ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-17 10:16:52 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
65 30.01.2020 XXII/159/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.1187 z dnia 04.03.2020
Obowiązuje 14 dni od
Publikacji Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
  Uchylona uchwałą RM Kętrzyn  nr XXIII/172/20 z 24.02.202020
66 30.01.2020 XXII/161/2020 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.1051 z dnia 24.02.2020
Obowiązuje 14 dni od
Publikacji Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
67 30.01.2020 XXII/163/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.781 z dnia 06.02.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
68 30.01.2020 XXII/166/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.1052 z dnia 24.02.2020
bowiązuje 14 dni od
Publikacji Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
69 24.02.2020 XXIII/167/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 911/5 obr.6 przy ulicy Poznańskiej w  Kętrzynie Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1679 z dnia 7.04.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
70 24.02.2020 XXIII/168/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2020 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1188 z dnia 4.03.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
71 24.02.2020 XXIII/170/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2019 poz.1154 z dnia 3.03.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
72 24.02.2020 XXIII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1155 z dnia 3.03.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
73 24.02.2020 XXIII/172/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1189 z dnia 4.03.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
74 24.02.2020 XXIII/173/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1190 z dnia 4.03.2020 1.04.2020 publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
75 26.03.2020 XXIV/177/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r.w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1669 z dnia 6.04.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego Nieważność uchwały  na podst. Rozstrzyg.Nadzor. PN 4131.185.2020  z 4.05.2020  
76 26.03.2020 XXIV/179/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020 Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1861 z dnia 22.04.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
77 24.04.2020 XXV/184/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.2322 z dnia 28.05.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
78 24.04.2020 XXV/186/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.1939 z dnia 29.04.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
79 24.04.2020 XXV/188/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020. Dz.Urz.Woj.Warm. Mzur  z 2020 poz.2180 z dnia 14.05.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
80 25.06.2020 XXVII/197/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/410/14 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.2995 z dnia 07.07.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
81 25.06.2020 XXVII/199/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.3293 z dnia 30.07.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
82 27.08.2020 XXVIII/202/2020 W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.3716 z dnia 09.09.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
83 10.09.2020
XXIX/206/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.4060 z dnia 07.10.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
84 29.10.2020 XXX/211/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.4551 z dnia 10.11.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
85 26.11.2020 XXXI/221/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.5061 z dnia 10.12.2020
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
86 26.11.2020 XXXI/222/2020 W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kętrzyn.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.5158 z dnia 16.12.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.     
87 26.11.2020 XXXI/224/2020 W sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.5212 z dnia 17.12.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.    
88 26.11.2020 XXXI/225/2020 W sprawie zmiany uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz nagród udzielonych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2020 poz.5213 z dnia 17.12.2020 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
89 30.12.2020 XXXIII/231/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.427 z dnia 27.01.2021 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
90 30.12.2020 XXXIII/232/2020 W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn.  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.543 z dnia 03.02.2021 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
91 30.12.2020 XXXIII/238/2020 W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kętrzyn  Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.544 z dnia 03.02.2021 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
92 30.12.2020 XXXIII/240/2020
W zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.
Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.288 z dnia 21.01.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
93 30.12.2020 XXXIII/242/2020 W sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 Dz. Urz. Woj. Warm. Mzur  z 2021 poz.368 z dnia 25.01.2021
Z dniem podjęcia
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Warm. – Mazur
   
               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-17 09:54:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-17 10:16:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 08:31:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony