ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 14:59:36 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
1 10.12.2018r. III/20/2018
Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2018 poz. 5372 z dnia 13.12.2018
1 stycznia 2019
ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
2 10.12.2018r III/21/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2018  poz. 5373 z dnia 13.12.2018
1 stycznia 2019
ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
3 10.12.2018  III/22/2018 Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 262 z dnia 10.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
4 10.12.2018 III/23/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/271/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Dz. Urz. Woj. Warm – Maz 2018 poz. 5392 z dnia 14.12.2018 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
5 10.12.2018 III/24/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 486 z dnia 18.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
6 20.12.2018 IV/27/2018 w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 486 z dnia 18.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
7 20.12.2018 IV/28/2018
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej  Kętrzyn
    Rozstrzygnięcie  nadzorcze 
nr PN4131.70.2019
z dnia 24.01.2019
Nie ważność uchwały 
8 20.12.2018 IV/29/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/246/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej i w Małej Nowej Wsi. Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 487 z dnia 18.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
9 20.12.2018 IV/33/2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019-2023 Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.488 z dnia 18.01.2019r 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
10 20.12.2018 IV/36.2018 O zmianach w budżecie miasta Kętrzyn Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.438 z dnia 16.01.2019r Z dniem podjęcie , publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
11 28.12.2018 V/41/2018 O zmianach w budżecie miasta Kętrzyn Dz. Urzędowy Woj. Warm.-Mazur. Z 2019r. poz.439 z dnia 16.01.2019r Z dniem podjęcie , publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego    
« powrót do poprzedniej strony