygnięcie Wojewody PN.4131.304.2013 w części §10 ust. 2, §13, §17 pkt. 3, §14 ust. 3 pkt. 3, § 3  
81. 26.03.2013r. XLII/277/13 w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.  Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn.09.05.2013. poz.1804 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
82. 23.05.2013 XLIX/300/13 o zmianie uchwały Nr XXXVII/243/04 z dnia 25.11.2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn.12.06.2013. poz.2092 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
83. 13.06.2013 L/301/13 o zmianie uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009r. ws ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 30.07.2013 poz. 2391 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozstrzygnięcie Wojewody PN.4131.403.2013 z dnia 22.07.2013 w §2 ust.3 pkt. 2  
84. 04.07.2013 LII/311/13 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/288/05 Rady Miejskiej Kętrzyn z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 30.07.2013 poz. 2393 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
85. 04.07.2013 LII/312/13 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 30.07.2013 poz. 2394 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego   Zmiana Uchwała Nr LIV/330/13 z dnia 26.09.2013r.
86. 04.07.2013 LII/313/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/248/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 27.08.2013 poz. 2547 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
87. 04.09.2013 LIII/316/13 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej-Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. nr 168, poz. 2082 w obszarze położonym w północnej części miasta, ograniczonej pasem ulic: Stanisława Poniatowskiego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbowej, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Dolnej oraz granicą administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego planem miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999 r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn.14.10.2013 poz.2862 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
88. 04.09.2013 LIII/320/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego   Zmiana Uchwałą Nr LVII/ 340/13 z dn. 14.11.2013
89. 04.09.2013 LIII/322/13 o zmianie uchwały Nr XLII/261/13 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2013 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 13.09.2013 poz. 2664 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
90. 04.09.2013 LIII/323/13 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 3.10.2013 poz. 2760 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
91. 26.09.2013 LIV/330/13 zmieniająca uchwałę Nr LII/312/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 04.07.2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 23.10.2013 poz. 2938 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
92. 14.11.2013 LVII/340/13 w sprawioe szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 28.11.2013 poz. 3215 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
93. 14.11.2013 LVII/341/13 o ustaleniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 28.11.2013 poz. 3216 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
94. 14.11.2013 LVII/343/13 zmieniającej Uchwałę Nr XXX/177/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31.05.2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli ralizujących w ramach stasunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dn. 17.12.2013 poz.3531 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2014r.    
95. 14.11.2013 LVII/344/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 2014 rok Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 28.11.2013 poz. 3247 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2014r.    
96. 14.11.2013 LVII/345/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych na 2014 rok Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 28.11.2013 poz. 3248 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2014r.    
97. 28.11.2013 LVIII/349/13 zmieniająca uchwałę Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20.12.2013 poz. 3743 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
98. 28.11.2013 LVIII/350/13 zmiany uchwały Nr XLIII/288/05 z dnia 13 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20.12.2013 poz. 3744 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
99. 28.11.2013 LVIII/351/13 zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20.12.2013 poz. 3745 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
100. 28.11.2013 LVIII/353/13 przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.” Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 19.12.2013 poz. 3724 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
101. 28.11.2013 LVIII/354/13 przebiegu drogi gminnej ul. Dębowej. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20.12.2013 poz. 3746 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
102. 28.11.2013 LVIII/357/13 zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 17.12.2013 poz. 3532 Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego    
103. 30.12.2013 LX/372/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.06.2014 poz. 2163 Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Obowiązuje od 1.01.2014r.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Matyjasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Matyjasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-07 12:52:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-07 13:15:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24 09:59:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony